Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

Opname of Afval van gelovigen?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Opname of afval van gelovigen?

Er zijn er, die spreken, en trekken volle zallen, via de radio vele mensen beinvloeden, die vertellen je, dat we nu in de tijd leven, zoals in Openbaringen beschreven (na hoofdstuk 4). Er zijn er die visioenen hebben over allerlei rampspoed, zoals beschreven in het boek openbaringen, en dan zeggen ze, wij allen zullen dat meemaken, en beven van angst.

Ik wil je hier een paar handreikingen geven, die je kunnen helpen, om de waarheid te onderscheiden.

2 Tessalonisenzen 2:1-8

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te aten zien, dat hij een god is.

Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.la

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

 

Één kerntekst voor dit onderwerp, is 2 Tessalonisenzen 2:3 

Eerst de NBV, dan de Statenvertaling, dan de World English Bible uit 2002.

3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

3 Let no one deceive you in any way. For it will not be, unless the departure comes first, and the man of sin is revealed, the son of destruction,

De tekst begint ermee, dat Paulus je waarschuwt, dat je je door niemand moet laten misleiden, met betrekking tot de 'dag des Heren'. Of het nu door een preek, een visioen, een droom, een profetie of wat voor iets ook komt, blijf kalm, en weet, eerst moet er iets gebeuren!

Wat moet er gebeuren?

de NBV zegt, dat eerst velen zich van het geloof hebben afgekeerd, en de wetteloze mens verschenen is… de Statenvertaling en NBG zeggen daar op dezelfde plaats enkel het woord de afval moet komen.. Hee, waar haalt de NBV dan vandaan die onderdelen in deze zin nl.: VELEN (dus veel mensen), en ZICH, en VAN HET GELOOF, en HEBBEN. Afgekeerd kan ik nog wel vergelijken met afval, maar die andere woorden, die kom ik niet terug in andere vertalingen, zoals de NBG, de Statenvertaling, de King James enz. Ja, de woorden velen, zich, van het geloof, en hebben, in dit zinsdeel komt niet voor in het grieks!

Het grieks geeft hier alleen één woord, en de NBV heeft er 7 woorden van gemaakt… Het woord is: ?ποστασ?α, wat afkomstig is van het woord ?φ?στημι wat zoiets betekend als weggaan van, verlaten. En als het er bij staat, dan kan het ook betekenen bijv hun afgoden verlaten, of het lichaam verlaten… in die zin, zou het kunnen betekenen hun geloof verlaten, als die woorden er bij stonden!
In de oudste engelse vertalingen, en de World English Bible, wordt daar vertaald: Departure… Wie eens een vliegveld bezocht heeft, weet wat dat betekend! Vertrekken.

Maar hier spreekt Paulus enkel dat ene woord, en later spreekt hij nog iets: Gij weet wel, wat hem (die wetteloze mens,1 specifiek persoon) weerhoudt…

Kennelijk houdt iets of iemand die persoon tegen. Totdat die weerhouder verwijderd is…

Wie is diegene die dat Weerhoudt?

Zijn dat mensen, regeringen, is het Gods Geest? Paulus zegt, Gij weet, wat hem weer houdt! Totdat die verwijdert is, weerhoudt hij…En wordt deze wetteloze niet geopenbaard.
Wat betekend dit? Het is óf de gemeente van Christus, die hem weerhoudt, óf het is de Heilige Geest.

In Beide gevallen, als de gemeente het is, dan zal de gemeente eerst verwijderd worden, met een ‘departure’ Wat wisten de Tessalonsenzen? Zij wisten, in de eerste brief van Paulus, ging het over de Opname van de GEMEENTE! en dat dan de wereld een groot onheil overkwam, terwijl zij dachten dat het alles vrede en rust was…

Als het de Heilige Geest is, die verwijderd wordt… Dan is het ook, de gemeente die met hem vertrekt, overeenkomstig de woorden in 1 Tessalonisenzen, wij levenden… omhoog Hem tegemoet in de lucht.  Want er staat geschreven, dat Jezus zei : Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. dus de Heilige Geest, de Trooster, zal altijd bij ons zijn! Als Hij de wereld zou verlaten, dan zouden wij dat ook!

Welke van deze 2 het ook is, in beide gevallen, geldt, dat de gemeente zal opgaan in de lucht, Jezus tegemoet.


Wat is nu het belang van deze teksten?
Als de gemeente dus eerst verwijderd moet zijn, voor de wetteloze zich kan openbaren, dan moet eerst de gemeente verwijderd zijn, voor bepaalde teksten uit Openbaringen kunnen gebeuren!
Dat betekend, dat zolang er dus niet alle miljoenen wedergeboren Christenen in een oogwenk van deze aarde verdwenen zijn, de dag van de Heer nog niet is aangebroken. Én, zegt Paulus, dat wij dus niet in onrust hoeven te verkeren!

Een crisis, of een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of een oorlog, geen van deze dingen, zijn de dag van de Heer, als niet eerst de gemeente is opgenomen!

Laten we wel bewogen zijn, over hen die lijden onder deze dingen, maar laten we niet verontrust zijn! De tijd is nu, en nog steeds: eerst moet het evangelie verkondigd worden over de gehele aarde, en dan pas, zal het einde gekomen zijn.
Dit is nog zo’n handreiking: Wat zal het teken zijn van uw komst? zeiden de discipelen, Jezus zei, dat ze zullen horen van allerlei dingen, maar dat het evangelie eerst overal aan iedereen verkondigd moet worden! En dan wel Zijn Evangelie, in Kracht!

Dan begrijpen we ook, dat er geschreven staat: (Jac 5:7) Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands, (Joh 4,35) en de velden zijn wit om te oogsten, (Marcus 1:17en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen wordt. ER staat nergens in het nieuwe testament, dat er gelovigen ONGELOVIG moeten Worden!!! Nee, Hij wil niet, dat er iemand verloren gaat.

Hij heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, als er opeens een grote afval van gelovigen zou zijn, dan zouden er opeens minder mensen gered zijn, dan eerst, dan zou God niet verstandig eraan doen, dat te laten gebeuren, aangezien hij niet wil, dat IEMAND verloren gaat, maar dat allen gered worden!!!

Want alzo lief heeft God de Wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.

Dan begrijpen wij, dat God mensen wil redden, behouden, wil dat allen tot erkenning van de waarheid komen, en dat er dus alleen maar meer, en meer mensen tot geloof zullen komen, tot een moment, dat niet te berekenen valt, en dan zal de opname zijn, en dan pas, kan de wetteloze zich openbaren. Dan pas, komt de grote dag des Heren, en dan pas, al de rampen, en ellende en oordelen van God, zoals de wereld niet gekend heeft, en daarna ook nooit meer zal kennen…

Jezus zei ga Heen, verkondig het evangelie, en maak alle volken tot mijn discipelen… Kijk daar naar, niet naar rampen oorlogen crisisen,.. zijn de volken al bereikt? IS Nederland bereikt? De jonge generatie? De Japanners? de Iraniers? de Noord Koreanen? EN vele andere landen en mensen?
Ja, er worden miljoenen mensen bereikt in deze jaren, meer dan ooit,maar er moeten er nog meer bereikt worden, dat blijkt, omdat wij nog niet opgenomen zijn, Gods genade is nog beschikbaar voor ieder die wil!

Laten wij dus ons gaan richten, niet op problemen, maar op het brengen ondersteunen van Zijn Koninkrijk! Zijn Evangelie!

Zijn GOEDE NIEUWS!

En als iemand weer eens een ramp-visioen heeft… en zegt dat wij zullen beven van angst, bedenk dan maar, dat dat niet kan. De gelovige kan nooit beven van Angst, in Gods visioen. IN Gods ogen namelijk, heeft een gelovige geen geest van angst gekregen, maar een geest van kracht, van liefde, en van een gezond verstand…

Uiteraard zijn er nog veel meer teksten en precedenten, die de opname bevestigen, zoals Jezus zei: 2 zullen in het veld zijn, de 1 opgenomen, de ander achtergelaten, 2 zullen in bed zijn, de 1 opgenomen, de ander achtergelaten…

Een ander voorbeeld is Noach, de rechtvaardige, werd gered, in de ark, toen Gods oordeel de zondvloed over de aarde kwam. OF Lot, de rechtvaardige werd uit Sodom gered, toen God de stad oordeelde.

En Henoch, een man, die met God wandelde, werd opgenomen in de Hemel…

De opname van de gemeente zal dus niet iets zijn, wat nooit eerder voorgekomen is!

En zijn voorwaarden zijn niet groot: Wie gelooft in Hem, heeft het leven, wie niet gelooft, heeft het leven niet.

Heb jij je vertrouwen al op Hem gesteld? Zo niet dan kan je dat nu doen!!!

Zeg maar: Jezus, ik maak u mijn Heer, ik geloof dat U de Zoon van God bent, ik geloof, dat U stierf aan het kruis in mijn plaats, dat U opstond uit de dood, ik neem Uw redding aan, dank U dat ik nu een kind van God geworden ben, en eeuwig leven heb ontvangen.

Gods zegen!

 

Links:

WIj linken enkel naar de onderstaande paginas, de inhoud, en vooral de overige inhoud van de betreffende websites, hoeven zeker niet overeen te stemmen met onze visie. Maar deze paginas vonden wij van enig nut ter aanvulling.

pre-trip website departure

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=3850

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf

http://www.hetwoordvangod.info/index.php/Opname_en_grote_verdrukking

 

Kracht van omhoog (Jacobus 5:7) pdf