Volle Evangelie

is goed nieuws

Deel 6 - Het strijdtoneel is in je denken

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Het gezag van de gelovige - 6

Andrew Wommack


Deel 6 – Het strijdtoneel is in je denken

In principe is het de mensheid die satan ‘gemaakt’ heeft tot wie hij is. Wij hebben hem ons gezag en onze kracht gegeven. Hij gebruikt helemaal geen bovenmenselijke, engelachtige macht, maar het gezag dat ons door God gegeven is. En dat droegen Adam en Eva destijds aan hem over toen zij hem gehoorzaamden en metterdaad God ongehoorzaam werden. In feite wordt nu dus alleen menselijke kracht en menselijke autoriteit tegen ons gebruikt, wat betekent dat satan niets tegen ons kan beginnen zonder onze instemming en medewerking. 

Als je dit doorhebt, verandert dit compleet je zicht op geestelijke oorlogvoering. Ik geloof wel degelijk dat er een geestelijke strijd gaande is, maar die is zoals de Schrift stelt in Efeziërs 6:11 dat wij strijden tegen de listen en misleidingen van de duivel. Dat betekent tegen zijn leugens, zijn bedrog, zijn trucjes en slimmigheidjes. Ook andere Schriftgedeelten in de Bijbel spreken over geestelijke strijd, zoals II Korintiërs 10 vanaf vers 3, waar staat: ‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, (hier wordt dus over strijd gesproken) want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.’ (NBG51) 

Dit zijn Schriftgedeelten die spreken over onze strijd en de wapens die wij gebruiken. En let op wat die bewerken! Zij slechten bolwerken en redeneringen en maken elk bedenksel krijgsgevangen. Deze Schriftgedeelten over geestelijke oorlogvoering spreken over je denken; de oorlog vindt plaats in je denken. Satan valt ons aan met gedachten. En wij bestrijden hem met de gedachten die God ons geeft. Maar dat is niet de manier waarop het meeste onderwijs over geestelijke oorlogvoering wordt gegeven. Er zijn mensen die onderwijzen dat er een systeem bestaat van demonische machten die boven iedere stad hangen. Het zweeft erboven en die machten kunnen jouw gebeden blokkeren en weerhouden dat ze God bereiken. God woont ergens hoog in de ruimte, de demonische machten zitten in de atmosfeer en jij moet proberen jouw gebeden langs hen heen naar boven te krijgen. 

Sommige mensen vinden dit erg dwaas, maar toch is het op dit ogenblik een algemeen geaccepteerde doctrine binnen het Lichaam van Christus. Mensen denken echt dat je een gat moet vrijmaken boven jouw stad of boven jouw huis, zodat je gebeden erdoor kunnen komen. Maar dat is niet wat het Woord van God onderwijst!

Het Woord van God onderwijst ons dat God, met al Zijn Glorie en al Zijn kracht, woning in ons heeft gemaakt. Je hoeft je gebeden helemaal niet door de atmosfeer heen te krijgen. Ze hoeven niet door het plafond, ze hoeven zelfs helemaal niet boven je neus uit te komen! Daarom kun je je hoofd buigen als je bidt, zodat je naar Hem kunt kijken, Hij woont namelijk in ons. 

Het hele concept van geestelijke strijd houdt helemaal geen rekening met de nieuwtestamentische gelovige, dat die door God bewoond wordt. Want God is in mij en daarom hoef ik niet af te rekenen met overheden en machten daarbuiten. De manier waarop zij mij aanvallen is via mijn gedachten. Geestelijke oorlogvoering in het leven van een Christen bevindt zich daarom in je denken. 

Enkele jaren geleden kwam er een groep naar onze stad die beweerde dat onze gebeden God niet konden bereiken omdat de hemel gesloten was. Daarom gingen zij nu voorbede doen en geestelijk oorlogvoeren, want zo ruimden zij de hemel op en maakten ze de hemelse gewesten schoon. Deze mensen waren ervan overtuigd dat dit de reden was waarom hun kerk explosief groeide en er geweldige dingen gebeurden in Colorado Springs. Ook zou het doen van voorbede en geestelijk oorlogvoeren de reden zijn waardoor de criminaliteitscijfers zakten, ik meen dat deze één of twee jaar achtereenvolgens beduidend lager waren dan voor die tijd.

Deze mensen beweerden al dit soort dingen. Zij openden een gebedscentrum, dat gebed van over de hele wereld ging coördineren. Het zou dus allemaal vanwege voorbede en gebed zijn, dat deze dingen gebeurden. Maar het jaar erop steeg het criminaliteitscijfer weer en werden er meer moorden gepleegd dan ooit tevoren! Hoe kon dit nu? Was de hemel opeens weer gesloten? Waren zij misschien gestopt met effectief bidden? Of was er iets anders gebeurd? 

Er zijn natuurlijk een heleboel zaken die van invloed zijn op o.a. het plegen van moorden. Ik beweer beslist niet dat Christenen geen invloed hebben op de wereld om hen heen, maar onze gebeden…wel, zo is het helemaal niet. Het is helemaal niet zo dat er demonen boven een stad hangen die ervoor zorgen dat er heel veel moorden plaatsvinden. Zo gaat dat helemaal niet. Weet je waarom er in een plaats veel moorden gepleegd worden? Omdat individuele mensen geregeerd worden door leugens en misleidingen. Zij hebben de strijd om hun denken verloren en hun denken overgegeven aan satan, door naar foute dingen te kijken en te luisteren. Maar ook doordat onze maatschappij niet langer morele waarden ondersteunt en versterkt. Dát zijn de oorzaken die deze dingen doen plaatsvinden. 

Zeg ik daarmee dat er geen demonische machten in de lucht bestaan? Nee, ik geloof wel degelijk dat die er zijn. Daar zijn Schriftuurlijke voorbeelden van. Maar de manier om daarmee af te rekenen is: in geweer komen tegen het niet vernieuwde denken van mensen. Je zult de waarheid moeten prediken. Alleen bidden maakt niet dat je de demonische machten in de hemelse gewesten in bedwang hebt en dus ook de invloed daarvan op een persoon. Het is onzin dat je door deze demonische macht te binden zorgt dat zo’n persoon geen kwaad meer kan doen. Dat is niet het model dat de Bijbel laat zien. De manier van de Bijbel is, dat je ergens heen gaat en de waarheid tot de mensen spreekt. De waarheid maakt hen vrij en daardoor komen zij los van de invloed van demonische machten die om hen heen zijn. 

Laat ik het op deze manier zeggen: Er is nul komma niks, en dan ik bedoel totaal geen, zelfs niet een klein beetje, geen enkele Schriftuurlijke grond voor de ‘geestelijke oorlogvoering’ en de ‘geestelijke strijd’ manier van voorbede zoals die tegenwoordig in het Lichaam van Christus wordt onderwezen. Jezus heeft Zijn discipelen er nooit op uitgestuurd om geestelijk oorlog te voeren voordat Hij naar een stad ging. Hij heeft ze erop uitgestuurd om aan te kondigen dat Hij kwam. Dat is gewoon publiciteit, reclame maken, maar Hij heeft ze er nooit op uitgestuurd om ‘geestelijk oorlog’ te voeren. 

Ook Paulus heeft nooit een oproep tot ‘geestelijke oorlogvoering’ gedaan of aangemoedigd. In het Schriftgedeelte over geestelijke strijd heeft Hij ons erop gewezen, dat onze wapens er zijn om bolwerken en bedenksels te slechten en elke schans en redenering die zich verheft tegen de kennis van God. Efeziërs 6:11 is een stuk dat door Paulus geschreven is over geestelijke strijd. Het stelt dat wij weerstand moeten bieden aan de verleidingen, misleidingen en listen van de duivel. Niet het weerstaan van de demonische machten zelf, maar het staan tegen de leugens en de bedriegerijen. 

En in het volgende vers stelt hij dat wij niet moeten strijden of worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Hoe oefenen die hun invloed uit? Door het beïnvloeden van de gedachten van mensen. En dat doen ze door de media, door radio en TV, en dergelijke. De morele normen en waarden van de Verenigde Staten zijn in de laatste generatie dramatisch achteruit gegaan. Er worden nu zelfs vergunningen gegeven voor homohuwelijken en dingen als ‘gewoon’ gepromoot, die 20 jaar geleden niet waren voor te stellen.

Hoe komt die neergang tot stand? Hoe komt het dat het allemaal zo achteruit is gegaan? Doordat de Amerikaanse cultuur zo afhankelijk is geworden van radio en televisie. Door de media en allerlei films wordt de moraal van Amerika vergiftigd. Als je naar een derdewereldland gaat waar mensen geen films zien, geen immorele televisie en nieuwsmedia, die liegen en misleiden, als je mensen neemt die daarvan afgescheiden zijn, heeft satan bij lange na niet zoveel invloed op hen, als op mensen die maar zitten te kijken naar overspel, leugens, stelen, homoseksualiteit en dergelijke. 

Satan heeft mensen beïnvloed die de media hebben grootgemaakt en onder controle hebben. Zowel christenen als niet-christenen kijken naar dezelfde goddeloze media. Daardoor heeft satan invloed kunnen uitoefenen door middel van gedachten en overleggingen die hij op die manier weet over te brengen. Er is geen sprake van een rechtstreekse beheersing door een demon, want die moet werken met fysieke dingen die invloed uitoefenen op de manier waarop mensen denken. De manier waarop je dingen voorstelt. Je filosofie, je denkwijzen over dingen. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij, staat er in Spreuken 23:7. En de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest betekent leven en vrede, zegt Romeinen 8:6. Jesaja 26:3 zegt dat de Heer in volmaakte vrede bewaart wiens denken op Hem gericht is, omdat hij op Hem vertrouwt. In Romeinen 12:2 staat: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd...’ Hoe? Door geestelijke oorlogvoering en het binden van demonen? Nee, er staat: ‘Door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’

Er zijn zoveel plaatsen in de Bijbel waar staat dat er inderdaad demonische invloeden zijn. Maar hoe beïnvloeden die ons? Door onze gedachten. Ze geven ons die gedachten niet rechtstreeks, maar beïnvloeden onze gedachten. En wanneer iemand aan satan toegeeft, gaat hij die persoon opvoeden, legt zijn leugens en bedrog in diens leven. Zo iemand gaat vervolgens weer anderen beïnvloeden. Over het geheel genomen worden de media - radio, televisie en filmindustrie - volledig gedomineerd en beheerst door mensen die onder de invloed van satan staan. Ze zijn demonisch in hun handelingen en denkwijzen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de reden is waarom wij zo’n dominantie zien van goddeloze principes en standpunten. 

Ik heb eens een statistiek gezien, de details weet ik niet exact meer, maar het kwam erop neer dat 95% van het Amerikaanse publiek gelooft dat er een God bestaat, de resterende 5% is atheïst of agnosticus. Maar bij de filmindustrie, dat zijn de mensen in Hollywood die de films maken en zo’n grote invloed hebben, daar lagen de cijfers precies omgekeerd. 95% van de mensen in de filmindustrie gelooft niet in God of waren minstens agnostisch, die waren niet overtuigd van het bestaan van God. Het was dus precies het tegenovergestelde van de uitslag in de maatschappij. Geen afspiegeling, maar een omgekeerde afspiegeling. Ik las een uitspraak van zo’n filmproducer, die zei: ‘Natuurlijk gebruik ik mijn invloed om de Joods-christelijke ethiek van Amerika om te buigen.’ Zij willen onze morele standaarden dus welbewust veranderen, ons uit onze zogenaamde kortzichtige mentaliteit halen, onze overtuiging waarin wij alleen maar geloven in man en vrouw huwelijken. Deze man was erop uit om dat om te buigen. Met die bedoeling worden ook bepaalde shows opgezet. 

Al dit soort dingen doen ze, met effect. Zo wint satan aan controle en invloed omdat hij strijdt via het denken van mensen. Intussen blijft de kerk, in plaats van te strijden om het denken van het individu, in zijn gebedsruimte zitten en probeert daar demonische machten te binden. Maar daar bestaat in de Bijbel totaal geen Schriftuurlijke basis voor. De apostel Paulus ging naar Korinthe, een vreselijke demonische plaats met allerlei heidense afgoden. Toen hij in Athene rondwandelde zag hij al die afgoden, het waren er honderden. En hij bestreed ze. Niet door een soort ‘geestelijke oorlogvoering’, door christenen bijeen te roepen en iets te ‘binden’. Hij ging naar de markt en riep daar mensen bij elkaar, mensen die niets anders deden dan rondhangen, op zoek naar iets nieuws. Hij trok hun aandacht en predikte het Evangelie. Hij vertelde over de onbekende God, Degene die ze niet kenden en zei: ‘Dat is de enige ware God’ en hij weerlegde alle heersende onzin. 

Paulus ging naar Efeze waar de tempel van Artemis stond. In die tempel stond een standbeeld waarvan de mensen geloofden dat het uit de hemel was gevallen. Paulus ging erheen en weerlegde de leugens en misleidingen en vertelde de mensen de waarheid op zo’n manier dat de aanbidding van Artemis eenvoudigweg ophield te bestaan. En daarom is die tempel toen gesloten! Geen demonische macht heeft ooit meer kunnen werken door Artemis. Tot aan het eind van 1990, toen de ‘voorbidders’ haar weer oprichtten en haar uitriepen tot de macht achter de hele moslimbeweging. Ja, dat hebben ze echt gedaan. Ze hebben 20.000 mensen zover gekregen om naar Efeze te gaan om daar ‘geestelijke oorlog’ te voeren en deze demonische machten te ‘binden.’ Zoiets heeft Paulus nooit gedaan. Jezus heeft zoiets ook nooit gedaan, Petrus ook niet. Zij hebben dat nooit aangemoedigd, hebben nooit mensen bij elkaar geroepen om demonische machten te binden, maar juist al hun inspanning gericht op het prediken van het Evangelie. De gebeden die zij baden waren zoals in Handelingen 4, waar zij zeiden, vers 29: ‘En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.’ Toen stond die plaats te schudden van de kracht van de Heilige Geest en gingen ze erop uit. Wanneer Petrus´ schaduw zelfs maar op mensen viel, werden mensen genezen, stonden ze op en vonden wonderen plaats. 

Zij zagen hun hele wereld veranderd, niet door ‘geestelijke oorlogvoering’, of door ‘voorbede’, maar door de prediking van het Evangelie. Er zijn mensen die zelfs beweren dat zij een speciale bediening hebben, waarin zij geroepen zijn tot de ‘bediening van voorbede.’ Hun hele leven bestaat daaruit, ze doen helemaal niets anders. Ze verkondigen de waarheid niet, getuigen niet, praten niet met mensen, voeren geen sociale activiteiten uit. Ze doen helemaal niets dan alleen maar bidden in hun gebedsruimte. En het zijn er nogal wat die beweren dat dit hun bediening is. 

Maar in de Bijbel vind je dit niet terug. Er is in de Bijbel helemaal niemand te vinden die een bediening heeft van uitsluitend gebed. Natuurlijk is het de bedoeling dat wij allemaal bidden. Ik ben helemaal niet tegen gebed. Maar er bestaat helemaal niet zoiets als een ‘bediening van voorbede.’ Wij horen allemaal voorbede te doen, zoals we ook allemaal geroepen zijn om erop uit te gaan en iets te doen. Maar sommige mensen gebruiken dit als excuus, zodat zij het Woord van God niet hoeven te verkondigen. 

Ik verwijs nogmaals naar 1 Petrus 1 vers 23 waar staat dat we ‘Wedergeborenen zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.’ De manier waarop mensen wederomgeboren worden is door een zaad dat wordt geplant. Net zoals dat kinderen worden verwekt door het planten van een zaad. De ooievaar brengt ze niet. Je moet een zaad planten om een kind te verwekken. Op dezelfde manier moeten mensen ‘verwekt’ worden door het Woord van God dat tot ze komt. Wanneer satan ons kan bedriegen, ons opgesloten kan houden in een gebedsruimte, waar we alleen maar zitten te bidden en God vragen om te doen wat Hij óns heeft opgedragen te doen, en we delen het Woord niet uit…dan zal niemand het Evangelie horen. Maar ten diepste zijn wij bang dat iemand geïrriteerd wordt en daarom zeggen we de waarheid maar niet. En die angst werkt weer in het voordeel van de duivel. 

Ik geloof dat de duivel er helemaal geen bezwaar tegen heeft als jij bidt, mits je maar in je gebedsruimte blijft, bezig bent met ‘geestelijke oorlogvoering’ en alles wat daarbij komt. Ik geloof zelfs dat satan heel veel van dit soort dingen verzonnen heeft. Hij heeft je zover gekregen dat je tegen geesten en schimmen gaat staan vechten. Een denkbeeldige vijand: hij projecteert een hologram en probeert jou zover te krijgen dat je met al je kracht een vijand bestrijdt die niet eens bestaat. Je verspilt echt bergen energie en geld aan het vechten tegen iets wat niet eens bestaat. En juist daardoor word je kwetsbaar op die terreinen die wél bestaan. 

Dat is nu precies waar satan mee bezig is. Hij krijgt het Lichaam van Christus zover dat het strijd voert tegen een vijandig leger dat niet eens bestaat. Wij zijn dingen naar beneden aan het halen die niet eens bestaan. Natuurlijk, satan bestaat en zijn machten ook. Maar mensen beheersen als pionnen is helemaal niet het geval. Die absolute controle heeft hij niet. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5 dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wíe hij kan verscheuren. Satan heeft helemaal geen macht om mensen te controleren. Hij gebruikt niets anders dan dezelfde menselijke macht en autoriteit die aan ons is gegeven. Daarom kan hij zónder jouw instemming en jouw medewerking helemaal niets tegen je beginnen. 

Wat is nu de sleutel in deze hele zaak? We hebben de vijand, de duivel, die dolgraag de hele mensheid zou willen vernietigen, inclusief jou als individu. Hoe ga je daar mee om? Ga je rechtstreeks op de duivel af om hem te binden? Nee, wat je moet doen is afrekenen met je gedachten, omdat satan je uitsluitend daar kan aanpakken. Hij kan je alleen aantasten met jouw instemming en medewerking. Zijn aanvallen komen alleen middels gedachten. Dat is ook de reden waarom Jezus in Johannes 8:32 zei: ‘Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’

De enige macht die satan heeft is liegen en bedriegen. Maar als je de waarheid kent, heeft bedrog geen macht meer. Satan is volkomen overwonnen en ontwapend. Zijn macht verdwijnt als je eenmaal de waarheid kent. Onze kracht is de prediking van het Evangelie. Bidden is noodzakelijk omdat we daardoor gevoelig worden voor God en ons aan Hem kunnen onderwerpen, Hem duidelijk horen en verstaan en vrijmoedigheid krijgen. Maar we hoeven niet te bidden en 14 tot 15 uur per dag geestelijke oorlog te voeren voordat we ergens op af stappen. 

Je gaat gewoon ergens heen en predikt het Evangelie en dat Evangelie zal de atmosfeer veranderen. Als je de waarheid predikt, zal de waarheid demonen op de vlucht jagen. Als Jezus ergens naar toe ging, sloegen demonen letterlijk op de vlucht of kwamen eruit, schreeuwend en al. Als Jezus geestelijke oorlogvoering zou hebben gedaan zoals dit tegenwoordig wordt onderwezen, zouden er helemaal geen demonen in die mensen gezeten hebben die er krijsend uitgingen, want dan zou Hij daar allang mee hebben afgerekend. Ze zouden allang vertrokken zijn. Maar de waarheid was, dat demonen gewoon aanwezig waren. 

Er waren tenslotte ook demonen aanwezig bij het laatste avondmaal, want hoe had satan anders in Judas Iskariot kunnen varen bij het laatste avondmaal als hij niet aanwezig was geweest? Dat zegt de Bijbel tenminste. Jezus deed helemaal niet aan geestelijke oorlogvoering op de manier zoals dat tegenwoordig wordt gedaan. Dat heeft een status en een positie gekregen die het nooit had mogen krijgen. Er zijn tegenwoordig heel wat rariteiten gaande in het Lichaam van Christus wat geestelijke oorlogvoering betreft! 

Als de Heer nog eens honderd jaar uitblijft, ik heb geen idee of dat zo zal zijn, maar hoe zullen de mensen dan terugzien op onze tijd, naar het fenomeen geestelijke oorlogvoering en alle rare dingen die daarin werden onderwezen en gedaan? Ze zullen vast en zeker denken: ‘Dat was één van de grootste dwalingen die ooit heeft plaatsgevonden!’ Wij zijn er nu zo vertrouwd mee, het is zó populair en algemeen verspreid in het Lichaam van Christus vandaag, dat heel veel mensen niet kunnen onderscheiden hoe het werkelijk zit. Daarom ben ik zo bot en open als ik zeg dat er geen enkel Schriftuurlijk model bestaat voor geestelijke oorlogvoering zoals dat vandaag de dag wordt gedaan. 

Echt, ik heb geen Nieuwtestamentisch model kunnen vinden voor geestelijke oorlogvoering. Wat de mensen hiervoor aanvoeren zijn allemaal teksten uit het Oude Testament. En er is een gigantisch verschil tussen hoe dingen onder het Oude Testament werden gedaan en onder het Nieuwe Testament. 

Laat me daar enkele voorbeelden van geven. Exodus 32 gaat over Mozes. Mozes was op de berg geweest en had daar de 10 geboden ontvangen. Veertig dagen en nachten had hij daar vastend doorgebracht in de aanwezigheid van God. God gaf hem die twee tabletten, die letterlijk door de vinger van God beschreven waren. Zo gaf God de 10 geboden door. Direct daarna zegt God in Exodus 32:7 ‘En de HERE sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven.’ Dit is een heel interessant gegeven. De Heer had eerder gesproken tot Farao, toen zei Hij: ‘Laat Mijn volk gaan.’ Maar nadat ze uitgeleid waren, begonnen ze afgoden te aanbidden. En vlak nadat ze het gouden kalf hadden gemaakt zeiden ze: ‘Dit gouden kalf heeft ons uit Egypte geleid.’ Als reactie heeft de Heer het dan opeens tegen Mozes over ‘jouw volk’ in plaats van ‘Mijn volk.’ 

Ouders reageren soms ook zo, als hun kind bijvoorbeeld een prijs wint, zegt de vader: ‘Kijk mijn kind eens.’ Maar als dat kind iets doms doet, zegt hij tegen zijn vrouw: ‘Kijk eens naar wat die zoon van jou deed.’ 
God zegt hier: ‘jouw volk’, met andere woorden: Hij was gereed ze te verwerpen en te verlaten, Hij was woest op ze. Ze hadden zichzelf bedorven. In vers 8 staat: ‘Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben neergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zei de HERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat Mij begaan, dat Mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietig, maar u zal Ik tot een groot volk maken.’

God zegt hier dat Hij woest was op dit volk en hen ging vernietigen, dat Hij met Mozes helemaal opnieuw zou beginnen en uit hem een heel volk zou gaan bouwen. Let op wat Hij zegt in vers 10, Hij zegt: ‘Laat Mij begaan, dat Mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietig.’ De Heer zegt tegen Mozes, ga Me hier niet tegenwerken, probeer niet met Me te praten of om genade pleiten, zodat Ik volledig kan toegeven aan Mijn toorn en dit volk kan vernietigen. Door dit te zeggen zegt God in feite: ‘Mozes, jij hebt zoveel invloed en gezag bij Mij, dat als jij bij Mij gaat pleiten, je Mij zult weerhouden van het loslaten van Mijn toorn om deze mensen te vernietigen. 

Op zich verbazingwekkend, dat God de Almachtige beïnvloedt zou kunnen worden door een nietig mens. Want ik geloof niet dat het komt omdat wij sterker in macht zijn of groter in gezag, maar gewoon vanwege het feit dat God zo’n grote liefde voor ons heeft. Ook al had Mozes iemand vermoord en dacht hij dat dit naar Gods wil was. Mozes was niet volmaakt. Hij had fouten gemaakt en was tekort geschoten. Maar God houdt zoveel van ons, en Hij zoekt constant of Hij iemand kan vinden met een hart voor Hem. Hij houdt van ons en respecteert ons, en dát geeft ons macht, invloed en gezag bij Hem.

De manier waarop Mozes reageerde vinden we in vers 11: ‘Toen zocht Mozes de gunst van de HERE, zijn God, en hij zei: Waarom, HERE, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk.’ Zie je, Mozes kaatst hier de bal weer terug naar God. God, dit is úw volk, het is helemaal mijn volk niet. Denk eraan dat het úw volk is. U heeft ze verlost. Mozes vervolgt met: ‘dat Gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Tot hun onheil heeft Hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaak en Israël, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten.’

Hier argumenteerde Mozes dus met God, en zegt: ‘God, de Egyptenaren zullen hiervan horen, en gaan denken dat U te zwak was om ze naar het beloofde land te brengen.’ De logica van zijn betoog is heel apart. En in het laatste deel van dit vers 12 zegt hij nog eens: ‘Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt.’ Ronduit verbijsterend dat een mens God zou oproepen om berouw te hebben. En weet je wat nog verbijsterender is? Lees vers 14, waar staat: ‘En de HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.’ 

Hier is dus een voorbeeld, waar Mozes God aansprak en opriep: ‘Keer U af van Uw brandende toorn, heb berouw.’ En God kreeg berouw. Dát was voorbede. Dit is een Oudtestamentisch voorbeeld van voorbede. Hier was Mozes gaan staan voor de mensen die op het punt stonden vernietigd te worden, waarbij hij bij God pleitte om af te zien van Zijn toorn. Maar vandaag de dag gebruiken mensen dit voorbeeld om ‘geestelijke oorlogvoering’ en voorbede te onderbouwen met te zeggen dat dit de manier is waarop wij moeten bidden. Het zou moeten aangeven dat wij tegenwoordig zo tot God moeten bidden: ‘Oh God, vernietig toch Amerika niet, vernietig Engeland niet en al die andere landen. God, heb genade, God bekeer U, God laat Uw brandende toorn varen.’ 

Voor Mozes was het passend om dit te bidden, omdat Jezus nog niet gekomen was en de voorziening nog niet had gemaakt. Jezus was nog niet De Voorbidder geworden, die een eind maakte aan ál dit soort voorbede. Om die reden was het voor Mozes passend om zo te bidden. Maar onder het nieuwe verbond is alles anders geworden. 1 Timoteüs 2:5 zegt: ‘Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.’ Onder het nieuwe verbond is Jezus DE middelaar geworden die staat tussen ons en God. God is heilig en de mens is onheilig en verdient daarom de wraak van God. Vóórdat Jezus kwam, was Mozes een middelaar. Dat staat in Galaten 3 , waar staat dat de Oudtestamentische wet door engelen in de handen van een middelaar is gesteld. Dat spreekt over Mozes. Mozes was dus een middelaar tussen God en de mensen. 

Het woord middelaar betekent volgens het woordenboek iemand die tussen twee partijen staat die met elkaar in conflict zijn en hen probeert tot overeenstemming te brengen. God stond vijandig tegenover de mensheid vanwege onze zonde. Onder het oude verbond functioneerde Mozes als middelaar. Hij zei: ‘Bekeer U van Uw woedende toorn.’ En God bekeerde Zich. Maar onder het nieuwe verbond staat er in 1 Timoteüs 2:5 dat er maar één middelaar is tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Als Mozes op de één of andere manier vanuit het Oude Testament in de waarheid van vandaag had kunnen komen, in de realiteit van het Nieuwe Testament zoals die nu voor ons als gelovigen geldt, als Mozes nu was begonnen met pleiten bij God om Zich te bekeren, om Zich af te wenden van Zijn woedende toorn, zou hij anti-Christus zijn geweest. Hij zou dan tegen Jezus’ middelaarschap zijn ingegaan, denkend dat dit niet genoeg zou zijn en dat hij er nog aan toe zou moeten voegen. 

Het was passend onder het oude verbond, omdat Jezus daar nog niet was gekomen en dus nog geen middelaar was geworden. Maar onder het nieuwe verbond is er slechts één middelaar, en dat is de Heer Jezus Christus. Daarom zit je verkeerd als je gaat pleiten bij God en voorbede doet en om Zijn genade smeekt, terwijl de waarheid is dat Zijn genade allang is uitgestort, door de Heer Jezus Christus. God is niet boos meer. 

Ik wil nu enkele zaken aan de kaak stellen die zo dwars tegen alles in gaan, dat sommigen van u het moeilijk zullen kunnen verteren, alhoewel de meeste mensen het simpelweg geloven. Maar ik wil ze toch behandelen en vervolgens weerleggen vanuit het Woord. Als je nu bij God gaat pleiten om af te zien van Zijn toorn om Amerika of welk ander land dan ook maar te sparen en niet te vernietigen, als je bij God om genade gaat pleiten om dat niet doen, probeer je feitelijk de plaats van Jezus in te nemen. Maar Jezus heeft al in onze plaats gepleit voor Gods genade. Sowieso gáát God Amerika niet vernietigen, of welke plaats dan ook in Europa of Afrika. Zeg ik daarmee dat dit betekent dat er daarom geen problemen zullen zijn, omdat Gods toorn al verzoend is? Nee, we zijn juist heel hard bezig om onszelf te vernietigen. Het is heel passend om te zeggen: ‘Vader, ik dank U dat Jezus al Uw genade voor ons heeft verworven, en U bént genade, U gaat dit land niet vernietigen.’ Maar wij zijn serieus en effectief bezig onszelf te vernietigen. Mensen geven zichzelf aan de duivel over en geven hem alle ruimte. We zijn zondermeer bezig onszelf op te blazen. 

‘Vader, geef mij Uw wijsheid om erop uit te gaan en mensen aan te raken.’ Dat is de reden waarom ik op de radio en televisie ben en waarom ik tapes en boeken uitgeef. Ik ben niet maar wat aan het bidden en vragen: ‘Oh God, alstublieft doe toch wat voor deze landen, Oh God, heb genade met ons.’ Nee, de waarheid is, dat God ons allang genade heeft gegeven. Maar in feite beseffen wij dat helemaal niet, we hebben geen idee wat God al gedaan heeft. De meeste mensen worden meer beïnvloed door films en televisieprogramma’s, door de boeken die ze lezen, dan door het Woord van God. Ze kennen gewoon de waarheid niet. Daarom ben ik op radio en televisie en geef ik tapes en boeken uit om de waarheid te verkondigen, om mensen die waarheid te vertellen. Ik geloof dat deze waarheid dingen verandert, dat die een positieve reactie gaat voortbrengen en tenslotte een opwekking gaat voortbrengen in Amerika. Ik ben gestopt met pleiten bij God, met Hem te vragen een opwekking te zenden zonder door mensen heen te werken. Want God werkt door mensen. De opwekking komt als wij de waarheid prediken, als wij mensen de waarheid vertellen. Daar ben ik mee bezig. 

Kijk, in het Oude Testament pleitten mensen bij God, zoals Mozes. Ze zeiden: ‘Oh God, bekeer U van Uw woedende toorn.’ Maar in het nieuwe verbond is er slechts één middelaar tussen God en mensen en dat is de mens Jezus Christus. Hij heeft voor altijd de toorn en de eisen van God vervuld en bevredigd. De rekening is voldaan. Houdt dat in dat er geen enkel probleem zal zijn als wij God niet zoeken? Zeker wel, er zijn heel veel problemen. Maar die komen omdat wij onszelf toevertrouwen aan satan. Satan is degene die wil stelen, roven en moorden en dit land of welk ander land dan ook zal proberen te vernietigen. Jazeker, wij moeten veranderen. Er is een totale bekering nodig. Er is een massale bekering van het hele land en een ommekeer in de andere richting nodig. Maar niet opdat God ons niet zal oordelen. God heeft allang het hele oordeel op Zijn Zoon geplaatst en ik hoef dus niet meer geoordeeld te worden. 

Toen ik nog maar net begonnen was met deze bediening, had ik deze uitspraak: ‘Als God Amerika niet oordeelt voor haar zonden, zal Hij zich moeten verontschuldigen bij Sodom en Gomorra.’ Omdat Sodom en Gomorra destijds volgens mij nog niet zó slecht waren als Amerika tegenwoordig. Ik bedoel, Amerika is moreel bezig de afgrond in te storten. Er gebeuren afschuwelijke dingen. Daarom zei ik dat vroeger. Maar nú, met de openbaring die ik nu gekregen heb, nu begrijp ik hoe God Jézus heeft geoordeeld, zodat ik niet geoordeeld zal worden, zodat dit land niet geoordeeld zal worden. Dus stel ik het nú als volgt: ‘Als God Amerika wél zou oordelen, zou Hij Zich moeten verontschuldigen bij Jezus, omdat Jezus ál onze straf heeft gedragen en al ons oordeel en onze verwerping, zodat wij die niet zullen hoeven dragen.’ 

God heeft Zijn toorn op Zijn Zoon geplaatst. Hij staat niet op het punt jou te oordelen, of dit land te oordelen. Dit land is net als de rest van de wereld bezig zichzelf te vernietigen als we niet veranderen. Niet omdat God ons oordeelt, maar omdat wij satan toegang verschaffen tot ons. Als jij toegeeft aan satan, word je weerloos en word je zijn slaaf. Hij komt puur om te stelen, te slachten en te verdelgen. Het is dus heel stom om aan de duivel toe te geven. Laten we daarom beginnen met ons te onderwerpen aan God. 

Kijk eens naar Genesis 18. Daar verscheen God aan Abraham. God vertelde Abraham dat Hij twee engelen naar Sodom en Gomorra ging sturen om te controleren of het echt zo erg was als Hij had gehoord. En als het inderdaad zo was, zou Hij hen oordelen. En dit is Abrahams reactie op het nieuws over de mogelijke veroordeling van Sodom en Gomorra. In vers 20 staat: ‘Daarop zei de HERE: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de HERE. En Abraham trad nader en zei: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn? Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen? En de HERE zei: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil.’ 

Hier is Abraham dus aan het pleiten en redeneren met God. U gaat toch niet de rechtvaardigen samen met de stad vernietigen? Een rechtvaardige God gaat zoiets toch niet doen? Als er vijftig rechtvaardigen zijn, gaat U dan nog de stad vernietigen? En God zegt, ‘Als er vijftig rechtvaardigen zijn, zal Ik haar sparen.’ En vervolgens zegt Abraham: ‘En als het er nu vijfenveertig zijn.’ ‘Als er vijfenveertig zijn zal ik haar sparen’ ‘En als het er veertig zijn.’ Dan zegt Hij: ‘Ik zal haar om veertig sparen.’ Dan zegt Abraham weer: ‘En als het er dertig zijn.’ Dan zegt God: ‘Ik zal haar sparen als er dertig zijn.’ Abraham krijgt Hem helemaal mee tot slechts tien. En als Abraham door was gegaan, geloof ik dat hij God helemaal mee had gekregen tot maar één rechtvaardig persoon. En dat was dan Lot geweest omdat de Bijbel in 2 Petrus verklaart dat Lot een rechtvaardige was. Er was dus één rechtvaardig persoon in Sodom en God zou Sodom gespaard hebben vanwege die ene rechtvaardige mens.

Zelfs als je geen rekening houdt met het Nieuwe Verbond, de verzoening van Jezus en alle andere feiten, zelfs als je het Nieuwe testament vergeet, zoals veel Christenen tegenwoordig doen, dan blijft het een feit dat God géén land vernietigt als daar rechtvaardige mensen wonen. Zelfs al is Amerika slecht geworden en op vele manieren gewelddadig, geloof ik nog steeds dat het de beste plek op aarde is. Ik heb door heel wat landen gereisd, maar toch hou ik van Amerika. Maar ik stel dat, vergeleken met wat God verlangt dat het zou zijn, het ver is weggevallen van Gods standaard. Trek dus geen verkeerde conclusie, want exact hetzelfde kan van jouw land gezegd worden; Afrika, India, Europa. Geen enkel land leeft op de manier zoals God het bedoeld heeft. Wij hebben dingen gepropageerd en mogelijk gemaakt die volkomen tegenstrijdig zijn met Gods Koninkrijk. 

Maar toch, ondanks dat alles wonen in elk land rechtvaardige mensen. En zelfs gebaseerd op dit Schriftgedeelte, zelfs als je geen rekening houdt met Jezus’ verzoening, zou God onder het Oude Verbond, vóórdat de verzoening was bewerkt, geen land vernietigen, als daarin rechtvaardige mensen woonden. Dat alleen al zou sommige van de dingen die aan de gang zijn moeten stoppen, omdat in Amerika alleen al honderdduizenden rechtvaardige mensen wonen, mensen die wederom geboren zijn, van God houden en Hem zoeken. En ook al controleren wij nog niet alle media en de filmindustrie, toch leven hier rechtvaardige mensen. En alleen al daarom zal God ons land niet vernietigen. Houd je dan ook nog rekening met het feit dat in 1 Timoteüs 2:5 wordt gezegd dat Jezus de middelaar is geworden tussen God en de mensen en dat Hij nu de enige middelaar is, dan kom je erachter dat dit oude patroon helemaal niet past bij de realiteit van het Nieuwe Testament. Hij heeft voorgoed de toorn van God gestild. 

Heel veel van het voorbede - en geestelijke oorlogvoering gedoe dat tegenwoordig wordt gepropageerd voert terug op het Oude Testament en men propageert dit spul alsof Jezus nog niet is gekomen. In feite roepen ze jou op om middelaar te worden. Jij moet tussen God en de mensen gaan staan. Jij gaat bij Hem pleiten zodat Hij Zich afkeert van Zijn toorn. ‘Laat dit toch niet gebeuren.’ De waarheid is, dat Jezus al die dingen allang gedaan heeft. Jezus is de enige Nieuwtestamentische middelaar. Dus als jij gaat proberen te bidden op de manier zoals Abraham in Genesis 18 deed, of zoals Mozes in Exodus 32, dan gedraag je je alsof Hij niet is gekomen. 

Als wij dus spreken over gezag en als wij spreken over de duivel, moet je erkennen dat met satan al door God is afgerekend. Jezus heeft de toorn van God gedragen. God stort Zijn toorn niet meer uit en het enige dat jij nog moet doen, is opstaan en handhaven of opleggen wat God al gedaan heeft. De manier waarop je dat doet is door mensen de waarheid te vertellen. De oorlog zit in je denken. Satan oefent helemaal geen invloed uit op mensen door één of andere demonische macht, hij oefent invloed uit door leugens en bedrog. Vertel de waarheid, reken af met de leugens en mensen worden vrijgemaakt. 

Duidelijker kan ik het niet zeggen. De oorlog vindt plaats in je denken, daar vindt de strijd plaats. Veel van het geestelijke oorlogvoeringonderwijs ontkent de bediening van Jezus en dat is niet bepaald slim! Hij is de voorbidder die alle voorbede beëindigt. De nieuwtestamentische voorbidder gaat staan en prijst God voor wat Hij alreeds heeft gedaan en biedt zichzelf aan bij God als werktuig, als kanaal waar Hij doorheen kan werken. De nadruk moet liggen op de manier waarop wij denken. Je gaat niet meer lukraak voor iemand bidden en dan wachten of God ze aanraakt, nee, er is menselijke tussenkomst nodig. God werkt door mensen heen, Hij gebruikt ons; wij moeten het Evangelie prediken. 

Romeinen 10:14 zegt: ‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn?’ Romeinen 10:17 zegt: ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.’ Deze Schriftgedeelten maken duidelijk dat je niet maar kunt bidden en zo iemand gered kunt krijgen; bidden en iemand genezen krijgen; bidden en wat dan ook maar voor iemand voor elkaar krijgen. Je zult het Woord van God moeten spreken. Geloof voor al die dingen komt door goed te luisteren naar het Woord van God. 

Hier is nog een Oudtestamentisch voorbeeld dat ik heb horen gebruiken om te beweren dat je bij God moet gaan smeken en pleiten om je geliefden behouden te krijgen en genezingen te doen plaatsvinden. Dit is een oudtestamentisch voorbeeld in Numeri 16, vlak nadat Korach, Datan en Abiram in opstand gekomen waren tegen Mozes. De aarde spleet toen open en zij met al hun familie en al wat van hen was werden levend verzwolgen in het diepst van de aarde, waarna de aarde zich boven hen sloot. Natuurlijk gilden de mensen en renden ze weg uit angst, maar vervolgens staat er in Numeri 16 vanaf vers 41: ’De volgende dag echter morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron, zeggende: Gij hebt het volk des HEREN gedood. Toen nu de vergadering tegen Mozes en Aäron te hoop liep, en zij zich naar de tent der samenkomst wendden, zie, de wolk bedekte haar en de heerlijkheid des HEREN verscheen. Toen kwamen Mozes en Aäron tot vóór de tent der samenkomst. 44 De HERE dan sprak tot Mozes: 45 Trekt u terug uit deze vergadering, opdat Ik haar in één ogenblik vertere. Toen wierpen zij zich neder op hun aangezicht.’ 

God is woedend, omdat ze tegen Mozes te hoop lopen en hem en Aaron de schuld gaven, terwijl het in feite God was, die het verwoestende wonder had gedaan. En vanaf vers 46 staat er: ‘En Mozes zeide tot Aäron: Neem een vuurpan, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerk op, en ga haastig tot de vergadering en doe verzoening over hen, want de toorn is van de HERE uitgegaan, de plaag is begonnen. Aäron nam een vuurpan, zoals Mozes gesproken had, en snelde tot midden onder de gemeente, en zie, de plaag was onder het volk begonnen; toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op. En zij, die gestorven waren door de plaag, waren veertienduizend zevenhonderd, behalve degenen die gestorven waren terzake van Korach.’ 

Dit is dus een voorbeeld waar God weer woedend werd op de kinderen van Israël en Mozes dit in de gaten had. Hij gaf Aäron opdracht een vuurpan te nemen en er kooltjes van het altaar op te leggen. Dit altaar staat symbool voor gebed. Het was een continue zoete geur voor God wat symbolisch staat voor gebed. Aäron nam deze vuurpan en nam in zekere zin gebed, hij deed voorbede en ging staan tussen de mensen die al gestorven waren en degenen die op het punt stonden aan de plaag te bezwijken. Toen ‘dit gebed’, de voorbede, de plaag bereikte, stopte de plaag. Er waren veertienduizend zevenhonderd mensen gestorven voordat Aäron met de vuurpan tussen hen in kon rennen om zo de plaag te stoppen. 

Letterlijk heb ik over nieuwtestamentische voorbede horen onderwijzen dat het echt zo werkt. Er is een heilige God en een onheilige mensheid. God is zo woest, dat Hij op het punt staat alles en iedereen te vernietigen. Hij stuurt orkanen, tornado’s, tsunamies, allerlei soorten rampen en de AIDS-epidemie. God doet deze dingen omdat Zijn toorn is losgebarsten en wij als voorbidders moeten door onze gebeden gaan staan tussen God en de mensheid, als mensen die Zijn toorn waardig zijn en smeken om genade. Wij moeten God kalmeren zodat Hij weer rustig achterover gaat zitten op Zijn troon en afziet van het vernietigende plan. Werkelijk, mensen prediken dit soort dingen!

Op een bepaalde manier is het precies wat Mozes deed. Maar nogmaals verwijs ik naar het Schriftgedeelte in 1 Timoteüs 2:5 waar het Nieuwe Testament stelt dat er maar één middelaar is tussen God en de mensen, en dat is de mens Jezus Christus. Er is helemaal geen andere middelaar. Er hoeft helemaal geen nieuwe bemiddeling meer gedaan te worden. Toen Jezus stierf voor onze zonden, heeft dit de toorn van God volledig verzoend. God staat helemaal niet op het punt dit of welk ander land dan ook te vernietigen of welk individu dan ook. Ik zeg hier dus niet dat we dat niet zouden verdienen, maar dat God onze straf, die wij verdienden vanwege onze rebellie en onze zonden, op Jezus geplaatst heeft en daarom geeft Hij ons helemaal niet wat wij verdienen. 

Je twijfelt niet aan het feit dat God bestaat. Je twijfelt wel of Hij ooit iets voor jou zal doen, omdat je wéét dat je niet het leven leidt dat je zou moeten. Maar de Heer spreekt nu op dit moment tot jou. Hij zegt dat Jezus jouw straf volledig heeft gedragen. Jezus heeft allang jouw pijn geleden. God is niet Degene die onheil in jouw leven veroorzaakt. Misschien zeg je wel: ‘Maar ik heb allerlei soorten onheil en ik dacht dat dit Gods oordeel in mijn leven was.’ Nee, je hebt jezelf aan satan toevertrouwd en hij komt met geen ander doel dan te stelen, te slachten en te verdelgen, dat vertelt Johannes 10:10. 

Inderdaad kan je leven een puinhoop zijn, maar niet doordat God jou oordeelt of straft. God heeft Zijn toorn over al jouw zonden op Jezus geplaatst. Het enige dat jij hoeft te doen, is jezelf vernederen en de vergeving aanvaarden die God aanbiedt als een geschenk. Je hoeft helemaal niet bij God te pleiten en te smeken om redding. Dat heeft Hij allang afgehandeld, het is een gedane zaak. Dat hoef je dus niet op individuele schaal te doen en ook niet op collectieve wijze, zoals voor een land. Gods toorn is allang voldaan. En als jij gaat smeken bij God: ‘Alstublieft heb medelijden’, als jij zoiets probeert te doen, probeer je te verbeteren wat Jezus al gedaan heeft. En neem van me aan dat Jezus het beslist heel wat beter heeft gedaan dan wat jij ooit maar zou kunnen doen. 

Je hoeft helemaal niet te pleiten bij God. God is al vóór ons. Hij houdt van ons. Hij staat helemaal niet op het punt dit land te vernietigen. Dit land is bezig zichzelf te vernietigen, door onze eigen boosheid, doordat wij toegeven aan satan. Satan is degene die op het punt staat ons te vernietigen, niet God. God verlangt ernaar deze situatie om te keren, Hij wil dat wij terugkeren naar Hem. Hij heeft mensen nodig die stoppen Hem op hun knieën te vragen wat Hij allang gedaan heeft. Hij heeft mensen nodig die gaan staan, dit goede nieuws nemen en verkondigen dat God niet boos is. God is zelfs niet uit Zijn humeur of geïrriteerd. God houdt van je en wil dat je vrij bent en mensen de waarheid vertelt. En het is de waarheid die begrepen wordt, die mensen vrij zal maken. 

De meeste mensen zijn maar aan het pleiten bij God, alsof God beslist welke verlorenen alsnog gered gaan worden. Maar dat doet Hij niet. God heeft allang de voorziening gemaakt en voor hun zonden betaald. Hij heeft de Heilige Geest gezonden om te overtuigen en met mensen te werken. Maar mensen hebben een keuze en één van de belangrijkste redenen dat ze niet de juiste keuze maken is, dat ze het goede nieuws van het Evangelie niet te horen krijgen. De duivel liegt ze wat voor, hij inspireert dat allemaal. Maar het zijn mensen die beweren dat er geen absolute waarheden bestaan, dat homoseksualiteit niet verkeerd is, dat overspel niet verkeerd is. Door middel van deze leugens heeft satan mensen hun bescherming omlaag laten halen. Ze zijn hun weerstand tegen het kwaad kwijt en daardoor nodigen ze satan uit in hun levens. Hij heeft hun harten verblind. Het enige tegengif daartegen is zeker niet het binden van demonen en God smeken om genade, maar dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen en het Evangelie prediken. Dat we mensen de waarheid vertellen, de waarheid bezorgen bij mensen. 

Zoiets doe je niet alleen door middel van woorden. De Bijbel spreekt erover dat we het ook moeten laten zien. Jezus had ook wonderen nodig om te onderstrepen wat Hij zei. Hij zei: ‘De wonderen die Ik verricht bewijzen dat wat Ik zeg van God komt.’ Als Jezus al wonderen nodig had om te bewijzen dat Hij van God was, dan hebben wij ze zeker nodig. Jij hebt ze nodig en je moet beginnen de bovennatuurlijke kracht van God te laten zien om te bewijzen dat je de waarheid spreekt, dan zullen mensen tot de Heer komen. 

Onlangs maakte ik iets mee toen ik in Birmingham was. Ik ontmoette een vrouw die net uit het ziekenhuis kwam. Toen ze daar zo op bed lag, zag zij mij op TV en hoorde mij deze dingen vertellen. De doktoren hadden haar opgegeven vanwege kanker. Haar broer was het jaar daarvoor ook al aan kanker overleden. Deze vrouw was niet alleen ziek in haar lichaam, maar ook in haar verstand en in haar hart. Zij was vervuld met wanhoop en angst doordat zij andere mensen had zien sterven. De artsen hadden haar verteld dat er geen enkele hoop voor haar was, er kon niets meer voor haar gedaan worden. Ze kon alleen maar doodgaan. Daar lag ze, in het ziekenhuisbed, aangesloten op apparatuur met snoertjes en slangetjes, kijkend naar mijn programma. Toen ze hoorde dat ik naar Birmingham zou komen, trok ze de slangen los, schreef zichzelf uit bij het ziekenhuis en kwam voor gebed. 

Toen ik voor haar bad, genas zij ogenblikkelijk! Ieder stukje pijn, elk symptoom van haar ziekte was ogenblikkelijk verdwenen. Aan het eind van de samenkomst, toen ik een oproep deed voor mensen om wedergeboren te worden, kwam deze vrouw ook naar voren, want ze was niet wederom geboren. Zij werd genezen, bevrijd van kanker, wederom geboren, gevuld met de Heilige Geest en sprak in tongen. Ze boekte een kamer in een nabijgelegen hotel en verbleef daar de volgende drie dagen om de samenkomsten bij te kunnen wonen. Geweldig toch!

Omdat deze vrouw de kracht van God gedemonstreerd zag, werd zij wederom geboren. We moeten mensen de waarheid verkondigen. Ik probeer niet gemeen of hardvochtig te zijn tegen wie dan ook, maar ik probeer een zeepbel te laten springen. Ik geloof dat satan een aantal leerstellingen heeft geïnspireerd die in het Lichaam van Christus voor zeer kostbaar worden gehouden, maar ons bijzonder ineffectief maken. Het gaat mij er niet om kritiek te leveren op mensen, maar ik probeer hier een punt helder te maken. 

Als deze vrouw niet naar mijn televisieprogramma’s had gekeken en niet de waarheid had gehoord zou zij gestorven zijn. Het is best mogelijk dat iemand voor haar gebeden heeft dat God haar zou genezen. Maar ze is niet genezen door iemands gebed. Ze werd genezen doordat ze mij de waarheid hoorde verkondigen. Ik gebruikte voorbeelden en zaken die de Heilige Geest gebruikte om haar geloof levend te maken. En deze vrouw die nog niet eens wedergeboren was, trok de slangen uit haar lichaam, liep het ziekenhuis uit en kwam naar onze samenkomst. Zij had geloof ontvangen, want geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God (Romeinen 10:17). 

Nu wil ik niet vervelend zijn, er kunnen best mensen voor haar gebeden hebben. Maar als het van hen had afgehangen, was ze waarschijnlijk gestorven. Wij verkondigen de waarheid. De waarheid komt tot de mensen en de waarheid begint de leugens en de misleidingen te verbreken, oftewel de bolwerken van de duivel. Er rees geloof op in haar. Daarom kwam ze naar ons toe en ontving ze redding, werd ze gedoopt in de Heilige Geest en ontving ze haar genezing. Dat kwam omdat iemand haar op televisie de waarheid had verteld. 

Toch is dit niet de manier waarop de doorsnee christen werkt. Wat hij in plaats daarvan doet is zich beperken tot gebed, met de vraag aan God of Hij die of gene op de één of andere manier wil aanraken, omdat hij of zij denkt dat het een soeverein werk van God is. Maar alles wat God doet, doet Hij door mensen heen. Dat betekent concreet: doordat wij DE Waarheid spreken. Hij sprak tot Jeremia: ‘Omdat jij dit Woord spreekt, zal Mijn Woord als een vuur zijn en de mensen als hout en het zal hen verteren.’ 

Op een andere plaats zegt God: ‘Is mijn Woord niet als een hamer die vermorzelt?’ Dit is de reden waarom wij het Woord moeten spreken. Op de één of andere manier zijn wij hier van afgeweken. Wij zijn afgedwaald en steken een heleboel energie in het pleiten bij God met de vraag om dingen te doen die Hij allang gedaan heeft. Dat is niet effectief. Wij zijn verstrikt geraakt in een heleboel ‘satan binden’ en ‘satan gebieden’ om mensen te laten gaan. En wij maar denken dat als we maar hard genoeg bidden, dat als satan uit de weg is geruimd, mensen ogenblikkelijk wedergeboren raken. Dat is niet zo, dat is niet wat het Woord onderwijst. Mensen worden wedergeboren door het onvergankelijke zaad van het Woord van God, dat blijft tot in eeuwigheid. 

Satan kan helemaal niets doen. Een zekere Philip Wilson zei eens: ‘Het is fout om te zeggen dat de duivel je dwong om iets te doen. Hij kan jou helemaal niet tot iets dwingen. Het enige dat hij kan doen, is tegen je liegen en als jij zijn leugen gelooft, dan geef jij hem kracht om dat te bewerken en zijn plannen uit te voeren. Besef toch dat hij helemaal niets kan doen zonder jouw instemming en medewerking.’ 

Daaruit blijkt dat de veldslag niet tegen demonische krachten plaatsvindt, want satan is volkomen ontwapend en leeggeplunderd. De enige macht die hij tot zijn beschikking heeft, is bedrog. Zo viel hij ook Adam en Eva aan. Als je teruggaat naar Genesis 3 zul je ontdekken dat hij niet kwam met een soort leeuw, beer, tijger of mammoet. Hij intimideerde Eva helemaal niet tot onderwerping, want daar had hij helemaal geen macht toe. Weet je hoe hij haar aanviel? Met woorden en misleiding. Hij koos het meest listige dier dat de Heer had geschapen, het sluwste. Dat betekent het meest sluwe, bedrieglijke, listige dier. Hij koos een slang omdat hij geen macht had om Eva ook maar tot iets te dwingen, hij gebruikte woorden om haar te bedriegen. Als zij was blijven staan, die woorden had beoordeeld en had geweigerd goddeloze woorden te aanvaarden, woorden die weerspraken wat God had gezegd, om die geen invloed op haar had laten krijgen, dan had zij niet verleid kunnen worden en had zij die zonde niet begaan en zou het hele mensenras niet onder de overheersing van de duivel zijn gekomen. 

Het kwam allemaal door woorden. En zo bestrijdt satan ons vandaag de dag nog steeds. Hij bestrijdt ons met woorden, met gedachten. Om specifiek te zijn: de veldslag vindt plaats tussen je oren. Niet in de hemelse gewesten, helemaal niet bij al die dingen daar, maar tussen je oren. Ik wil hier onderstrepen dat de woorden die ik zeg gebaseerd zijn op de Bijbel, dat ze gebaseerd zijn op het Woord van God. Ze komen voort uit het Woord van God en daarom brengen ze leven voort. Maar als jij luistert naar woorden die niet overeenstemmen met wat het Woord van God zegt, dan luister je naar woorden die dood voortbrengen. 

Dat zegt de Bijbel in Spreuken 18:21 ‘Dood en leven zijn in de macht der tong.’ Daar staat niet ‘Dood en leven en nog een heleboel daartussenin, die alleen maar ijdel zijn en zonder gevolgen.’ Nee, in Matteüs 12:36 staat: ‘Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.’ Van elk ijdel woord dus. Er bestaan geen ijdele woorden zonder gevolgen. Ieder woord dat je hoort op radio of televisie brengt òf leven, òf dood voort. 

Als je dat niet gelooft en zegt: ‘Oh, mij raakt dat allemaal niet hoor. Ik kan gemakkelijk naar allerlei films kijken, ik kan naar liegen, stelen en moorden kijken zonder dat dit invloed op mij heeft. Ik ben daar sterk en volwassen genoeg voor, ik kan daar wel mee omgaan’, dan loop je één van de grote waarheden uit het Woord van God mis!

In 1 Korintiërs 15:33 staat: ‘Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden.’ Als jij beweert, dat je een rijpe volwassene bent, dat je hier mee om kunt gaan, het je geen kwaad doet, dan dwaal je. Kwade samensprekingen bederven goede zeden. Ieder woord dat jij hoort, ieder woord op radio of televisie, ieder woord dat iemand dan ook maar spreekt, bedient òf leven, òf dood aan je. 

Hiermee wil ik niet suggereren dat je je maar beter kunt terugtrekken in een klooster, dat je jezelf van alles moet afsluiten of een gelofte van zwijgen moet afleggen. Dat is niet wat ik hier zeg. Je zult natuurlijk wel het één en ander aan ongeloof tegenkomen. Maar iedere radio en televisie heeft een aan- en uitknop. Voor de buis gaan zitten en maar alles tot je nemen wat je wordt voorgeschoteld, is niet de bedoeling. Ik heb mezelf dat vroeger ooit zien doen. Ik had niets te doen en zat daar maar te kijken, terwijl er niets bijzonders te zien was, alleen maar om het zitten en het kijken op zich. Dat was alleen maar afval en troep naar binnen werken. Net als u nu, moest ik daar toen evengoed mee afrekenen. 

Besef dat satan je aanvalt. Dat doet hij met allerlei negatieve woorden. Ieder woord brengt òf leven, òf dood voort. Daar kun je niets aan veranderen. Waar je wel wat aan kunt veranderen, is of je er naar luistert. Je hoeft dat helemaal niet binnen te laten. Je kunt jezelf aanwennen te luisteren naar woorden die leven in je vrijzetten in plaats van dood. Die keuze heb je. 

Laten we om dit af te ronden gaan naar 2 Petrus 1:2, daar staat: ‘Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.’ Ik heb dit door het hele onderwijs heen al verschillende keren gebruikt, maar het geeft in feite een soort samenvatting van dit onderwijs in het laatste deel, dat gaat over de veldslag die plaatsvindt in je denken. Zoveel mensen zijn bezig met het binden en bestraffen van de duivel, doen voorbede voor mensen en smeken God om genade, of Hij Zijn kracht en vrede wil uitstorten. Maar hier staat dat genade èn vrede worden vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Dit komt dus door kennis. Je denken is de sleutel tot deze dingen. 

Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij, zegt Spreuken 23:7. Romeinen 12:2 zegt: ‘Word hervormd door de vernieuwing van uw denken.’ Het Griekse woord dat hier voor ‘hervormd’ wordt gebruikt, is ‘metamorpho’ waar ons woord metamorfose vandaan komt. Als jij wilt veranderen van iets engs en kruiperigs naar iets dat prachtig is en vliegt, als je zo’n verandering in je leven wilt, zul je je denken moeten vernieuwen. Maar veel mensen proberen een kortere weg. Ze houden hun denken in de goot en luisteren naar de dingen van deze wereld. Ze staan het riool van deze wereld toe om door hen heen te stromen, maar willen ook de resultaten die het Woord van God geeft. Zij denken: ‘Als ik maar bid en God vraag, dan ga ik ontvangen.’ 

Begrijp dat er heel wat meer bij komt kijken dan alleen maar bidden en geloven. Je zult ook met de wetten moeten meewerken. Satan weerstaat de dingen van God door middel van onze gedachten. De manier waarop God door ons heen werkt en dingen in beweging krijgt, is als onze harten en ons denken gericht worden op God. Romeinen 8:6 zegt: ‘Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.’ Als jij leven en vrede wil, zorg dan dat je de gezindheid van de Geest krijgt. 

Johannes 6:63 zegt: ‘De woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.’ De gezindheid van de Geest is de gezindheid van het Woord. Het is denken aan wat God zegt over jouw situatie in plaats van wat de wereld erover zegt. Geestelijk gezind zijn is simpelweg de gezindheid van het Woord hebben. Als jij de gezindheid van het Woord hebt, heb je leven en vrede. 

Dit woord spreekt over: Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus Christus, onze Heer. Dit is zó eenvoudig, dat ik niet kan begrijpen dat mensen de problemen hebben die ze hebben. Ze denken negatief, ze aanvaarden de manier van denken van de wereld en dan vragen ze zich af hoe het toch mogelijk is dat ze geen vrede hebben. Ik luister wel eens naar de radio. Mijn nieuwsinformatie krijg ik bijna uitsluitend van die drie minuten samenvatting op de radio, want ik kijk bijna geen televisie meer. Ik vertrouw de media totaal niet. Ik ben van mening dat als iets echt heel belangrijk is, het wel tot me doordringt in die drie minuten samenvatting op de radio. En die paar minuutjes negativiteit van de wereld kan ik nog wel aan. 

Maar zelfs in die samenvatting van drie minuten spreken mensen over terroristische dreiging, dat er deze zomer enorme terroristische aanslagen zullen plaatsvinden. Nu ga ik niet beweren dat er niets zal gaan gebeuren deze zomer, maar wat is nou de juiste reactie hierop? Als je namelijk gewoon maar luistert naar wat de wereld te zeggen heeft, dan zul je geen vrede hebben. In plaats daarvan zul je onrust en beroering kennen. Maar als je luistert naar Gods geschriften, als je naar het Woord van God luistert, dan zijn er vele voorbeelden van hoe je vrede kunt hebben. Bijvoorbeeld Jesaja 54, daar staat in vers 17: ‘Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.’ Psalm 91 dat zegt dat duizend aan uw zijde zullen vallen, tienduizend aan uw rechterhand, maar tot u zal het niet genaken. ‘Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.’ 

Ons wordt voorspoed en bescherming beloofd en als jij daarin functioneert zal dat ook voor je werken. Als jij je denken gericht houdt op wat God heeft gezegd, hoe Hij je zal beschermen, als je voorbeelden bestudeert van Gods bovennatuurlijke bescherming van mensen in het Woord van God, als dat de manier is waarop jij denkt, dan zul je vrede kennen. 

Als jij je denken laat gaan zoals de wereld jou probeert te laten denken, als je daardoor gedomineerd wordt zodat vrees in je komt, dan zul je geen vrede kennen. Nogmaals, het is zó eenvoudig. Genade en vrede komen door de manier waarop je denkt. Denk op de juiste manier en je zult genade, vreugde en vrede kennen. Dat krijg je niet door gebed, maar door de kennis van God. 

Dan 2 Petrus 1:3 waar staat: ‘ Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht.’ Dat stelt het toch héél duidelijk. Alles dat tot leven en godsvrucht strekt komt door de kennis van God. Alles, dus niet enkele dingen, zelfs niet heel veel dingen, niet weinig dingen, maar alles. Dat betekent dus, dat als jij ziek bent, je in feite een kennisprobleem hebt. Als je arm bent, heb je een kennisprobleem. Als je depressief bent, heb je een kennisprobleem. Als jij je minderwaardig en onzeker voelt, heb je een kennisprobleem. Als je angstig bent, heb je een kennisprobleem. Alles wat je nodig hebt, het tegengif tegen ieder probleem, komt tot je door de kennis van God. De meeste mensen geloven dat niet. Zij geloven dat als je een probleem hebt, of iets emotioneels, dan je er een pilletje voor moet innemen. Dat het niets met jou te maken heeft, dat het niet aan jouw keuzes ligt, dat er geen enkele verantwoordelijkheid bij jou ligt, het door je hormonen komt of een chemische onbalans, of wat iemand jou aandeed. Al die dingen zijn onjuist volgens Gods Woord. 

Als jij de verantwoordelijkheid aanvaardt, Gods Woord oppakt en begint te denken op de manier zoals het Woord het je zegt, belooft het Woord ‘Dat de Heer hem in volmaakte vrede houdt, wiens denken naar Hem uitgaat en die op Hem vertrouwt’, Jesaja 62:3. Dit verkondig ik op iedere mogelijke manier die ik kan bedenken. Satans enige manier om jou te overheersen, is door leugens en bedrog die tot jouw denken komen. God werkt door jou heen, naar de mate waarin jij denkt in overeenstemming met Zijn Woord. De gezindheid van de geest is leven en vrede. De ‘bottle neck’, de sleutel, de poort waar alles doorheen moet, of het nu demonische of goddelijke macht is, draait allemaal rond de manier waarop jij denkt. 

En dat wordt niet bereikt op de manier waarop de kerk heeft gefunctioneerd. Ze zijn aan de gang gegaan met het ‘binden’ van demonische machten. En niet met onderwerpen wat de demonische machten zeggen, niet de leugens inperken door het te ontmaskeren en deze te weerleggen met de waarheid. Heel vaak zul je zelfs christenen horen zeggen: ‘Pas op dat je niemand tegen de haren in strijkt.’ Ik kan je verzekeren dat als ik op zou moeten letten dat ik niemand tegen de haren in strijk, ik niet op televisie zou zijn. Met wat ik zeg irriteer ik heel veel mensen; niet alleen in de seculiere wereld, maar ook in de christelijke wereld. Zowel christenen als ongelovigen zijn boos op me. Maar tegelijkertijd zet het ook heel veel mensen vrij. Je moet de waarheid verkondigen. We moeten mensen de waarheid verkondigen, want het is de waarheid die mensen vrij zal maken. 

Maar zo functioneert de kerk van vandaag de dag niet. Realiseer je dat de veldslag in je denken plaatsvindt. En dat zegt 2 Petrus 1:3 ook, dat het strekt tot leven en godsvrucht, dat het komt door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht. Vervolgens staat in vers 4: ‘Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.’ Sprekend over de kennis van God staat hier dus dat door de kennis van God ons kostbare en zeer grote beloften zijn gegeven. Weet je wat dat wil zeggen? Dat het Woord van God de kennis van God is. Deze beloften zijn de kennis van God en het gaat verder, dat wij daardoor deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door begeerte in de wereld leeft. Je hebt dus deel aan Gods goddelijke natuur. Niet door het gebed van smeken, bedelen en pleiten bij God met de vraag iets te doen, maar door de kennis van Hem. 

Maak je denken in orde want zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Dit is zo krachtig! En ik zeg het nog maar eens; de veldslag, waarin satan jou aanvalt, zit in je denken. Het vindt niet ergens daarbuiten plaats in de hemelse gewesten, de veldslag speelt zich heel specifiek tussen jouw oren af. Dat moet je heel duidelijk gaan beseffen. Maak daarom een begin met het vernieuwen van je denken. 

Laat me terugkeren en nog een Schriftgedeelte aanreiken, Hebreeën 11:15, waar staat: ‘En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren;’ 

Dit spreekt over Abraham en Sara, die ooit woonden in Ur in Chaldea, ergens in Babylon. God had hen geroepen om daar weg te gaan en te trekken naar het land dat wij nu kennen als Israël. God had hen verteld dat zij op een dag dat land zouden beërven. Abraham trok het beloofde land binnen toen hij ongeveer 75 jaar oud was. Hij is 175 jaar geworden, maar hij heeft nooit dat beloofde land in eigendom gekregen. Hij heeft één stukje moeten kopen om er zijn vrouw te kunnen begraven. Maar tijdens zijn leven heeft hij die belofte niet beërfd. Dit gebeurde pas generaties later, toen de Israëlieten daadwerkelijk binnentrokken en het beloofde land in bezit namen. 

Hoe bleef hij nu, die honderd jaar van zijn leven, trouw aan de belofte die God hem had gegeven? Wat hier in vers 15 staat is, dat als zij teruggekeerd waren naar Ur in Chaldea, het voor hen in feite een daad van zonde zou zijn geweest. Die verleiding zou rebellie geweest zijn, want God had hen gezegd om daar weg te trekken, weg uit hun land en hun familie, naar het land dat God hen zou wijzen. 

Hun gelegenheid om te zondigen, of hun verleiding of verzoeking was gekoppeld aan wat zij dachten of overwogen. Als jij denkt aan dingen die een verzoeking voor jou inhouden, zal die verzoeking komen. Maar hier is dus de andere kant daarvan, wat ook waar is. Als jij weigert te denken aan dingen die verzoeking veroorzaken, kun je niet verzocht worden. Het is bijna te mooi om waar te zijn! 

Een andere manier om het te zeggen is, dat je niet verzocht kunt worden met waar je niet aan denkt. Het is zo simpel, maar toch is het verbazingwekkend hoe deze kleine eenvoudige waarheid mensen ontgaat. Op de één of andere manier zijn wij ervan overtuigd geraakt dat wij op de hoogte moeten zijn van alle troep die maar in de wereld gaande is. We moeten van alle perversie op de hoogte zijn, we willen ieder smerig ding dat er maar is weten, maar dat is niet wat het Woord van God ons onderwijst. 

Romeinen 6:19 zegt: ‘Ik wil, dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade.’ Het woord voor onnozel betekent hier letterlijk achterlijk, achtergebleven, waar je dingen gewoon niet weet. Je bent er onwetend van. God wil dat wij in al die dingen gewoon niet goed ingevoerd zijn. Denk eraan dat de oorspronkelijke verzoeking voor Adam en Eva de begeerte was om goed en kwaad te kennen, om meer te weten. God had hen alle kennis gegeven die ze nodig hadden, had hen alle goede dingen verteld. Hij wilde absoluut niet dat ze kwaad zouden kennen of weten. 

Maar toch denken wij tegenwoordig dat wij de diepte en de omvang moeten weten en kennen van alle boze dingen, wat andere mensen aan het doen zijn. Door dat te doen stel je jezelf open voor verzoeking. Je kunt niet verzocht worden met waar je niet aan denkt. Als wij nou maar de strijd om dit denken zouden winnen. Als wij zouden stoppen met onszelf bloot te stellen aan alle troep die satan ons door deze wereld aanbiedt en zover zouden komen dat wij in feite alleen aan het Woord van God zouden denken, zouden mediteren over het Woord van God, dan zouden we alleen met het Woord van God ‘verzocht’ kunnen worden. Zo werkt het nu eenmaal. 

Ik ben een levend voorbeeld van waar we het hier over hebben. Mijn broer en zus zijn in exact dezelfde omgeving opgevoed als ik, toch gingen zij volledig de andere kant op. Ik bedoel, zij zijn flink in de problemen terechtgekomen. Beiden hebben moeilijkheden gehad waar ze allebei uiteindelijk ook weer overheen gekomen zijn. Het gaat goed met ze en ze dienen God, maar mijn broer en zus zijn een periode het spoor behoorlijk bijster geweest. Maar om wat voor reden ook, ik geloofde zondermeer de dingen die me gezegd werden. Ik ben binnen de kerk opgevoed en ik geloofde alle dingen die mij werden verteld.

Zeker weten doe ik het niet, maar ik neem aan dat me ooit over homoseksualiteit is verteld. Maar het was niets voor mij, dus ik dacht daar gewoon niet verder over na. Ik heb er geen aandacht aan besteed. Ik neem aan dat ik ooit wel heb gehoord over prostitutie, overspel en seksuele immoraliteit. Maar dat was helemaal niet voor mij, het was niet de manier waarop het mij was geleerd en daarom dacht ik er niet verder over na. Als gevolg daarvan was ik ontzettend naïef. Toen ik achttien jaar oud was, nam mijn moeder mij mee op reis door Europa. Ons reisgezelschap bestond uit een grote jeugdgroep, die onderweg was naar een samenkomst van Billy Graham in Bern, Zwitserland. De eerste halte was in New York. Mijn moeder had aansluiting bij een groepje vrouwen en ik bij een groep jongens. Ik was dus 18 jaar oud toen ik uit mijn beschermde omgeving werd geplukt en in de achterbuurten van New York terecht kwam. Daar werd ik geconfronteerd met dingen die ik nooit eerder gezien of gehoord had. Ik wist niet eens dat zulke dingen bestonden. 

Vanwege mijn naïviteit, kan ik me herinneren dat ik naar de 42e straat ging en naar Broadway - en voor degenen die daar bekend zijn - daar wordt op grote schaal prostitutie bedreven. Er stonden wel honderd vrouwen op rij langs een muur. Ik had er geen flauw idee van, het kwam gewoon niet bij me op, wat ze daar deden. Ik dacht alleen: wat een uitgerekende kans om het Evangelie te verkondigen! Ik nam dus traktaten mee, ging de rij langs en gaf ieder van deze prostituees een traktaat en getuigde over Jezus. Maar doordat ik niet wist wat zij waren, raad eens … kwam ik niet in verzoeking, want ik wist totaal niet wat daar gaande was.

Om 2 uur ’s nachts liep ik daar dus op straat te getuigen en naar mensen te luisteren. Ik had in mijn hele leven nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En voor mij, een plattelandsjongen uit Texas, was dit als een shocktherapie. Terwijl ik daar op straat liep, kwam er een pooier op mij af. Hij probeerde mij één van zijn meisjes aan te smeren. Hij gebruikte de taal van de straat en ik had geen idee waar hij het over had. Niemand die ik kende sprak op die manier. In ieder geval probeerde deze figuur mij tien minuten lang één van zijn meisjes aan te smeren en ik kan me herinneren dat hij na tien minuten zijn armen in de lucht stak, hoofdschuddend wegliep en zich waarschijnlijk afvroeg uit welk gehucht dit boertje uit Texas vandaan gekropen was. 

Ik moest terug naar mijn motelkamer en vertelde daar aan de jongens: ‘Je gelooft nooit wat deze man allemaal zei.’ En ik vertelde hen de woorden die hij allemaal had gebruikt. Ze moesten mij uitleggen dat hij een pooier was en dat hij mij één van zijn prostituees had proberen aan te smeren. Toen werd ik pas in verlegenheid gebracht, omdat ik zó naïef was, dat ik geen idee had gehad waar die man het over had. Maar, en daar gaat het mij nu om, omdat ik niet wist waar hij het over had en omdat ik helemaal niet zo dacht, kwam ik niet in verzoeking, want ik was niet op de hoogte van de terminologie. 

Velen van jullie hebben strijd met verzoeking en verleiding, maar je moet je tanden op elkaar klemmen. Je vraagt je af waarom het toch zó moeilijk is om een leven voor God te leiden. Dat komt omdat je toestaat dat er zoveel troep bij je binnenkomt. Je probeert lust te bestraffen en seksuele verslaving te bestraffen, je probeert pornografie te bestraffen, je voert geestelijke oorlog en haalt demonen naar beneden, maar het probleem is, dat je tegelijkertijd naar die dingen zit te kijken en ernaar luistert. 

Ik zal je vertellen dat de televisie je tegenwoordig op één dag aan meer seks blootstelt dan je grootouders in hun hele leven hebben gezien, alleen al door het kijken naar één uur reclame, zelfs al vind je er iets in dat netjes is. Het doorsnee magazine, zelfs de gewone krant, laat veel naaktheid zien. Je wordt er voortdurend mee bestookt. En het treurige is, dat de meeste christenen er gewoon aan meedoen, ze staan toe dat dit soort dingen hun huis binnenkomt. Ze stellen hun kleine kinderen eraan bloot en dan vragen ze zich af hoe het toch mogelijk is dat ze problemen hebben. Dit is dus gewoon dom. Mensen doen aan ‘geestelijke oorlogvoering’ en ‘binden’ demonen, zodat hun kinderen kunnen opgroeien tot ‘godvrezende’ mensen, maar tegelijkertijd staan ze satan toe om zijn ongeloof duimendik aan hen uit te meten. De tv wordt gebruikt als babysitter zodat ouders hun kinderen geen aandacht hoeven te geven. Ik weet dat ik sommigen van jullie nu werkelijk tot zegen ben. Maar Galaten 4 zegt in vers 16: ‘Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg?’

Het is de waarheid broeders en zusters, wij staan allerlei dingen toe op ons af te komen en dan vragen we ons af waarom we daarmee verzocht worden. We vinden het zo moeilijk. Maar het is zo moeilijk omdat satan ons aanvalt door de manier waarop wij denken. Bedenk dat satan helemaal niets tegen je kan beginnen zonder jouw instemming en medewerking. 

En het trieste feit is dat wij gigantisch met hem meewerken. Wij besteden een heleboel geld, echt honderden euro’s, aan een breedbeeld TV, zodat we het volledige effect tot in detail kunnen ondergaan wat satan ons wil vertellen. Ik ben niet tegen televisie, ik ben zelf op televisie. Maar ik zeg alleen dat er heel veel troep op televisie is. Ieder toestel dat ik heb gezien heeft een afstandbediening, een aan- en uitknop, een kanaalkiezer. Je hoeft echt niet te blijven zitten en naar al die troep kijken, word selectief. Jij kiest waardoor jij gedomineerd wilt worden, want de manier waarop jij in je hart denkt, zó zul je zijn. 

Jouw leven zal de richting van jouw gedachten volgen. 

Je kunt daar wel zitten en ‘geestelijk oorlogvoeren’ en dit en dat ‘binden’ en zus en zo bestraffen en bij God smeken en pleiten, al dat soort dingen doen. Het zal absoluut zonder resultaat zijn als jouw denken gevuld is met de troep van deze wereld. Je kunt niet verzocht worden met waar je niet aan denkt. Hou dus op met het denken aan dingen die satan in staat stellen over jou te domineren. 
De veldslag wordt gevoerd in je denken! 


Onderwijs vertaald van MP3 bestanden. Gedownload van www.awmi.net (of kijk TV)
Oorspronkelijke titel van deze serie: ‘The Believer’s Authority’
Vertaling: Jan Vossen 072-75611769 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.