Volle Evangelie

is goed nieuws

Volledige vergeving

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Andrew Wommack

Inleiding:
Je mag verwachten dat God jou op precies dezelfde manier behandelt als Jezus. In dit onderwijs zul je ontdekken waaróm God jou op die manier behandelt. Wij hoeven niet langer zondebewust te zijn. Jezus heeft met ál onze zonden afgerekend en er hoeft niet nogmaals mee te worden afgerekend. Als je in genade functioneert, zal de zonde geen heerschappij meer over je voeren. Als je dit beseft zal het je vrijmoedigheid en vertrouwen geven bij God.

Oorspronkelijke titel: ‘Complete Forgiveness’
Te downloaden van: http://www.awmi.net/extra/audio/e11

Vertaling: Jan Vossen 2008

Wat is de ware aard van God?. Hoe is God werkelijk? Dit is zó belangrijk omdat ik geloof dat we verkeerde informatie hebben gekregen over God. En als gevolg daarvan hebben mensen een beeld van God gekregen dat niet echt aantrekkelijk is. De meeste mensen dienen God omdat ze weten dat ze dat moeten doen. Ze zijn bang voor wat er gebeurt als ze het niet doen. Maar slechts heel weinig mensen zijn echt doorgedrongen tot een liefdesrelatie met God. En dat komt door onbegrip van bepaalde dingen in het Woord van God.

Satan zal het Woord van God gebruiken en verdraaien om God in een negatief daglicht te stellen en jou een verkeerde indruk van Hem te geven. En dit is dus wat wij proberen te doen. We proberen weer terug te gaan en in principe vast te stellen dat God liefde is. Er staan dingen in het Woord van God die er niet naar uitzien dat God liefde is. Er is hardheid, toorn, straf. Vooral en voornamelijk onder de Oudtestamentische wet.

Er was een periode, de eerste tweeduizend jaar, dat God in Zijn handelen met de mensen hen hun zonden niet toerekende, zie Romeinen 5:13. Hij rekende hen hun zonden niet toe en ging met de mensen om op basis van genade en vergeving. Dat alleen al is voor de meeste mensen een revolutionaire gedachte omdat zij dachten dat God op het moment van zonde onmiddellijk afstand nam van de mensen en dat dit de ware aard en karakter van God echt openbaarde. Hij was toch al flink geïrriteerd en toen we zondigden heeft God ons dat flink ingepeperd.

Maar dat is helemaal geen waarachtig beeld van God. Hij is lankmoedig en vol van genade. En toen Hij wél toorn en wraak uitoefende over de zonde, was dat niet echt wat Hij wilde doen. En dat wordt bewezen door het feit dat Hij er wel meer dan tweeduizend jaar mee gewacht heeft. En volgens Galaten 3 was de wet maar een tijdelijke maatregel die God instelde tótdat het mogelijk was dat geloof in zijn volledige vorm mogelijk werd door Jezus Christus. En Galaten 3 zegt dat nu het geloof gekomen is, wij niet langer onder de wet zijn. Wij dienen God niet langer door middel van de wet. De wet was dus maar een tijdelijke instelling.

Maar tegenwoordig hebben de meeste Christenen er geen tijdelijk iets van gemaakt, maar een blijvende instelling, omdat de meeste Christenen God nog steeds onder de wet proberen te dienen. En volgens Galaten 3:12 is de wet niet uit geloof. Romeinen 14:23 zegt: al wat niet uit geloof is, is zonde. Als je die twee verzen bij elkaar voegt, is het voor een Nieuwtestamentische gelovige zonde om te proberen God te dienen door zichzelf te vervolmaken en te proberen de Oudtestamentische wet te houden! Dat was helemaal niet het doel van de Oudtestamentische wet. Het ware doel van de Oudtestamentische wet was helemaal niet om jou een standaard te geven waar jij je aan moest houden, zodat je een relatie met God kon verdienen. Zodat je de zegen van God kon verdienen. Maar dat is wat de meeste mensen wel denken.
In plaats daarvan was het werkelijke doel om jou te laten zien dat Gods standaard zó hoog was, zó heilig, dat het zó volkomen buiten jouw bereik was om ooit te kunnen vervullen, dat het je duidelijk zou worden dat er geen mogelijkheid bestaat om jezelf te redden. Dat je helemaal niet in staat bent om iets bij God te verdienen en dat je zou ophouden om op jezelf te vertrouwen, en ál je verwachting op God te stellen.

Dat was het ware doel van de wet. De wet was helemaal niet bedoeld om leven te geven. De wet was gegeven om dood te brengen. De wet was gegeven om schuld en veroordeling te geven. Dat was preciés het doel van de wet, zoals we reeds in verschillende verzen hebben gelezen. De wet is nooit bedoeld om iets te zijn dat leven voortbrengt. In plaats daarvan was het bedoeld om je naar beneden te sleuren. Ze maakte je bewust van je zonde, ook al was dat niet echt de bedoeling van God om te doen. Anders had Hij de wet wel bekendgemaakt aan Adam en Eva. Maar Hij heeft uiteindelijk de wet gegeven, omdat wij zó zelfmisleid waren geworden dat wij het dodelijke karakter van de zonde helemaal niet meer erkenden. De mensheid was in de zonde op hol geslagen en de zonde was bezig het totale menselijke ras te vernietigen.

God móest ons daarom de kennis van zonde geven, omdat dat ons het dodelijke karakter van de zonde openbaarde, zodat wij ons ervan af zouden wenden en ons op God zouden werpen om genade. Díe kant was dus zinvol en nuttig. Maar ándere dingen die de wet deed waren schadelijk. Dat was dat het je schuldgevoel gaf. Volgens Romeinen 3:19 gaf het ons kennis van zonde. Ze produceerde dood en veroordeling volgens 2 Korintiërs 3:8-10. Ze was de kracht der zonde. Ze versterkte in feite de zonde volgens Romeinen 7 en het maakte in feite zelfs de zonde levend binnen in je en doodde je.

Dit laat mij in het Oude Testament zien, dat het handelen van God, en de hardheid en sommige ernstige oordelen, niet het ware karakter en de echte aard van God is. Het is niet echt de natuur van God. Nu is God wel degelijk heilig en er zál een oordeel komen. De hemel is echt en de hel is ook echt. En God is zeker niet onrechtvaardig als Hij een oordeel over ons zal vellen. Ok?

En ik wil nog iets anders aanvoeren, omdat iemand erom gevraagd heeft. En ik wil hierop ingaan omdat ik weet dat velen van jullie hier vragen over hebben. Als God de eerste tweeduizend jaar in genade heeft gehandeld, hoe zit het dan met de zondvloed en de vernietiging van Sodom en Gomorra. Dat ziet er niet bepaald als genade en vergeving uit. Nou, dat was niet echt genade en vergeving voor die mensen, maar het was wel degelijk genade en vergeving voor de schepping van God als geheel. En het waren ook geïsoleerde, op zich zelf staande gebeurtenissen.

Dat kun je zien omdat Abraham, volgens de wet die later werd geopenbaard, door steniging had moeten worden gedood, omdat hij met zijn halfzus was getrouwd. Volgens Leviticus 17 wordt dit als incest beschouwd. En ook de manier waarop hij Sara behandelde en ontkende dat zij zijn vrouw was om zijn eigen leven te redden. Dat was alleen al een oordeel waard. Jakob was een ploert. Jakob deed heel wat nare dingen. Al die kerels bedreven polygamie wat nooit Gods wil is geweest. Maar God onthulde die zonden nog niet als zodanig. Dus over het algemeen ging God met mensen om op basis van genade.

En ik geloof dat je ook de zondvloed en de vernietiging van Sodom en Gomorra zo kunt bekijken en daar genade in kunt zien. Geen genade op de individuele mensen die werden geoordeeld, maar wel profiteerde de wereld als geheel ervan, omdat de Bijbel zegt dat in de dagen van Noach de zaken zó verdorven waren geworden dat Jezus zei dat in de eindtijd, net voor de komst van de Zoon des mensen, de dingen weer bij benadering even erg zouden worden als in de dagen van Noach. Noach leefde nog geen 2000 jaar ná de zondeval. En wij leven nu ongeveer 6000 jaar ná de val van Adam en nu pas beginnen de dingen weer net zo erg te worden als dat ze 2000 jaar na de val van Adam waren. De dingen waren zó erg, ze zijn zó verdorven geraakt in een korte tijdsperiode. En nu is het na een periode van 4000 jaar, twee keer zo lang, en nu pas begint het weer dezelfde hoogte van zonde en verderf te bereiken als het in die dagen had.

Er is dus iets ingebracht dat de zonde binnen de perken hield, en dat was de Oudtestamentische wet. De dingen waren zó slecht geworden in de dagen van Noach, dat als God niet afrekende met al die zonde, er letterlijk geen maagd over zou zijn gebleven voor God om de Heer Jezus ter wereld te brengen.
Als jij de dingen leest, en ik heb historische verslagen gelezen wat er aan de gang was in Sodom en Gomorra, dan was het zó pervers en zó totaal ongebonden dat het als een kankergezwel was. En zelfs al was het een bijzonder hard en ernstig oordeel over de mensen van Sodom en Gomorra en ook over de mensen in de tijd van de zondvloed, het was toch als het wegsnijden van een gezwel. Het was keihard voor die mensen, maar voor het menselijk ras als geheel was het een daad van barmhartigheid. Wat ik dus zeg is: Ja er was manifestatie van toorn, ja, God is rechtvaardig en heilig, maar over het geheel genomen ging God met de mensen niet om op basis van hun zonden en God rekende hen hun zonden niet toe. En nu, onder het nieuwe verbond zegt 2 Korintiërs 5 dat dóór Christus God de hele wereld met zichzelf verzoend heeft.

Door de bediening van Jezus, die het Nieuwe Verbond heeft gebracht, rekent God opnieuw de mensen hun overtredingen niet aan. Iedereen die Jezus als Heer aanneemt komt opnieuw in een verhouding waarin, ook al doe je dingen die God niet behagen, God toch met je omgaat onder een verbond van genade en vergeving, in plaats van een verbond van straf en veroordeling.
De Oudtestamentische wet was geen positief ding. De Oudtestamentische wet was tégen ons. In Galaten 2 staat dat als wij proberen God te behagen door de Oudtestamentische wet, wij de genade van God belemmeren. Zo kunnen wij de verzoening van God leeg en ijdel maken. In Galaten 5 zegt hij dat als jij probeert gerechtvaardigd te worden door de werken van de wet (bijv. besnijdenis) dat Christus dan geen nut voor je heeft. Je staat dan buiten de genade .

Er is een vers in 1 Petrus 5 dat zegt dat God de hoogmoedigen weerstaat, maar genade verleent aan de nederigen. Genade is Gods onverdiende gunst. We zouden onder genade moeten functioneren. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat iemand je gezegend heeft. Iemand heeft je een grote som geld gegeven, en dingen beginnen op hun plaats te komen, en opeens zie je de zegen van God echt aan het werk. En je kijkt terug en denkt: ‘Ik vraag me af wat ik heb gedaan om dit te verdienen.’ Heeft iemand van jullie ooit op die manier gedacht? Dat is gewoon de menselijke natuur om dan te gaan denken: ‘Wat heb ik gedaan om dit te verdienen?’ En we gaan alle stappen overwegen die we hebben gedaan en vragen ons af wat het was dat we God deze keer aan het werk hebben gekregen.

Dat openbaart iets aan ons. Wij denken werkelijk dat wij alleen maar krijgen wat wij verdienen. Maar dat is gewoon geen genade. Genade is onverdiende gunst. In plaats van eigenzinnig te zijn en te denken: ‘Ik kan van God dingen los krijgen door mijn geweldig heilig leven en mijn kerkbezoek en al de dingen die ik doe,’ zouden wij onszelf voor God moeten vernederen en zeggen: ‘God, ik kom voor u, volledig en uitsluitend op basis van wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan.’ Als je dát doet, is dit het jezelf vernederen en God zal de genade voor je overvloedig maken in dat soort situaties. Amen? En dat is wat wij nodig hebben. De genade van God en niet het oordeel en de straf van God.

Door de genade van God heeft God met onze zonden afgerekend. En het Oude Testament heeft je de zonde laten zien. Dat hebben we al aangetoond met Romeinen 3:19 en vele andere citaten. Het Oude Verbond heeft je zonde laten zien. Maar het Oude Verbond was nooit in staat je vergeving te laten zien. Het Oude Verbond vergrootte niet vergeving, maar vergrootte zonde. En het maakte je in feite zondebewust. Het maakte je bewust van jezelf.

Filemon vers 6: dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tone in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat.
Wij hebben een denkwijze ontwikkeld, dat de manier waarop je een hechte relatie met God krijgt, en de manier waarop je de kracht van God in je werkzaam zou krijgen, is door het erkennen van alle akelige verdorven dingen die binnen in je zijn, die alle problemen veroorzaken. En als jij maar ziek genoeg van jezelf wordt, en écht ziet wie je bent, dán begin je aan jezelf te sterven. En ik moet hier voorzichtig zijn, omdat de Schrift wel degelijk spreekt over het aan jezelf sterven, en ik predik ook over het aan jezelf sterven. Daar zit een belangrijke Bijbelse waarheid in. Maar het meeste wat wij daarover te horen hebben gekregen is helemaal geen Bijbelse waarheid. De manier om aan jezelf te sterven is NIET door je aandacht op jezelf te richten, maar juist weg van jezelf, en je aandacht te richten op iemand anders. Om helemaal in beslag genomen te worden door Hem en niet helemaal in beslag genomen worden door jezelf.

Toen Jamie en ik verloofd waren en op het punt stonden te trouwen, had ik gezegd dat ik als de apostel Paulus zou zijn en nooit zou trouwen. Ik stortte beton voor mijn levensonderhoud. En deze kerels waar ik mee samenwerkte pestten mij voortdurend, omdat ik had gezegd dat ik nog nooit in mijn leven had gevloekt of een krachtterm gebruikt, nooit een druppel sterke drank had gebruikt, nooit een sigaret gerookt. En ik getuigde tot hen en vertelde hen van alles. En zij dachten dat ik loog. Zij geloofden gewoon niet dat je op die manier zou kunnen leven. En ze zaten me dus voortdurend te sarren, probeerden me boos te krijgen, dat ik zou vloeken. Ze dronken en probeerde mij een drankje aan te smeren en al die dingen deden ze. Ze zaten me voortdurend te pesten en toen ze erachter kwamen dat ik verloofd was, wisten ze zeker dat ze me hadden. Zij meenden zeker te weten dat ik me niet zou kunnen beheersen, dat ik niet heilig zou zijn, en dat wij iets verkeerds zouden doen. Dus iedere ochtend als ik naar het werk kwam, zaten ze me uit te vragen. Wat heb je gisteravond gedaan, wat hebben jullie uitgespookt. En ze namen me in de maling. Ze noemden het flikflooien, jullie hebben de hele nacht liggen flikflooien. En ze treiterden me voortdurend.

In ieder geval voelde ik me nogal vernederd door dit allemaal en ik probeerde het te negeren. En de manier waarop ik hiermee omging was, dat ik gewoon helemaal niets over Jamie tegenover hen losliet. Ik sprak niet over haar. Ik deed helemaal niets. En op een dag, was ik beton aan het vervoeren in een kruiwagen. Er kwam water op dat beton te staan en ik zag mijn gezicht weerspiegeld in het water en ik dacht alleen maar aan Jamie en ik was zo volledig verzonken in gedachten aan haar dat ik hardop zei: ‘Jamie, ik hou van je’. En ik keek alleen maar naar die weerspiegeling. En opeens kwam ik bij zinnen en merkte dat ik alleen maar naar mijn eigen weerspiegeling keek in het water. En daar waren nog die andere gezichten weerspiegeld, allemaal om mij heen. En al die kerels die mij zo lang hadden zitten pesten, lachten zich helemaal een deuk en jongen, wat hadden ze mij te pakken.

Maar in ieder geval, het punt dat ik duidelijk wil maken is, dat ik mijzelf zou hebben beheerst, ik zou nooit iets dergelijks hebben gezegd waar zij bij waren, behalve dat mijn denken zo volledig van mijzelf was afgewend en zo volledig verwijderd van wat ík aan het doen was, en van deze mensen af, ik was zo helemaal verdiept in Jamie, dat ik mijzelf letterlijk vergat. Zie je, dat is wat liefde met je zal doen. Liefde zal ervoor zorgen dat je meer aan iemand anders denkt, dan dat je aan jezelf denkt.

Weet je hoe iemand die een held wordt, hoe iemand een brandend gebouw binnengaat? Ik herinner me dat er een vliegtuigcrash was in Washington DC en het was hartje winter. Mensen waren aan het verdrinken. En sommige mensen sprongen zo het ijskoude water in om mensen te redden. En sommigen die anderen probeerden te redden, kwamen zelf om het leven. Maar één van die mensen die een held was, en iemands leven redde en het overleefde werd geïnterviewd. En ze vroegen hem: ‘Dacht je niet aan jezelf en wat er met jou kon gebeuren? Dacht je niet aan jouw gezin en jouw kinderen?’ En die persoon zei: ‘Nee, ik heb geen moment aan mijzelf gedacht. Het enige waar ik aan dacht was aan de mensen daarbinnen, die aan het sterven waren.’ En zie je, dát is de oorzaak waarom je moedig kunt zijn. Iemand die zou gaan zitten nadenken over zichzelf: ‘Heb ik mijn verzekeringspremie wel betaald? Is mijn gezin wel goed verzorgd? Wat gaat er met mijn gezin gebeuren? Zij hebben een gezin, maar ik heb ook een gezin!’ Zo iemand gaat zijn leven niet op het spel zetten. Alleen als jij er helemaal in opgaat en je denken alleen maar op iemand anders is gericht en jij jezelf vergeet, zul je moed kunnen betonen. Zie je, dat is wat Gods soort liefde is. Gods soort liefde zoekt zichzelf niet. En we kunnen heel veel tijd besteden om dáár over te spreken.

De sleutel om vrij te worden van jezelf is níet om de aandacht op jezelf te concentreren, maar ál je aandacht te wijden aan de Heer Jezus. En het onderwijs dat ik had gekregen over het aan jezelf sterven, was dat ik een hele lijst van zonden aan moest leggen. Toen mij werd verteld over de doop met de Heilige Geest, was de manier waarop ze mij vertelden dat ik het kon ontvangen door het maken van een lijstje zonden. Ze gaven je een stuk papier en je kreeg de opdracht iedere zonde op te schrijven die je ooit maar begaan had. En ik vulde het in, sloeg het blad om, schreef dat ook vol, en vroeg om het volgende blad papier. En ik was nog steeds aan het schrijven toen ieder ander al klaar was. Sommigen vragen zich af: ‘Hoe kom je aan zoveel zonden?’ Nou, ik had zóveel kennis van de wet, dat ik meer afgestemd was op wat zonde was, dan andere mensen die in overspel hadden geleefd en dat soort dingen. Man, ik schreef ieder verkeerd ding op dat ik ooit maar had gedaan. Ik was daar heel erg op afgestemd en bewust van alle verkeerde dingen in mijn leven. En het enige wat dit deed was me nóg meer zondebewust maken. Het maakte mij helemaal niet vrij van mezelf.

Het hele idee was, dat je zó ziek van jezelf zou worden, dat je er niet meer tegen zou kunnen en het allemaal aan Jezus zou geven. De Bijbel zegt: ‘Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij’. Als het enige waar jij aan denkt jijzelf bent, zul je ook vol van jezelf zijn. En ik bedoel dat ik het echt geprobeerd heb. Ik heb zelfs gehoord van iemand die hoorde spreken over het kruisigen van het vlees. En hij ging zich iedere ochtend verbeelden dat hij zichzelf vastsnoerde in een elektrische stoel en de schakelaar overhaalde. En ik deed dat soort dingen. Ik ging als eerste ‘s ochtends in een stoel zitten en zei: ‘Vader, ik sterf aan mijzelf’, en zag mij mezelf vastsnoeren. Trots, en dan snoerde ik mij vast. Ik noemde ieder smerig ding maar op. Trots, jaloezie en wraak. En ik snoerde mijzelf vast en haalde de schakelaar over en zag mezelf sterven. Weet je wat dat deed? Het maakte mij zó bewust van alle smerige rotte dingen binnen in mij, dat ik de hele rest van de dag depressief was. Ik was helemaal niet dood aan mezelf. Ik was gewoon helemaal vól van mijzelf door het onderwijs over het sterven aan jezelf.

En als het je ooit is opgevallen, die mensen die maar rondgaan en zeggen: ‘Wel broeder, ik ben niets, ik ben maar een worm, ik ben stervende aan mijzelf. Prijs God!’ En de mensen die zo rondlopen, die mensen zien er niet naar uit dat ze enige vreugde hebben. Ze zien er niet bepaald naar uit dat ze de vreugde des Heren uitstralen. Dat is helemaal niet dood aan jezelf, dat is juist lévend aan jezelf. Religie heeft ons wijsgemaakt dat jezelf neerslaan en vertellen dat jezelf nergens voor deugt en je focussen op alle zonde van jezelf, dat dit goed zou zijn. Dat dit de manier is waarop het zou moeten zijn.

Maar weet je dat je boordevol trots kunt zijn door vol te zijn van hoe ellendig je bent? Wist je dat de mensen die het meest in trots functioneren niet de arrogante mensen zijn waar wij het wel eens over hebben? Maar de meest trotste mensen zijn hele schuwe, timide mensen! Een schuw verlegen mens, weet je waarom die zo schuw is? Weet je waarom ze zich niet willen openstellen? Omdat ze zó bewust van zichzelf zijn! Ze zijn gekwetst of iets dergelijks en ze zijn gewoon niet in staat hun denken van zichzelf af te halen.

Neem bijvoorbeeld een klein kind. Een klein kind kan in het rond springen en God prijzen. Het interesseert ze niet. Het maakt ze helemaal niet uit wat een ander ervan denkt. Je hebt heel zorgvuldig onderwijs nodig om zó zelfgericht te worden als wij zijn. Wij leren om zó beperkend te zijn en om zelfbewust te zijn. Verlegen timide personen zijn veel meer hoogmoedig en vol trots dan iemand die rondgaat met het idee dat hij superieur is aan ieder ander. Amen of wee mij?

Weet je, er zijn sommigen onder jullie die denken: ‘Nou, er is één ding waar ik geen last van heb en dat is het probleem met trots. Ik zie mijzelf als het uitvaagsel van de aarde, ik denk laag van mijzelf, ik heb geen probleem met trots.’ Nou, iemand die rondloopt met het idee dat hij nergens goed voor is, heeft een probleem met trots! Want zie je, je bent nog steeds helemaal door jezelf in beslag genomen. Je kijkt alleen maar naar jezelf in plaats van naar Jezus Christus en wie je bent in Jezus Christus. Dat is helemaal niet dood aan jezelf zijn. Dat is levend aan jezelf zijn. En religie heeft ons een vals sterven aan jezelf geleerd dat ons in feite meer zelfgericht maakt. Filemon vers 6 zegt dat de manier waarop je jouw geloof effectief maakt is door de GOEDE dingen te erkennen die in jou zijn IN Christus Jezus.

De échte manier om vrij van jezelf te zijn is zó vol van Jezus te worden, jouw denken zó op Jezus gericht te houden dat je letterlijk vergeet wie jíj bent. Je vergeet gewoon jezelf. Je verliest letterlijk jezelf in Christus Jezus. Dát is de Schriftuurlijke manier om dood aan jezelf te zijn. En maar héél weinig mensen hebben dit gedaan. Waarom? Omdat de wet je kennis van jezelf heeft gegeven. De wet gaf je kennis van de zonde. Het richtte je aandacht op jezelf en niet op God. Niet op ZIJN goedheid en ZIJN Liefde, niet op ZIJN genade, maar veeleer op jóuw ellende en jouw rottigheid en falen. Ze maakte zonde en dood lévend binnen in je en het maakte jou zó zelfbewust, en weet je dat dít het is waar de meeste religie tegenwoordig om draait?

Als ik je vanavond zou vragen: ‘Hoeveel van jullie geloven dat God geneest?’ De meesten van jullie in dit soort groepen zouden roepen: ‘Amen broeder, ik geloof in genezing’. Als ik je zou zeggen dat ik mensen uit de dood heb zien opstaan. Geloof je dat? De meesten van jullie zouden zeggen: ‘Broeder, dat geloof ik.’ Je zou strijd voeren om het feit dat God geneest! Maar als nu hier iemand naar voren zou komen voor gebed. En ik zou zeggen: ‘Hoeveel van jullie geloven dat God deze persoon gaat genezen’. Heel veel van jullie zouden roepen: ‘Amen, broeder!’ Maar als ik dan zou zeggen: ‘Oké, kom jij dan maar naar voren en leg ze de handen op.’ Nou, dat is dan waar puntje bij paaltje komt! Dát is waar jij afhaakt. Je twijfelt er niet aan dat God het kan doen. Sommigen van jullie twijfelen er niet eens aan dat ík het kan doen. Maar als het erop aankomt dat jíj de zieken de handen oplegt zodat ze genezen, dát is waar je gaat twijfelen. En dat komt omdat jij zó bewust bent van jouw zonden, jouw mislukkingen, dat je niet in staat bent je ogen op Jezus gericht te houden en wat Hij binnen in jou heeft gedaan, omdat je naar jezelf kijkt!

En dat gebeurt door de kennis van de wet. De wet heeft jou zo zelfgericht gemaakt. De wet heeft jouw aandacht op jezelf gericht. Dat is een negatief effect. De wet liet je niet God zien. Het liet je niet zijn genade, zijn grootheid, zijn goedheid en zijn vriendelijkheid zien. Het liet jou je eigen rottigheid zien. Als jij gebonden bent door het denken van: ‘Man, ik moet dit en dat allemaal doen’. En als ik het heb over ‘wet’, dan spreek ik niet alleen over de tien geboden en over een systeem van bloedoffers. Wij hebben onze eigen ‘geestvervulde’ tradities gemaakt. Als je niet een uur per dag in tongen bidt, zal God je niet zegenen. De houding daarachter is de ‘wet’. God wil je zegenen of je nu een uur per dag in tongen bidt of niet. Als je in tongen bidt zal het jóu helpen die zegeningen van God te ontvangen, maar dat heeft geen enkele invloed op God.

Naar de kerk gaan zal jóu helpen de dingen van God te ontvangen. Ik prijs God voor degenen die vanavond hierheen zijn gekomen om het Woord van God te horen. Ik garandeer dat het je zal helpen. Het zal helpen te activeren wat al binnenin jou is, maar het maakt op God geen enkele indruk. God zal je echt niet extra punten geven of een voordeelaanbieding in zegeningen, omdat jij vanavond naar de kerk bent gekomen. God heeft je ALLES al gegeven. God kán je gewoon niet meer geven dan wat Hij al gegeven heeft! Hij HEEFT je al gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse plaatsen in Christus Jezus. (Efeziërs 1:3). Naar de kerk komen is om elkaar op te kunnen bouwen, niet om iets van God te verdienen. Door het Woord te bestuderen kun je geen extra invloed bij God verdienen. Maar het bestuderen van het Woord openbaart jou de waarheid. Het helpt jóu om je denken te vernieuwen en helpt jou tevoorschijn te brengen wat God al binnen in jou heeft geplaatst! Amen?

Die dingen zijn dus goed, maar sommige mensen hebben de op zich goede dingen genomen. Maar in plaats van te zien dat deze dingen helpen als discipline voor mijzelf, om mij te helpen, om mijzelf te veranderen, hebben ze dit verkeerd begrepen en denken dat God dit van mij eist, wil ik gezegend worden. En ze hebben hier een Nieuwtestamentische wet van gemaakt! Ik moet dit doen, ik moet me onderwerpen aan de kerk, ik moet déze instelling hebben, ik moet ál deze dingen doen, ik moet mijn tienden geven en als ik al deze dingen niet doe, zal God mij niet zegenen. Ik wil dat je weet dat God je zal zegenen, of jij je tienden nu betaalt of niet! Ik heb geen tijd dit verder uit te leggen. Ik heb een tape getiteld: ‘De tienden’...

Laten we nu gaan kijken in Hebreeën 9: 1 Nu had ook wel het eerste (verbond) bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. 2 Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd; 3 en achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen, 4 met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.

Dit gaat over de Oudtestamentische Tabernakel. De tent was van binnen in twee delen verdeeld en dan was er nog de buitenste hof waar het koperen offeraltaar en dergelijke waren. En hij zegt dat ál dat meubilair dat daarbinnen was, symbolisch was voor een Nieuwtestamentische realiteit. In het boek Hebreeën had hij dat al behandeld. Nu begint hij op te sommen en te laten zien waar dit allemaal naar verwees.

Maar ik wil je op één ding wijzen voor we hiermee verder gaan. In vers 5 staat dat boven het verzoendeksel de cherubs der heerlijkheid dit overschaduwden. Het verzoendeksel is de genadetroon. Er is een genadetroon in de hemel voor de troon van God. En dat is de plaats waar mensen komen om God om genade te vragen. Waar God genade verleent. Met andere woorden, waar wij God naderen, het is de weg waarlangs wij tot God naderen. En er staat: daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Van alle dingen in de tabernakel had hij uitgelegd waar dit naar verwees in het Nieuwe Testament, maar van deze Cherubs die het verzoendeksel overschaduwden zegt hij: daar kunnen we nu niet over in bijzonderheden treden. Waarom niet? Hebben de Cherubim boven het verzoendeksel geen NT tegenhanger?

Als je teruggaat naar de allereerste keer dat Cherubs in de Bijbel worden genoemd, is dat wanneer er een ten oosten van de hof van Eeden wordt geplaatst met een flikkerend zwaard om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Cherubs worden weer genoemd in Ezechiël hoofdstuk 1, en vergelijk dat met hoofdstuk 10. Ezechiël spreekt over vier wezens die vier hoofden hebben en hij geeft er een hele beschrijving van. Hij noemt hen Cherubs. En er zijn andere plaatsen waar ze genoemd worden.

We zien dus dat een Cherub geen klein bloot baby’tje is dat rondvliegt, op de manier zoals engelen altijd worden afgeschilderd. Een Cherub was dus veeleer een sterk engelachtig wezen, een krijger en werd gebruikt voor bescherming en om de kracht van God te laten zien. Cherubs overschaduwden het verzoendeksel in het Oude Verbond omdat onder het Oude Verbond iedereen die het verzoendeksel naderde behalve de Hogepriester onmiddellijk werd gedood. In het Oude Testament kom je een zekere Uzza tegen. Ze droegen de ark op een kar en toen de ossen struikelden en de kar begon te kiepen, stak hij zijn hand uit om haar te stabiliseren. En God sloeg hem dood.
Je kon dus helemaal niet tot het verzoendeksel van God naderen, omdat de genade van God in het Oude Verbond niet werd geopenbaard. En dát is de reden dat hij in het Nieuwe Testament zegt dat we nu niet kunnen spreken over de Cherubs die het verzoendeksel overschaduwen. Omdat er nu in de hemel helemaal niets is om ons te beschermen en weg te houden van het verzoendeksel, omdat het helemaal voor ons is opengesteld en er helemaal niets is om je weg te houden.

Wij hebben een toegang, helemaal tot in de aanwezigheid van God, en God schermt dit niet langer af maar nodigt mensen er juist naar uit. Tjonge, dit is een geweldige waarheid. Ik bedoel, ik heb misschien iemand boos gemaakt, maar als jij je werkelijk verdiept in het Oude Testament en de symboliek ervan, en de hopeloosheid en de onmogelijkheid die daarin gelegen was beschouwt, en dan beseft hoe onder het Nieuwe Testament álles wat mensen weghield is verwijderd en er nu volledige toegang is tot God de Vader, wat zal dat je bemoedigen en zegenen. We hebben directe, onmiddellijke toegang tot God. Kan me niet schelen hoe goed of hoe slecht je bent geweest. Hoe slecht ik ook ben geweest, ik kan vrijmoedig voor de troon van genade komen, opdat ik genade vind en hulp in de tijd van nood.
Niet wanneer ik alles goed heb gedaan. Niet wanneer ik volmaakt heb gewandeld, maar zelfs als ik het verknald heb, zelfs als ik me schaam, nergens voor deug of nergens goed voor ben, ik heb een verbond met God, en kan onmiddellijk naderen tot de genadetroon en God heeft daar helemaal niets om mij te bestraffen of er van weg te houden. Dit is geweldig. Dat is echt geweldig.

In vers 6 zegt hij: Dit was dan aldus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent, 7 maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. 8 Daarmede gaf de heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond. Deze tabernakel was ingericht met het voorhangsel, dat was het vlees van Jezus. En toen Jezus stierf en Zijn vlees voor ons werd gebroken werd het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd. Al deze dingen symboliseerden dat er geen rechtstreekse toegang bestond tot God. Je kon heel dichtbij komen, je kon in de eerste tent komen, maar niet in het Heilige der Heiligen. Omdat je niet in een rechtstreekse relatie met God kon komen. Het moest via al die bemiddelaars en door al die inzettingen en voorschriften.

Maar onder het Nieuwe Testament hebben we geen hogepriester nodig. Jezus is onze Hogepriester en door Hem kunnen we rechtstreeks in de aanwezigheid van God zelf komen. Weet je, Nieuwtestamentische christenen genieten niet van hun privileges van het Nieuwtestamentische priesterschap. Wij beseffen onze vergeving niet. Hij heeft het hier net gezegd. De manier waarop de oude Tabernakel is opgezet was om je te laten zien dat de Oudtestamentische wet helemaal niets volmaakt heeft gemaakt. Er was nog steeds afscheiding van God. Dichterbij dan je daarvoor was, maar nog steeds van God afgescheiden.

Vers 9: Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmede) dient, voor zijn besef te volmaken, (Hebreeën 9) Tjonge, dit is zó krachtig. Ik wilde dat ik tijd had om hier allemaal over te onderwijzen. De wet maakte het geweten, het besef, levend. De Schrift spreekt erover dat jij je geweten kunt brandmerken met een heet ijzer. Jij kunt je geweten verharden naar de dingen van God, tot het punt waarop iemand zijn handelingen gaat recht praten en niet meer beseft hoe verkeerd ze zijn.

Je kunt iemand tegenkomen die in misleiding leeft, en ze hebben zelfs geen greintje overtuiging aangaande de zonde waarin ze leven. Het allereerste wat je moet doen is ze tegemoet treden met genade en vergeving. Maar als ze daar niet op reageren, weet je wat je dan kunt doen om ze weer bij zinnen te krijgen? De Oudtestamentische wet zal iemands geweten in een oogwenk weer levend maken. Je geweten was oorspronkelijk geprogrammeerd om te begrijpen wat goed en kwaad was, wat juist was of niet. En je kunt het misleiden. Je kunt een onzuiver geweten hebben, je kunt een geschroeid, of gebrandmerkt geweten hebben. De Bijbel spreekt erover dat het verontreinigd kan zijn. Je kunt een verontreinigd geweten hebben. Maar de Oudtestamentische wet zal het in een handomdraai terug naar de oorsprong brengen. Ze kan binnen de kortste tijd een persoon tot overtuiging (van zonden) brengen. En dat hebben we gisteravond behandeld uit 1 Timotheus 1:5-9. Maar het Oude Testament kon helemaal niemand vervolmaken in zijn geweten. En het geweten is het deel van jou dat schuld, veroordeling etc. voortbrengt.

Vers 10: daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. 11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens - Jongen, wat is dit krachtig, zorg dat je het snapt - eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

Als wij dit ene vers hier zouden begrijpen, als je dit echt snapt zal het echt enorme hoeveelheden van satans problemen in jouw leven voorgoed uitschakelen. Dat verzeker ik je. Eén keer is Hij ingegaan! De hogepriester moest steeds weer opnieuw en opnieuw ingaan. Maar één keer ging Jezus naar binnen en gaf één offer voor eeuwig voor jouw zonden en verwierf ééuwige verlossing. Hij verwierf niet alleen maar verlossing op het moment dat jij jouw zonde belijdt. En als je het daarna verknalde, moest je ze opnieuw belijden en moet Zijn verlossing weer opnieuw worden toegepast, of Zijn bloed aangebracht of dat soort dingen. Hij heeft eeuwige verlossing voor jou verworven, voor je verleden, huidige en toekomstige zonden en dat werd effectief voor je toen je wederom geboren werd.

Hoe kan God nou voorzien in vergeving van zonden die nog in de toekomst zijn? Nou, je kunt maar beter hopen dat Hij dat kan, want Hij stierf bijna 2000 jaar geleden en is sinds die tijd niet meer gestorven. En als jouw zonden niet vergeven zijn vóórdat je ze begaan hebt, dan kan geen enkele zonde van je ooit vergeven worden. Ik weet niet hóe God het heeft gedaan, maar wel dat Hij het eerlijk heeft gespeeld. God was in staat om jouw zonden te vergeven vóór je ze begaan had.
waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. 13 Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?
Wist jij dat één van de voordelen van het Nieuwe Verbond is, dat je bewustzijn, je geweten, gereinigd zou moeten zijn? Je zou helemaal geen schuldbewustzijn moeten hebben, geen zondebewustzijn. En de oorzaak dat we daar vrij van kunnen zijn, is dat we niet onder de wet hoeven te leven. We hoeven helemaal niet voortdurend onze zonden te onderzoeken en uit te pluizen. En we hoeven helemaal niet schuldbewust voor God te komen en onszelf neerhalen en onze zonden te erkennen of te beseffen. Maar in plaats daarvan kunnen we onze aandacht richten op onze Redder. En als wij Hem aanschouwen wórden wij als Hem. 2 Korintiërs 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Als jij je aandacht op de Heer richt - zoals een mens denkt in zijn hart, zo zal hij zijn - als jij je aandacht op Jezus gericht houdt, zul je zijn zoals Jezus. De meesten van ons zeggen: ‘Dat maakt me angstig, jij zegt dat ik niet langer zondebewust hoef te zijn en altijd maar kritisch op mijzelf en op mezelf letten of ik wel juist wandel en al dat soort dingen? Dat jaagt me angst aan. Wat gaat me dan nog weerhouden om in zonde te leven?’ Nou, liefde! In plaats van vrees. Wij zijn zó ingesteld op vrees dat we gewoon angstig zijn om niet langer in vrees te leven!

Wist je dat ik alle overspel kan plegen die ik maar wil plegen? Maar ik wil gewoon geen overspel plegen, omdat ik van mijn vrouw houd. Er zijn twee manieren om iemand te helpen die wordt verleid met overspel. Je kunt de wet tevoorschijn halen en tot ze prediken dat God hen zal krijgen - man, de toorn van God zal over je komen - en je slaat ze met het Woord van God om de oren. Je kunt het verlangen tot overspel door angst uit hen jagen. Je kunt dan van de buitenkant met het overspel van die persoon afrekenen, maar de binnenkant kun je niet schoonmaken van de lust en de begeerte. De andere manier is die man bedienen en leren om echt van zijn vrouw te houden. Als een man van zijn vrouw houdt zal hij geen overspel plegen. Als een man echt van zijn vrouw houdt, zal hij niet in verleiding komen om van een ander te houden omdat hij een echte toewijding aan haar heeft gemaakt. Ik wordt niet verzocht om overspel te plegen omdat ik zoveel van mijn vrouw houd. Dat is gewoon geen probleem.

Als het enige wat jou tegenhoudt en wat jou trouw houdt angst is, dan is dat beter dan maar in overspel gaan leven. Het is beter dan God helemaal niet dienen, maar je geniet er helemaal niet van. Je mist dan gewoon de vreugde en blijdschap van een goede relatie. Je leeft dan inferieur in vergelijking met waarin ik wandel, dat kan ik je verzekeren. Als iemand zegt, nou, het lijkt mij heel moeilijk om jezelf rein te houden, het is voor mij heel moeilijk om de andere kant op te gaan. Denk aan alle schuld en veroordeling en schaamte die daarmee gepaard gaat. Het is veel makkelijker en plezieriger om God te dienen dan de duivel. Het is zwaar om de duivel te dienen. De duivel is een beroerde opdrachtgever. Ik verzeker je dat het gemakkelijk is om God te dienen. Het geeft je een goed gevoel, je ervaart vrede, liefde, blijdschap en al die dingen meer. Amen? Zie je, de Schrift zegt dat jij je geweten, je bewustzijn gereinigd kunt hebben, zodat je je niet eens bewust bent van zonde en dat zal je niet vrij maken óm te zondigen, maar je bevrijden ván zondigen. We gaan verder naar vers 25.
(Hebreeën 9):25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Zie je, hij spreekt tot de Joden, die voortdurend maar offers bleven brengen voor de zonde. Het dagelijkse ochtend en avondoffer. Er was een offer bij nieuwe maan en bij ieder feest, en een offer ieder keer als je een zonde beging. Of er was iets speciaals dat je wilde en waar je verzoening voor deed. Er waren vredeoffers en beweegoffers en al die dingen. Het was gewoon een voortdurend leven van het brengen van offers. Het was aan één stuk door maar erkennen en beseffen: ‘God, ik ben niet waardig, hier is een offer voor verzoening. God ik ben niet waardig.’ Het was aan één stuk door je onwaardigheid beseffen. Net zoals de meeste christenen tegenwoordig leven.

Maar de Schrift zegt dat Jezus is binnengegaan en één offer voor de zonde voor altijd heeft gebracht en dat was gewoon helemaal voldoende. Onder het nieuwe verbond moet je niet voortdurend je zonden voor God brengen. Wij hebben het idee dat we wel moeten, omdat als ik ze niet opnoem en ze niet belijd, ze dan niet vergeven worden. Maar dat is helemaal niet zo. Wat gebeurt er als je er eentje vergeet te belijden? Wat gebeurt er dan met je? Ben jij bereid om je hele eeuwige bestemming af te laten hangen van het feit of je iedere zonde die je ooit begaan hebt, hebt beleden? Of je het wel echt goed gedaan hebt en er werkelijk van hebt bekeerd? En als je er toevallig eentje bent vergeten dan zal dat je weerhouden ooit de aanwezigheid van God binnen te gaan? Ben jij bereid om zó te gaan leven? Dat is een verantwoordelijkheid waar helemaal nóóit iemand ooit aan heeft kunnen voldoen. Ik verzeker je dat er gewoon helemaal niemand is, die volmaakt is en alles iedere keer beleden heeft. En ik verzeker je, dat als jij op die manier gaat denken, dan leg je een juk op je schouders dat helemaal niemand kan dragen. Jouw zonden zijn door het éne offer van Jezus voor eeuwig afgehandeld.

Vers 1 van hoofdstuk 10. 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. 2 Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn - Dat is in feite een vraag - Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn? Het antwoord is: ‘Ja’. Als de mensen écht gereinigd hadden kunnen worden, niet alleen ceremonieel gereinigd, maar als er een echte reiniging had kunnen plaatsvinden door de Oudtestamentische offers, zouden ze dan niet gestopt zijn met het brengen van offers? En het antwoord daarop is: Ja!

Maar onder het Oude Verbond kon het helemaal niet, maar onder het Nieuwe Verbond hebben wij een volmáákt offer, de Heer Jezus, en is het antwoord: Ja! Wij zouden moeten ophouden met offers brengen! Omdat de aanbidder die eenmaal is gereinigd géén bewustzijn van zonden meer zou moeten hebben! Wist je, dat als je een volmaakt offer zou kunnen vinden, en dat hebben wij, het volmaakte offer van Jezus, en dit jou écht kon reinigen van je zonden, de Schrift zegt dat het resultaat zou moeten zijn dat je geen bewustzijn van zonden meer zou moeten hebben? Géén zondebewustzijn meer!

Als je eerlijk zou zijn, ik vraag je niet je hand op te steken, maar als je eerlijk zou zijn en ik zou vragen, hoeveel van jullie echt zondebewust zijn, als je werkelijk begreep wat ik zeg, ik geloof niet dat er hier ook maar één hand niet zou worden opgestoken! Wij zijn állemaal zondebewust. Sommigen in heviger mate dan anderen, maar wij hébben geen volledige vrijmoedigheid bij God.

Hoe denk je dat Jezus de Vader benadert? Kun jij je voorstellen hoe Jezus bij de Vader een verzoek indient? De Bijbel zegt in Filippenzen 2: 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, en 1 Petrus 4:1 zegt: moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, En de context waarin dit geschreven is, is: Hij heeft dit allemaal voor jou gedaan, Hij stierf voor jou, dus ontvang het allemaal en krijg hetzelfde denken naar God dat Jezus heeft. Denk je dat Jezus zich minderwaardig voelt? Of schuldig en veroordeeld? Je kunt hetzelfde denken jegens God hebben dat Jezus heeft. En je kunt ook verwachten dezelfde resultaten van God te krijgen die Jezus krijgt als je Hem in de naam van Jezus benadert. Weet je dat dit de reden is waarom we: ‘in de naam van Jezus’ zeggen?

De meeste mensen denken dat ‘in de naam van Jezus’ betekent dat je gebed klaar is. ‘In de naam van Jezus, Amen’ Mensen hebben geen idee wat ‘in de naam van Jezus’ eigenlijk betekent. Maar het is eigenlijk: ‘Vader, niet vanwege wie ik ben, maar vanwege wie Jezus is.’ Als jij werkelijk geloof stelt in de naam van Jezus, dan zou je moeten verwachten dezelfde reactie van de Vader te krijgen die Jezus krijgt, omdat je niet vraagt op basis van je eigen gerechtigheid en je eigen heiligheid, maar in de naam van Jezus.

De meesten van ons hebben dat niet echt begrepen. Wij bidden gebeden als: ‘Oh God, ik ben zó onwaardig om voor U te komen, ik verdien helemaal niets van U. Ik heb U laten vallen, ik heb niet gedaan wat U me gezegd had. Oh God, ik vraag Uw vergeving, ik heb zó’n spijt. Geeft U het mij alstublieft, ik ga vasten, ik ga bidden, ik ga het Woord lezen, ik ga weer naar de kerk, ik ga mijn tienden betalen en al die dingen. Geeft U het mij, in de naam van Jezus, amen!’
Je hele gebed was niet in de naam van Jezus. Het ging allemaal om jezelf, hoe ellendig je wel bent en hoeveel spijt jij hebt en wat jij allemaal gaat doen, ik zal dit doen en ik zal dat doen. En dan zeg je: ‘in de naam van Jezus, geeft het u mij’ Nou, dan gebruik je de naam van Jezus ijdel! De naam van Jezus ijdel gebruiken is geen goed gebruik. Je moet haar gebruiken met een juist begrip. Wij zoeken God volkomen tevergeefs als wij een gebed bidden met ‘in de naam van Jezus’ en ondertussen alleen maar kijken naar wat wij wel en niet hebben gedaan, in plaats van wat Jezus heeft gedaan. En dát is juist de basis van ons ontvangen!

Wij zouden dus geen bewustzijn van zonden meer moeten hebben. Wij zouden dezelfde houding moeten hebben die Jezus had. Sommige mensen denken: ‘maar dat kan ik niet geloven, ik kan dit niet ontvangen.’ Jezus zondigt niet, maar ík wel. Maar jij zondigt niet in jouw geest. Jouw geest is rechtvaardig en heilig en de Bijbel zegt in Johannes 4 dat God Geest is. En wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid. Als jij voor God komt, bekijkt God de gemeenschap met jou niet naar je uiterlijk en kijkt niet naar wat je in het vlees hebt gedaan. Je kunt God ook niet met je fysieke zintuigen voelen. Je kunt God ook niet met je emoties voelen. Je emoties kunnen door God worden beïnvloed, maar dat is niet het deel van jou waar God rechtstreeks mee communiceert.

God communiceert met jouw geest en in je geest ben je volledig gerechtvaardigd en heilig, en er is geen zonde en geen onreinheid in jou. God kijkt naar jou en ziet jou 100% rein! Geen zonde. Geen aantasting in jouw geest. Zoals Hij is, zó ben jij, staat er in 1 Johannes 4:17 Jouw geest is honderd procent zuiver. En de Schrift zegt dat je geen bewustzijn van zonden meer zou moeten hebben. Dan is dat omdat je zou moeten wandelen volgens je geestelijke mens. Je zou jezelf moeten zien op de manier zoals God je ziet. Je zou naar de geest moeten kijken, niet naar de uiterlijke verschijning. In plaats van dat je in de spiegel gaat kijken en zegt: ‘Jongen, jij ziet er helemaal niet heilig uit. Ik heb wel gezien wat je vandaag hebt uitgevreten.’ In plaats van dat je afgaat op je gevoelens en zegt: ‘Ik voel me helemaal niet heilig’, zou je moeten afgaan op wat het Woord over jouw geest zegt en dáárop staan en God benaderen in geest en in waarheid.

Je kunt God zonder énig verwijt, zonder énige vrees vanwege zonde of wat dan ook benaderen, omdat jij in je geest, het deel van jou waar God mee communiceert, puur en zondeloos bent. Zoals Jezus is, zo ben jij in déze wereld. 1 Korintiërs 6:17 ‘die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).’ Jij bent in je geest één met de Heer geworden en je bent precies zoals Hij is! Mensen, dat is krachtig. Ik snap niet hoe jullie daar gewoon kunnen blijven zitten. Dit is kráchtig! Wij zijn geworden zoals Jezus ís!

Ik kan je verzekeren dat als jij ontmoedigd bent of zo, dat je niet aan het denken bent, dat je bent zoals Jezus is. Je bent niet aan het denken aan deze goede dingen die binnen in jou zijn. Als je ontmoedigd bent, dan ben je aan het kijken naar de natuurlijke omstandigheden of naar je mislukkingen en je zonden. Je bent bezig naar iets anders te kijken dan naar Jezus, omdat in Zíjn aanwezigheid volheid van vreugde is. Je gaat je verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Het maakt niet uit of ze een pistool tegen je hoofd houden, of dat de bank al je spullen in beslag komt nemen, als jij je denken op Christus Jezus gericht houdt en wie jij bent in Christus Jezus, dan juich je de hele weg naar de gevangenis door. Amen?

Je verheugt je gewoon en prijst God. Je zult als Paulus en Silas zijn, midden in de nacht. Ze waren in de gevangenis gegooid, alles was mis. Maar ze hielden hun denken op Jezus gericht, op Zijn liefde voor hen en tegen middernacht barsten ze in jubelzang uit. Ze deden het helemaal niet om God zover te krijgen iets te doen. Ik denk dat ze geen flauw idee hadden wat er zou gaan gebeuren. Ze wisten helemaal niet dat ze een aardbeving zouden veroorzaken, ze zongen omdat ze God in hun hart écht liefhadden en wisten wie ze waren en wat ze hadden, en ze konden niet anders dan zingen en God prijzen.

Wij worden soms heel ‘heilig’ en beginnen te prijzen omdat we iemand hebben horen zeggen dat lofprijs krachtig is om de vijand en de wreker te doen verstommen. En dat is zo, en wij gebruiken het als een wapen. Maar weet je, er zijn maar heel weinig keren dat lofprijs gewoon voortkomt uit een echte openbaring van wie wij zijn in Jezus Christus en wij ons daar gewoon in verheugen. Het lijkt wel alsof wij het altijd maar proberen te gebruiken om iets gedaan te krijgen. Altijd iets krijgen, altijd iets bewerken. Je zou in staat moeten zijn je te verheugen gewoon omdat je blij bent. Amen?

Weet je, ik krijgt dit nooit af, ik ben zelfs nog niet eens aan het Bijbelvers toegekomen waar ik vanavond naar toe wilde. Maar mensen, dit is toch goed? Ik ga nog heel vlug enkele dingen zeggen, ik bedoel niet heel erg snel, maar toch niet zo lang als ik het zou willen zeggen, maar je moet enkele tapes te pakken zien te krijgen. Ik heb enkele tapes, ‘de zekerheid van de gelovige’, die enkele van deze dingen uitlegt. Er zijn verschillende dingen die ik niet meer kan zeggen. Het spijt me dat ik je nog eens anderhalf uur hier moet houden om dit goed uit te leggen. Maar dat ga ik niet doen. Je zult dus tussen de regels door moeten lezen, als het niet in je theologie past, wijs het niet allemaal af, noteer dan de Bijbelverzen en zoek ze thuis op, en luister naar de tape, want ik verzeker je, dat het waar is volgens het Woord van God.

Toen Jezus jouw zonden vergaf, vergaf Hij al jouw zonden. Verleden, heden en zelfs toekomstige zonden. Dát is de reden dat één offer jou voor eeuwig kon vergeven. Jezus hoeft niet nog meer offers te brengen. Als je eenmaal wederom geboren bent, hoeft Jezus niet de volgende keer dat je weer zondigt naar beneden te komen en weer te sterven en het bloed weer opnieuw toe te passen. Hij hoeft zelfs niet die éne verzoening te nemen en iedere keer als jij zondigt wéér toe te passen. Door dat éne offer ben je voor eeuwig vergeven.

Iemand zegt dan, waarom zegt de Schrift dan in 1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou laat me je eerst deze vraag stellen: denk jij dat als jij zondigt en haar niet belijdt, dat je zonden niet vergeven worden? Als dat waar is, dan nogmaals, wat gebeurt er als je een zonde mist? Als je ergens in je Christenwandel met de Heer een zonde niet in de gaten hebt en vergeet die te belijden? Als dát de oorzaak is dat jij je behoud verspeelt, en ik heb nu geen tijd om hier verder op in te gaan en dit uit te leggen. Maar als jij je behoud verliest, dan maakt Hebreeën hoofdstuk 6 bijzonder duidelijk dat het onmogelijk is om ooit nog opnieuw wederomgeboren te worden! Er bestaat niet zoiets als wederomgeboren worden als je al wederomgeboren bent. Je wordt één keer wederomgeboren en als je dat verkwist dan is het voorbij. Er is dan geen bekering meer en je wordt volledig afvallig.

Als jij een zonde vergeet en jij denkt dat het je afsnijdt en afscheid van de aanwezigheid van God, dan garandeer ik je, dat het betekent dat je afvallig bent en niet in de hemel komt. Als ik dat werkelijk zou geloven, dan zou ik je op het moment dat je wederomgeboren werd de hersens inslaan en vermoorden. Ik zou daarvoor naar de hel gaan, maar het zou de enige manier zijn waarop jij het zou redden naar de hemel. Als ik je zou vermoorden op het moment dat je wederomgeboren zou worden, en ik je geen kans zou geven om iets te doen, dat je niet zou belijden.

Wat wil 1 Johannes 1:9 dan zeggen? Ik denk dat waar het over spreekt, en ik kan hier veel gedetailleerder op ingaan, maar je geest is gered en volmaakt. Daar zullen we over enkele momenten enige verzen over lezen. Maar hier in Hebreeën 12:23 staat: en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, Het is je geest die volmaakt is gemaakt. Jouw geest is het deel van jou dat gered is. Jouw geest is puur. Jouw geest is het deel van jou dat niet zondigt. En jouw geest is het deel van jou dat van zonden vergeven is, verleden, heden en toekomstige.

Als je een zonde begaat doe je dat met je fysieke lichaam, of in je emotionele gebied, maar niet met je geest. Jouw geest zondigt niet. Jouw geest raakt nooit haar gerechtigheid bij God kwijt, en dat varieert niet afhankelijk van jouw heiligheid. Heiligheid is iets statisch bij God. Het is een constant iets. Het neemt niet toe. Heiligheid hier in het fysieke gebied neemt wel degelijk toe. Je kunt veranderen zodat je meer en meer heilig leeft. Je kunt meer naar Zijn beeld veranderen naarmate jij je denken vernieuwt. Maar jouw geest, op het moment dat je wederomgeboren wordt, is zo heilig als ze ooit maar zal worden. Ze is heilig, rechtvaardig en puur. Efeziërs 4:24 zegt: en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Jouw geest is waarachtig heilig. 2 Korintiers 5:21 zegt: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Jij bent gemaakt tot dé gerechtigheid Gods. Niet een klein beetje gerechtigheid ván God, maar je bent letterlijk dé gerechtigheid van God gemaakt in je geest.

Er is helemaal geen zonde in jouw geest. Jouw geest is niet vervuild en je geest hoeft niet alles opnieuw te belijden en opnieuw gereinigd te worden. Maar jouw vlees, je ziel en je lichaam worden wel degelijk vervuild door zonde. En er zijn verzen die daarover spreken. Maak je leden niet tot instrumenten voor de zonde, Jouw ledematen kunnen nog steeds zondigen. Daarom kun je ook nog ziek worden als gevolg van zonde, omdat het vleselijke gebied nog steeds door zonde wordt beïnvloed. Wat je dus doet als jij jezelf overgeeft aan zonde, dan geef je satan wettelijke rechten om je fysieke lichaam binnen te dringen en je te kwellen, lastig te vallen en mentale stress en ziekte in je lichaam te veroorzaken. Wat doe je dan? Je belijdt het: ‘Vader het spijt me’. Je belijdt je zonden en ontvangt vergeving. Niet vergeving in het geestelijke gebied, niet de eeuwige vergeving bij God, maar veeleer spreekt dit over het fysieke lichaam.

Je hebt nog steeds een fysiek lichaam en je kunt jezelf niet negeren en je houdt dit fysieke lichaam bij je tot de dag dat je sterft. Je moet dat lichaam dus schoon houden. Hoe doe je dat? Je belijdt het en vraagt om vergeving. Het is geen vergeving voor je geest maar het is reiniging hier in het fysieke gebied. 1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit reinigen deze puurheid komt uit je geest en vernietigd satans rechten en mogelijkheden om in je lichaam te opereren, omdat je het hebt beleden en afgezworen en dat geeft God rechten in jouw lichaam.

Romeinen 6:16 zegt: Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Als ik zondig, dan geef ik mijn fysieke lichaam en mijn emotionele gebied over aan satan en heeft satan wettelijke rechten om binnen te komen en mij aan te vallen. Máár, als ik mij bekeer en berouw heb en mij afkeer van satan en mijzelf aan God overgeef, dan word ik een (toegewijd) dienaar van God en Gods voorzieningen en zegeningen vallen mij ten deel. Dat is dus de reden waarom ik mijn zonden belijd en er mee afreken. Niet opdat ik voor eeuwig behouden zal zijn, niet om in mijn geestelijke mens mijn gerechtigheid bij God te veranderen, maar om de ruimte die ik satan in mijn fysieke lichaam gaf kwijt te raken en hem van mij af te schudden, zodat ik daar vrij van kan leven. Zodat hij mij niet kan beroven. Amen?

God heeft jou je zonden vergeven, verleden, heden en zelfs toekomstige zonden. Kijk ook hier in Hebreeën 10. Wat wilde ik dat ik tijd had om hier dieper op in te gaan. Maar ik moet het overslaan. En we pakken het op in vers 10. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens voor áltijd! Je zou dat eens voor altijd kunnen opvatten als één keer voor alle mensen, maar de hele nadruk op het woord ééns geeft aan dat het niet herhaald hoeft te worden en dat het dus maar één keer is. Of het nu betekent ‘eens voor altijd’ of ‘een keer voor de hele mensheid’. Het gaat om hetzelfde feit, dat het offer maar één keer is gebracht. Jij bent geheiligd door het offeren van het lichaam van Jezus Christus één keer voor altijd!

Het woord geheiligd is echter een religieus cliché geworden, waar allerlei dingen over beweerd worden. Het woord geheiligd betekent letterlijk ‘apart gezet’ en wij zijn apart gezet van onze oude natuur, van onze oude mens. Wij zijn apart gezet van zonde. Onze geest is geheiligd. Jouw fysieke lichaam is in het proces van geheiligd worden, maar jouw geest is al zo geheiligd als het ooit maar zal worden. Ze is zo heilig en zo puur als ze tot in alle eeuwigheid maar zal zijn. Je hebt nu al exact dezelfde geest die je voor altijd zult hebben, voor alle eeuwigheid, als je Jezus Christus tot Heer hebt gemaakt. Mensen, dit is krachtig.

Wij zijn geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd.
11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd. Dit maakt het heel duidelijk dat het niet betekent eens voor alle mensen, maar één keer voor altijd. Nu Hij één keer heeft geofferd, zal Hij nooit meer nogmaals offeren. Als jouw niet belijden van je zonde, jouw geestelijke mens zou verontreinigen, dan zou er geen verlossing meer mogelijk zijn. Ik verzeker je, dat jouw zonden zijn vergeven. Zonden uit je verleden en heden, en de toekomstige, als je Jezus belijdt als jouw Heer. Hij heeft dat éne offer voor altijd gebracht, en nu is Hij: gezeten aan de rechterhand van God. Hij is dus niet meer aan het werk en verzoening voor zonden aan het doen. Hij heeft de verzoening volbracht, en dat deel van Zijn bediening is voorbij.

13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. Wij zijn geheiligd! Nogmaals vers 10, die de verzoening van de Heer Jezus hebben aanvaard, en je werd wederom geboren, nogmaals, dan ben je geheiligd en volgens vers 14 ben je volmaakt geworden voor altijd. Hebreeën 12:23 zegt dat wij tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,
Jouw geest is volmaakt. Jouw geest is heilig. En ze is heilig en puur voor altijd. Ze zal nooit meer veranderen, God ziet jou als rechtvaardig, heilig en puur.

Jouw fysieke lichaam wordt verontreinigd en daarom moeten we wel zonden belijden en ze achterwege laten. We moeten in het Woord gaan, omdat het ons denken vernieuwd. We moeten naar de kerk komen om het Woord van God te horen en het Woord zal ons vrijmaken. Maar ik wil dat je weet dat je in je geest heilig, rechtvaardig en puur bent, en niets kan dat veranderen! Wat is dit krachtig! Dit is zó geweldig! En als je dit werkelijk gelooft, weet je wat dat voor jou zal doen? Opeens ga je beseffen: ‘Ik kan gemeenschap met God hebben! Omdat ik een nieuwe schepping ben. Mijn geest is zo heilig en puur als God zelf! Er is geen tekortkoming, geen enkel foutje in mijn geest.

Als jij het verprutst, kun je vrijmoedig rechtstreeks bij God aankomen. God ik heb het verknald. Prijs God voor wie ik ben in Christus Jezus. Ik prijs God dat ik in mijn geest rechtvaardig, heilig en puur ben. Als ik het nog een keer verknal, vergeef me, reinig mij van dit ding in mijn vlees, zodat satan het niet kan gebruiken om mij te beroven en te verwoesten. Maar prijs God, dat ik weet dat dit mij niet van U heeft afgescheiden. Het heeft Uw gevoelens niet gekwetst. Want U hebt met die zonde al afgerekend.

Weet je, mijn zus heeft een dochter die erg opstandig was. En mijn zus is Geestvervuld. Ze heeft voor een dame gebeden die was gestorven in haar auto en die werd uit de dood opgewekt. Mijn zus heeft de kracht van God in haar leven aan het werk gezien. In ieder geval, op een avond werd mijn zus woest op haar dochter terwijl ze het eten aan het bereiden was voor mijn zwager. Die zou een professor van de Universiteit meenemen voor het eten. En zij werd woedend, haalde uit en sloeg haar dochter zo tegen de vlakte. Mijn zuster wist beter. Ze had het niet moeten doen, maar ze reageerde vanuit het vlees, vanuit de oude mens. Toen dat gebeurde vluchtte ze de trap op naar haar slaapkamer, gooide de deur dicht en bad: ‘God help me, als ik begin te huilen ben ik tot morgenochtend uitgeschakeld. Ik moet de maaltijd afmaken, ik moet mijzelf beheersen.’ Ze zei: ‘God zeg iets tegen me, om me te helpen.’ En de Heer sprak tot haar: ‘Joyce, dit maakt jou hevig van streek en jij denkt dat dit iets is dat Mij nu pas heeft geraakt en Mij heeft beledigd en dat Ik boos ben. Dat er een genezing van onze relatie moet plaatsvinden. Maar Ik wil dat je weet dat toen je acht jaar oud was en Mij als Heer over je leven aanvaardde, Ik al wist dat dit zou gebeuren. En Ik had het al vergeven en er mee afgerekend. Het zal geen invloed op Mij hebben en jij kunt in alle vrijheid wandelen.’

En weet je, toen ze dit inzag maakte het niet dat zij naar beneden wilde gaan en haar dochter nog een klap verkopen. Maar het betekende wel dat de heerschappij van de zonde hierover was verbroken, omdat God al met die zonde had afgerekend voordat zij die ooit maar beleden had. Ze was al vergeven. Ze beleed het dus, ontving de vergeving en ging naar beneden, vroeg haar dochter om vergeving en was in staat het eten af te maken. God lovend en prijzend in vreugde, omdat ze al vergeven was. Ze begreep eenvoudigweg de vergeving en het veranderde niets aan haar relatie met God.

De reden dat sommigen van jullie nauwelijks kunnen eten, en jammeren en wenen, en drie of vier weken door het stof kruipen is boetedoening. Ik heb een man ontmoet die naar een van mijn samenkomsten in Texas kwam en die liet me al zijn littekens zien op zijn handen, en armen en ellebogen en op zijn knieën. Hij had 3 mijl met een kruis op zijn rug over glasscherven gekropen om boete te doen voor de maagd Maria, opdat hij vergeving zou ontvangen. Wij vinden dat barbaars. Hoe kan iemand zoiets toch doen? Maar wat is het wezenlijke verschil tussen dat gedrag en dat jij drie weken lang boete doet en maar rondloopt, bedrukt en ontmoedigd: ik kan niet verwachten dat God van mij houdt en ik kan niet blij zijn vanwege wat ik heb gedaan! Dat is op een bepaalde manier jouw manier van boete doen. Jij laat jezelf lijden, omdat jij denkt dat je iets gedaan hebt, en jij denkt dat je geen zonde kunt begaan zonder ervoor te boeten.

Mensen leveren kritiek op mij, om wat ik zeg. Ze zeggen: ‘Jij geeft mensen een vrijbrief om te zondigen, omdat jij beweert dat mensen in zonde kunnen leven, en de zonde zal je niets kosten.’ Deze prediker, in wiens kerk ik opgroeide in mijn tienerjaren had de gewoonte hier op deze kant van de kansel te staan. Hij plaatste hier zijn voet en greep de microfoon en preekte tot het zweet uit zijn schoenen gutste. Hij predikte en beukte op de kansel. Hij vernielde iedere kansel die hij ooit maar had en preekte: ‘Zonde móet geoordeeld worden. Zonde móet geoordeeld worden.’ Dat was zijn stokpaardje. En hij zat je op de huid: ‘Als je durft te zondigen, het zál geoordeeld worden. Als jij je tienden niet betaald, zal God het in de vorm van doktersrekeningen opeisen.’ Wat hij bedoelde was: ‘Jij kunt je tien procent wel achterhouden, maar God zal je in het ziekenhuis doen belanden en het van je afnemen als je het Hem niet geeft.’ Zonde móet geoordeeld worden, en hij beweerde maar: zonde moet geoordeeld worden.

En toen de Heer mij deze dingen liet zien, vroeg ik de Heer: ‘Maar Heer, hoe zit het met de zonde, zonde moet geoordeeld worden.’ En de Heer sprak tot mij: ‘De zonde ís al geoordeeld in het vlees van de Heer Jezus Christus. En er is geen enkele reden dat jij daar ook nog eens voor geoordeeld moet worden.’ Man, ik ben vrij. De zonde ís geoordeeld. Ik doe niet luchtig over zonde, ik verhoog Jezus, want zijn offer was zó volmaakt, zó heilig en zó puur, dat ik je kan verzekeren dat zijn offer de heerschappij van de zonde heeft gebroken. Heel veel mensen geloven in feite dat zonde sterker is dan wat Jezus heeft gedaan. Er is wat Jezus deed voor nodig, plús al jouw berouw en boetedoening en jammeren en kruipen en alles wat jij er aan toe moet voegen om de zonde in jouw leven te kunnen overwinnen.

Maar ik wil dat je weet dat Jezus de zonde in mijn leven heeft gebroken en dat ik rechtvaardig en puur ben voor God. Ongeacht wat jouw mening over mij wel mag zijn. Misschien vind jij me er niet goed uitzien, alhoewel, ik heb een mooi pak aan toch? Jij vindt de manier waarop ik eruit zie misschien niets, en misschien bevalt de manier waarop ik spreek je ook niet. Maar ik verzeker je, dat God mij in de Geest ziet, en Hij kent mijn hart. En God houdt van mij en Hij ziet mij rechtvaardig en puur en ik ben voor God zonder enige vlek of schande. Ik ben de gerechtigheid Gods in Christus Jezus en jij evengoed!

En als je dit werkelijk gelooft, hoe kun je dan nog terneergeslagen zijn? Hoe kun je nog ontmoedigd zijn, hoe kun je nog verslagen zijn of beschaamd. Hoe kun je nog bang zijn voor de duivel? Als je dit werkelijk gelooft, word je sterker dan mierikswortel. Amen? Ik verzeker je dat je sterk wordt in de Heer als je dit gelooft. Dit is wat al het andere laat werken en dit is voor ons verborgen geweest. En wij maar rondgaan en in onszelf spitten en graven vanwege een gebrek aan begrip. En door de Oudtestamentische wet zijn wij zondebewust gemaakt. Wij hebben ons bewustzijn niet gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Wij hebben onze zondige natuur en al onze fouten en vergissingen maar met ons meegezeuld. En satan heeft daardoor de dag van zijn leven gehad.

De enige reden dat satan je ooit maar kon raken kwam doordat je zondigde. Hij heeft geen enkel recht en geen enkele toegang tot jou, behalve door zonde. En als jij begrijpt dat door Jezus de zonde over jou is verbroken kan ik je verzekeren dat satans toegang tot jouw leven zal stoppen. Niet vanwege jóuw heiligheid! Naarmate je heiliger gaat handelen zul je hem minder en minder ingangen geven, maar zelfs als jij het verprutst en zonde begaat, zul je snel zijn om je tot de Heer te wenden en te zeggen: ‘Vader ik dank U dat ik al vergeven ben. En ik wil niet dat deze zonde satan de kans geeft om iets te doen in mijn leven. Ik bekeer me er dus van, belijd het en verander.’ Je zult satan daardoor op een afstand houden en zonde zal geen heerschappij over je voeren.

Romeinen 6:14 zegt: Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Keer dit vers om en zeg het op deze manier. Als je onder de wet bent en niet onder genade, zál zonde heerschappij over je voeren. Ben jij gedomineerd door zonde? Heeft de zonde jou verslagen? Ben jij depressief en ontmoedigd en voel jij je afgescheiden van God? Dan komt het omdat je onder de wet functioneert en niet onder de genade!

Als jij onder genade functioneert zal zonde géén heerschappij over jou hebben. Omdat je niet onder de wet bent maar onder de genade! Zucht jij onder de zonde? Voert zonde heerschappij over jou? Dan ben je onder de wet! Ben je depressief? Schuldig? Veroordeeld? Dan ben je onder de wet! Óf je hebt nog nooit Jezus als jouw Heer aanvaard, natuurlijk ben je dan onder de wet, en je bent regelrecht op weg naar de hel want je hebt Hem als je Redder nodig. Óf je hebt Jezus beleden als je Heer en satan heeft je misleid en weer terug onder de wet gevoerd. Het is net alsof je van de genade bent afgevallen en Christus geen nut, geen uitwerking heeft op je, omdat je niet sterk staat in de vrijheid waarvoor Hij je vrij heeft gemaakt. In plaats daarvan sta jij in je eigen gerechtigheid, in plaats van in Zijn gerechtigheid. Je staat in het vlees in plaats van in de geest. Je moet dus teruggaan en weer in de geest gaan staan.

Je moet weer gaan zien wie jij bent in Christus Jezus en beseffen dat je geest puur is gemaakt, rechtvaardig en heilig. Het is geheiligd, en volmaakt door het éne offer van de Heer Jezus Christus. Mensen wat is dit krachtig! En het is zoveel gemakkelijker om het te zeggen dan te doen! Want ik verzeker je, dat je hele mentale denken, de hele manier waarop je bent opgevoed precies tegenovergesteld is aan wat ik vanavond heb onderwezen.

Als jij zou hebben geluisterd, en jouw geest binnen in je wakker is geworden, dan ervaar je nu een glimpje hoop, je ervaart een glimpje vrijheid en vreugde dat sommigen van jullie hiervoor niet hadden. Maar ik verzeker je, dat je het weer kwijt bent voordat je thuis bent, ténzij jij jezelf hier aan toewijdt. Tenzij je God toestaat dit in je hart te plaatsen. En als jij naar huis gaat en dit niet in jouw hart begint te gieten zul je het weer kwijt raken. De hele wereld gaat de andere kant op en je hebt nodig dat je steeds weer aan deze dingen herinnerd wordt. Je moet er op mediteren en er weer en weer en weer over nadenken voordat het een deel van jezelf wordt.

En naar mijn inschatting is dit een van de meest krachtige dingen die je óóit zult horen. Het is de basis van jouw redding. En het wordt niet vaak verteld. En ik verzeker je dat jij je hieraan moet vastklampen, als een hond aan zijn kluif. En niet loslaten om het vast te kunnen houden. Maar als je dat doet, God wil nog meer dat jij dit weet, dan dat jij het wilt weten. God zal je er aan herinneren. God zal dingen terug in je herinnering brengen volgens Johannes 14:26 en je kunt het vasthouden. Maar er is toewijding voor nodig. Er is echt toewijding voor nodig. Dit zal je leven veranderen.
Ik had nog zó veel meer te delen, maar ik ben vanavond gewoon door mijn tijd heen. Maar als jij hebt ontvangen waar ik over heb gesproken verzeker ik je dat het een groot verschil in je leven gaat uitmaken.