Volle Evangelie

is goed nieuws

Deel 4: De triomftocht

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Je hebt het al - 4
(dus stop proberen het te krijgen)
Andrew Wommack

Onderwijs vertaald van MP3 bestanden. Gedownload van www.awmi.net (of kijk TV)
Oorspronkelijke titel van deze serie: ‘You've Already Got It’ 

Deel 4: De triomftocht

Prijs de Heer, ik ben Andrew Wommack en dit is de vierde tape in de serie ‘Je hebt het al’. En in deze serie hebben we vanuit Efeziërs hoofdstuk 1 reeds het feit behandeld dat we reeds gezegend zijn met alle geestelijke zegen. En het laatste deel van dat hoofdstuk spreekt erover dat binnenin ons al dezelfde kracht woont, die Jezus Christus uit de dood deed opstaan. En de voornaamste conclusie die ik uit deze dingen trok, was dat God al deze dingen al gedaan heeft. Dat God álles wat we nodig hebben reeds in ons heeft geplaatst.

En dit gaat volkomen tegen het denken van de meeste christenen van vandaag de dag in. De meeste christenen geloven tegenwoordig dat God wonderen kán doen, dat Hij een ‘beweging’ kán maken, maar ze geloven niet dat Hij het reeds gedáán heeft. Daar hadden we het dus over in de eerste tape. 

De tweede tape ging over de balans tussen geloof en genade. En dat hebben we ontleend aan Efeziërs hoofdstuk 2. Daarbij keken we vooral naar vers 8, en we bespraken hoe geloof alleen maar toe-eigent, waar God door genade reeds heeft voorzien. Dat is een enorm belangrijk principe. En die hele tape ging over dat onderwerp. Als je hiervan íets gemist hebt, of als het al enige tijd geleden is dat je ernaar geluisterd hebt, wil ik je aanmoedigen om dat nog eens te doen en je herinnering op te frissen. Want alles waar we hier vandaag over zullen spreken, hangt af van het feit of je deze eerste twee dingen begrijpt. 

De meeste christenen denken dat geloof iets is, dat wij doen om God in beweging te krijgen. Maar geloof krijgt God helemaal niet in beweging. God beweegt uit genade, onafhankelijk van ons. Vóórdat wij maar een nood hebben. God heeft al in al onze noden voorzien, nog vóór wij ze maar hadden. En door genade heeft God in alles al voorzien, en geloof brengt God niet in beweging. God reageert niet op ons geloof, maar ons geloof is onze positieve reactie op hetgeen dat God reeds gedaan heeft. Het eigent alleen maar toe waar God reeds uit genade in heeft voorzien. Een geweldige waarheid. 

Vervolgens, in de 3e tape, heb ik in een poging om dit uit te leggen, over het geestelijke gebied gesproken. Omdat sommige mensen vanwege de dingen die ik al besproken heb tegen een muur aanlopen. Ze zeggen dat het nergens op slaat en dat het niet waar is, omdat ze het niet kunnen waarnemen. Sommige mensen kunnen letterlijk niet geloven, dat er iets kan bestaan buiten het zien, horen, proeven, tasten en ruiken. De derde tape ging dus vooral over het vaststellen, dat er een geestelijke wereld bestaat, dat God geest is, Johannes 4:24, dat God in de geestelijke wereld beweegt, Gods activiteit is in het geestelijke gebied. De dingen die God uit genade heeft gedaan en waarin Hij heeft voorzien, zijn een realiteit in het geestelijke gebied. 

Maar of ze zich ooit manifesteren in het fysieke gebied, hangt er niet van af of God wel gegeven heeft, maar hangt veel meer af van of wij ontvangen. En er zijn dingen die wij kunnen doen, zodat die de tijd die nodig is voor manifestatie kan bespoedigen. De tijd tussen wanneer God geeft en dat wij het zien manifesteren. En er zijn dingen die wij doen die dat verhinderen. En op deze tape wil ik spreken over geestelijke oorlogvoering en over het afrekenen met de duivel en het overwinnen van zijn belemmeringen tegen de dingen waar God reeds in heeft voorzien. 

Dit is waarschijnlijk uit alles waarover ik in deze serie onderwijs het meest controversiële onderwerp, omdat er tegenwoordig een enorme nadruk ligt op geestelijke oorlogvoering. Satan bestaat, en er zijn boosaardige dingen in deze wereld. Er bestaan demonische krachten, die tegen God strijden. En tot een jaar of tien twintig geleden was het lichaam van Christus bijzonder onwetend over het rijk van de duisternis. Vele gelovigen dachten dat alle demonen ergens in een onontwikkeld derdewereldland zaten, en we geloofden niet dat dit ook in een ontwikkeld westers land bestond. En ik denk dat die illusie de laatste twee decennia in stukken is geslagen. Voorál onder charismatische stromingen. Er zijn waarschijnlijk nog wel evangelische en sommige traditionele stromingen te vinden die nog steeds onwetend zijn van satans bestaan, en die geloven dat dit soort dingen niet veel invloed heeft. 

Maar iedereen die werkelijk het Woord van God gelooft, moet erkennen dat satan een echte vijand is. Satan verzocht Jezus, hij bestreed Jezus en Zijn hele bediening. Er zijn vele gelegenheden waar Jezus mensen genas door demonen bij hen uit te drijven. Eén van de duidelijke voorbeelden in de Schrift is Handelingen 10:38 waar staat: ‘hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren.’ Dat maakt heel duidelijk dat ziekte een aanval van de duivel is. Ik ga daar niet veel tijd aan besteden, maar satan bestaat dus wel degelijk. Er zijn demonische machten en ik denk dat het heel goed is dat het onder de aandacht is gekomen dat we in een geestelijke oorlog betrokken zijn. 

Máár in dit bewustwordingsproces denk ik dat een groot deel van het lichaam van Christus weer tot een uiterste is gekomen, met name een heel groot en raar extremisme op het gebied van geestelijke oorlogvoering. In feite worden daardoor aan de duivel krachten en mogelijkheden toegeschreven die hij helemaal niet heeft. In deze tape zullen we hierop ingaan. Satan speelt een rol, hij werpt belemmeringen op die verhinderen dat wat God reeds heeft voorzien in de geestelijke wereld in de fysieke wereld kan manifesteren. En we zullen daarop ingaan. We zullen spreken over het gezag uitoefenen over de duivel. 

Maar ik wil heel duidelijk maken dat satan in principe een verslagen vijand is, en dat de enige reden dat hij überhaupt nog iets klaar speelt, is door onze eigen onwetendheid. Het is zoals Paulus zegt in 2 Korintiërs 2 vers 11: ‘Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.’ Maar het lichaam van Christus van tegenwoordig is wél onbekend met zijn gedachten. Als geheel is men wel tot erkenning gekomen dat satan bestaat, maar ze rekenen hem krachten en mogelijkheden toe die hij in werkelijkheid niet heeft. 

Laten we daarom hier beginnen bij Efeziërs 6. Het boek Efeziërs zullen we tijdens dit hele onderwijs gebruiken, omdat, zoals ik al eerder zei, het volledig is geschreven vanuit het standpunt dat alles reeds is gedaan, en het daarom voor ons slechts een kwestie is van in bezit nemen of in gebruik nemen, wat God ons reeds heeft gegeven, en niet om te proberen God over te halen om ons iets nieuws te geven. Het hele boek Efeziërs is vanuit dat standpunt geschreven. 

In het zesde hoofdstuk rondt hij dit alles af. Het is het laatste hoofdstuk van de brief, en in Efeziërs 6 zegt hij vanaf vers 10: 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En in vers 12 vervolgt hij met: 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

In de eerste twee verzen wordt dus heel duidelijk gemaakt dat wij in oorlog zijn. Mensen die niet geloven dat wij in een oorlog betrokken zijn, gaan deze onvermijdelijk verliezen. Maar laat mij hier een heel duidelijk onderscheid maken. En dit kan wellicht een heleboel mensen tegen de borst stuiten. Maar ik verzoek je om éérst eens helemaal te volgen wat ik zeg, luister naar deze Bijbelverzen, en trek vervolgens je conclusies, over wat het Woord zegt. Niet op basis van huidige leerstellingen binnen het lichaam van Christus, moderne voorbeelden en dat soort dingen. 

We zíjn betrokken bij een veldslag. Máár deze veldslag wordt níet daarbuiten, ergens in de hemelse gewesten gevóerd. Wij bestrijden demonische machten. Jazeker. En zij bestaan in de hemelse gewesten, geestelijke boosheid. Máár de veldslag zelf wordt hier binnen, tussen jouw oren uitgevoerd. Let op dat er staat dat je de wapenrusting Gods moet aandoen, om stand te kunnen houden tegen de VERLEIDINGEN van de duivel. 
Het woord dat hier met verleidingen wordt weergegeven betekent: leugens, misleiding, bedrog, listen en sluwheden. Al deze woorden impliceren dat de enige macht van de duivel bedrog is. 
Satan heeft geen feitelijke macht om ook maar in staat te zijn iemand tot iets te dwingen. In werkelijkheid doet satan er niet wezenlijk toe. Ik ga dit in een heleboel andere schriftgedeelten onderbouwen, maar laat me hier eerst een stelling neerzetten. En ik daag je uit om deze uitleg te blijven volgen en de schriftgedeelten te onderzoeken die dit aantonen. Schakel het niet uit, omdat het tegen populaire theologie van tegenwoordig ingaat. 

Satan is een volkomen verslagen vijand, met geen enkele macht om ook maar iemand te vernietigen, of om mensen in gevangenschap te houden. Hij heeft geen enkele macht om wát dan ook maar te doen. Satans enige macht is misleiding en bedrog, listen, slimmigheden, sluwigheden. 

In 2 Korintiërs 11 spreekt Paulus tot de Korintiërs. En degenen die met de context waarin Paulus hier spreekt vertrouwd zijn, weten dat de Korintiërs in enkele vreselijke dingen waren terechtgekomen. Ze deden allerlei rare dingen. Paulus bestrafte hen nogal openhartig. Maar er staat hier in 2 Korintiërs 11:3: Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

Merk op dat hij hier dus zegt dat de manier waarop satan je zal aanvallen is door arglistigheid en bedriegen. Ook dit betekent weer datzelfde: bedrog, listigheden, slimmigheden en dergelijke. Dat komt allemaal met elkaar overeen. En hier staat dat de manier waarop satan tegen ons strijdt, is om ons af te leiden van de eenvoudige toeweiding aan Christus. Met andere woorden, hij maakt het ingewikkelder en moeilijker dan het in werkelijkheid is. 

Je kunt dit helemaal terugvolgen tot in het boek Genesis. En je vindt dan in Genesis 3 waar staat dat de slang zich keerde tot Eva. En de slang was het meest listige dier van alle dieren op de aarde. Waarom gebruikte de duivel niet een mammoet? Of een olifant, of een tijger of een leeuw, om Eva te intimideren. Waarom liet hij niet een mammoet gewoon zijn voet boven op Eva’s hoofd zetten en zeggen: ‘eet nu van deze vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, want anders verpletter ik je hoofd.’

Satan deed zoiets niet, omdat hij geen macht had om iemand te dwingen of te intimideren tot wat dan ook. In plaats daarvan moest hij met bedrog en list komen. En hij begon zijn bedrog met te zeggen: ‘God heeft zeker wel gezegd…’ Dat wil zeggen: hij viel het Woord van God aan. Met andere woorden, de waarheid, de waarheid van Gods Woord, is wat ons in staat stelt ons te onderwerpen aan God, om te volharden, om Hem te zoeken, en weerstand te bieden aan de duivel. 

En als satan hen niet zover kon brengen dat zij het Woord in twijfel zouden trekken, dan was er geen mogelijkheid dat hij ze tot wat dan ook zou kunnen verleiden. De slang dwong hen niet, intimideerde hen niet, maar in plaats daarvan bedroog hij hen. En dit is in feite een ander onderwerp. Ik heb hier een hele tapeserie over, getiteld: ‘christelijke filosofie, of christelijk denken.’ Er zijn twee, een twee en driedelige serie die dit behandelt, allemaal vanuit Genesis hoofdstuk 3. 

Als je hierin geïnteresseerd bent, zal dit in veel meer detail hierop ingaan. Luister daar maar naar. Maar je zult daarin ontdekken, dat satan hen verleidde met iets dat ze reeds bezaten. Hij zei: ‘zou je niet als God willen zijn?’ Maar de waarheid was, dat zij reeds als God waren. Ze waren meer in de gelijkenis van God vóórdat ze van die vrucht aten, dan nádat zij daarvan gegeten hadden. En dat is een heel goede overeenkomst met waar ik al over gesproken heb. Satan zal proberen te zeggen: ‘Natuurlijk, God heeft de wereld lief, maar hoe kom je erbij om te denken dat Hij van jóu zal houden?’ En hij zal proberen jou zover te krijgen dat je gaat proberen te voelen of God nu van jou houdt. Je gaat dan in het fysieke gebied zoeken in plaats van dat je het in de geestelijke wereld zoekt, waar het reeds een volbracht feit is. 

En omdat je geen liefde vóelt, omdat je geen kippenvel krijgt, ga je roepen: ‘Alstublieft God, stort uw liefde in mijn leven uit,’ en dat is in feite een gebed van ongeloof. Weet je, satan houdt er van om mensen te weerhouden om naar de Heer toe te gaan. Maar hij kán je niet weerhouden om tot de Heer te komen. Want als je er goed over nadenkt, toen jij tot de Heer kwam, als je ooit een moment te kort was geschoten en zou hebben gefaald, dan was het toen wel geweest, toen je wederomgeboren werd. Je ging nooit naar de kerk, je vastte niet, je bad niet, je bestudeerde het Woord niet, je deed helemaal niets goed. Velen van jullie leefden in hoererij, overspel, drugsverslaafdheid, wat dan ook. Vals, zelfzuchtig, en in die toestand riep je tot de Heer en ontving je het grootste wonder dat je ooit maar zult meemaken. Als satan werkelijk degene is, zoals hij zich graag voordoet, zou hij voorkomen hebben dat je gered werd, in plaats van nádat je gered werd tegen je gaan liegen: ‘Je hebt het niet, je hebt het niet’ 

Hij kan je echt bij helemaal niets tegenhouden. Het liefst zou hij je bij God vandaan houden. Maar als hij dat niet kan, is zijn volgende optie om jou te laten zeggen: ‘Natuurlijk, God kán deze dingen doen, maar tot nu toe hééft Hij ze nog niet gedaan.’ 
Satan doet dat graag. Ik vergelijk het met een wedstrijd touwtrekken. Je hebt twee teams en je trekt aan een touw, en in het midden ligt een modderpoel of zoiets. Je probeert altijd het andere team in de modder te trekken. Maar als je merkte dat zij aan het winnen waren, en dat jij niet kon winnen en op de modderpoel afstevende, weet je wat je dan deed? Je liet het touw los, zodat zij in ieder geval, ook al wonnen ze wel, op hun achterste zouden belanden. 

Satan doet tegenwoordig hetzelfde. Hij komt op christenen af en zegt in principe: als jij nou echt zo’n geweldige christen zou zijn, dan zou je dit wel doen, of dat hebben, en hij zou je veroordelen over wat je niet hebt en hij houdt jouw aandacht gericht op het fysieke gebied. Maar de waarheid is, dat je in de geestelijke wereld alles al hébt. En zoals er staat in Filemon hoofdstuk 1 vers 6 waar staat: ‘6 Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus. (Statenvertaling) 
( NBG vertaling: 6 (biddende), dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tone in een grondig kennen van al het goede, dat in ons naar Christus uitgaat.) 
De manier om je geloof aan het werk te krijgen is door te beginnen te erkennen (bekendmaken aan jezelf = ontdekken, bewust worden van) de goede dingen die in je zijn. 

Heel veel christenen van tegenwoordig zeggen dat er geen enkel goed ding in hen is. Paulus zegt zoiets in Romeinen hoofdstuk 7 : 18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.’ Als hij die tussenvoeging ‘in mijn vlees’ er niet bij had gezet, zou het geen ware uitspraak zijn geweest, want ín hem woont God. En alles wat God is en wat God hem gegeven had, dat was allemaal ín hem en allemaal goed. Maar hij geeft hier precies aan, ‘in mijn vlees’, met andere woorden, in zijn fysieke vleselijke zelf. Niet in zijn wederom-geboren zelf, maar in mijn vlees woont geen goed. 

Het is prima als een christen begrijpt en erkent dat zonder Christus we helemaal niets zijn. Maar ín Christus kunnen wij alle dingen doen. In Christus zijn er wel degelijk goede dingen. En wij moeten ons concentreren en identificeren met wie wij in Christus zijn. En precies tegen dít punt is de aanval van satan gericht. Het is gericht om te voorkomen dat jij begrijpt en erkent wie jij bent en wat jij hebt in Christus. Het zijn leugens en bedrog. Satan heeft geen enkele andere kracht of vermogen om jou te laten mislukken in welk gebied ook van jouw leven. Netzomin als hij dat had om Adam en Eva te laten mislukken. Hij moet ons dus op een of andere manier bedriegen. 

Blijf daar nou eens even bij stilstaan. Als jij de duivel zou zijn, en jij zou moeten proberen om volmaakte mensen te bedotten, Adam en Eva, die nooit gezondigd hadden, die geen enkel probleem in hun leven kenden. Ze leefden in het Paradijs, waar alles volmaakt was, de temperatuur was precies goed, alle voedsel was in overvloed aanwezig, er waren helemaal geen problemen in de wereld, geen slecht nieuws te melden of te horen, dag na dag. Waar kon hij ze mee verleiden? Hij kon ze niet verleiden met geld. Er bestond helemaal geen geld. Elke behoefte was voorzien en overvloedig aanwezig. Hij kon ze ook niet verleiden met overspel. Er was helemaal niemand om mee over te spelen. Hij kon ze ook niet verleiden met pijn en bitterheid vanwege vroegere ervaringen en gebeurtenissen, om in het verleden te blijven hangen en depressief en ontmoedigd te worden. Zulke dingen bestonden helemaal niet. 

Hoe verleid je volmaakte mensen? Je kunt ze niet verleiden met geld, niet met seks, niet met macht, niet met trots, of arrogantie, niet met roem of aanzien. Dat soort dingen bestonden niet. Hoe verleid je mensen die in zulke omstandigheden leefden? Weet je, dat is echt heel lastig. En de duivel koos ervoor om te gaan zeggen: ‘Zo goed als het maar is, er bestaat meer, en jullie hebben het niet allemaal’. De waarheid was dat ze het allemaal al hadden. En hij haalde ze over om te gaan denken aan wat zóu kunnen, wat mógelijk zou kunnen zijn. En hij kreeg volmaakte mensen, die in volmaakte omstandigheden leefden zover. De meeste mensen tegenwoordig zouden er álles voor over hebben om in die situatie te mogen leven, maar deze volmaakte mensen gooiden dit alles weg, omdat een pratende slang hen ervan overtuigde dat ze niet genoeg hadden. 

Als jij volmaakte mensen, die nul komma nul fysieke problemen hadden, en geen enkele aanleiding hebben om ooit maar de goedheid van God in twijfel te trekken, als jij in staat bent om mensen die in volmaaktheid in het paradijs leven ervan te overtuigen dat ze niet álles hadden, dan kan ik je verzekeren dat je in staat bent om mensen die in een gevallen wereld leven, die als ze hun ogen opendoen in iedere richting, pijn, tragedie en tekort kunnen zien, dat je heel gemakkelijk zúlke mensen kunt overtuigen dat ze niet alles hebben. 

Maar de waarheid is dat degenen van jullie die wederomgeboren zijn echt álles al hebben. Jullie zijn volmaakt in Christus Jezus. Álles is al aan jullie gegeven. En jullie strijden niet tegen een demonische macht met superieure kracht, met superieur gezag. Waar jullie tegen moeten opstaan en tegen strijden, en dat is het enige wat jullie moeten doen, is tegen zijn leugens, zijn bedrog. Dezelfde leugens en hetzelfde bedrog dat hij gebruikte tegen Adam en Eva. 

Ik kan nog heel veel tijd gebruiken om dit uit te leggen. Ik heb een serie van zes tapes, getiteld: ‘Geestelijk gezag’ dat tot in details ingaat op de dingen die ik hier allemaal ga zeggen. Maar merk op dat hier in Efeziërs hoofdstuk 6 staat, dat hij spreekt over een oorlog. Ja, er is een oorlog te voeren, maar waar gaat die precies over. De oorlog wordt niet daar ver weg gevoerd in de hemelse gewesten. In plaats daarvan wordt deze precies tussen jouw oren uitgevochten. De oorlog tegen de duivel wordt uitgevoerd in jouw gedachten. En dat is ook precies de reden dat Gods Woord éssentieel is. Dát is de reden waarom Johannes hoofdstuk 8 zegt: 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Want waarheid is het tegengif voor misleiding. En satans enige kracht is misleiding. Hij heeft tegen ons gelogen en ons wijsgemaakt dat hij krachtig is, maar hij heeft een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. En in feite zijn wij ervoor verantwoordelijk dat heel veel mensen zich aan satan hebben onderworpen. Omdat ze gaan denken: ‘Ja, maar kijk dan eens hoe machtig satan dus is.’ Satan heeft helemaal geen greintje macht. Zijn enige macht is misleiding en bedrog. En als wij de waarheid kennen en begrijpen, zal de waarheid ons vrij maken. 

Laat me je op nog een schriftgedeelte betreffende geestelijke oorlogvoering wijzen. Ik heb er al een paar gebruikt, zoals hier bij 2 Korintiërs 2, dat zegt dat ‘zijn gedachten ons niet onbekend zijn.’ Dat laat zien dat het tegengif tegen satan in feite de waarheid is. 
De waarheid maakt je vrij: Johannes 8, Efeziërs 6: weerstand bieden aan de listen van de duivel. 

Luister eens naar dit schriftgedeelte uit 2 Korintiërs 10:3 waar staat: ‘3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, Dit gaat dus over oorlogvoering, geestelijke oorlogvoering. 
4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 
Ook hier is dus weer een schriftgedeelte over oorlogvoering en let op dat het dus gaat over een oorlog, we zijn krachtig voor God, tot het slechten van bolwerken, waarbij ‘redeneringen’ geslecht worden. Het gaat dus over redeneringen, bedenksels die tegen de kennis van God ingaan, om die gevangen te nemen en te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. De oorlog wordt dus gevoerd tegen gedachten, redeneringen, kennis die ingaat tegen de kennis van God, oftewel het Woord van God.

Nogmaals, er is dus wel degelijk sprake van geestelijke oorlogvoering, daar ben ik het 100% mee eens, maar de oorlogvoering is dus in feite tegen satans leugens en bedrog. Hij heeft geen werkelijke macht. De meeste christenen denken dat satan een enorme macht heeft, dat hij een veel grotere kracht en autoriteit heeft dan fysieke menselijke wezens. Maar dat is helemaal niet waar. Satan is een verslagen vijand. Hij is volkomen geklopt. Maar hij waart rond als een briesende leeuw, zoals 1 Petrus 5 zegt, zoekende wie hij kan verslinden. Hij is niet een echte leeuw, maar hij poseert áls een briesende leeuw. Satan probeert het lichaam van Christus te intimideren, maar de waarheid is, dat al zijn tanden al zijn uitgetrokken, en hij kan hooguit een beetje aan je sabbelen. Hij kan helemaal niets doen. Satan is krachteloos. Hij heeft helemaal het vermogen niet om wat dan ook maar van je te stelen, TENZIJ jij zijn leugen gelooft. Als jij zijn leugen of bedrog gelooft, dan ben jíj degene die hem kracht geeft. Jij bent dan degene die hem meer kracht en vermogen geeft dan hij waard is. Dan kan hij jóuw kracht tegen jóu gebruiken. 

Hij gebruikt jóuw angst, jóuw ongeloof, jóuw vrees, om jou te verdrukken en te vernietigen. En daarom is satan wel degelijk een factor. En ik geloof letterlijk dat er mensen zijn bij wie satan de kaas van het brood eet, en het brood erbij. Maar dat komt niet omdat hij zoveel kracht en gezag heeft, maar omdat hij ze weet te bedriegen. En zij geven uit angst of vrees aan hem toe, en daardoor zijn zíj degenen die in werkelijkheid de duivel kracht geven. Doordat ze aan hem toegeven. 

Laat me je hier wat persoonlijke voorbeelden van geven. Toen ik op 23 maart 1968 voor het eerst werkelijk helemaal vol van de Heer werd, werd ik mij onmiddellijk bewust van de geestelijke wereld. Véél meer dan daarvoor. Ik besefte niet alleen dat God levend en werkelijk was, maar er waren nog een heleboel andere dingen gaande in deze wereld, die door demonen werden veroorzaakt. 

Nu was ik opgevoed bij een denominatie, die geloofde dat alle demonen ergens ver weg in Afrika zaten. In feite geloofden ze helemaal niet dat er echt zoiets als demonen bestond. Dat was gewoon geen discussiepunt. Het had geen enkele zin er zelfs maar over te praten. Maar toen ik het Woord begon te lezen, sprong me dat gewoon tegemoet. En de Heilige Geest liet me zien dat er heel veel problemen waren, met name ziekten, en emotionele problemen, die een demonische oorsprong hadden. En ik begon voor mensen te bidden en zag dat mensen bevrijd werden. We zagen mensen ogenblikkelijk van drugs verlost worden, zonder enige terugval, mensen die daarvoor zwaar verslaafd waren. Wij begonnen te zien hoe mensen van dingen bevrijd werden, en we zagen grote successen. Maar we wisten helemaal niets. Het enige wat we deden, was bidden en we wisten dat er een geestelijke oorlog gaande was. Maar we wisten niets van satans trucs. We wisten helemaal niet hoe het allemaal werkte. 

We streden tegen satan, alsof we met onze ogen dicht in het rond sloegen, en zo af en toe was het raak, en prijs de Heer, zagen we een overwinning. Maar er gebeurden daarom ook veel verkeerde dingen. Eén daarvan kwam, doordat ik een boek gelezen had. Ik zal de titel hier niet noemen, omdat veel mensen dit persoonlijk zullen weten. In feite was het zo, dat ik dit een keer noemde in een samenkomst. En er was een vrouw, die vele jaren naar de kerk was geweest van de man die dit boek over demonen en hoe christenen moeten afrekenen met demonen, had geschreven. 

En zij was naar die kerk geweest en zei dat werkelijk de duivel haar en haar gezin had verwoest, en alles wat ik hier ga zeggen was waar. Zij was een getuige uit de eerste hand. En deze man en zijn bediening werden werkelijk geteisterd door demonische machten. Maar in ieder geval, deze man had een boek geschreven en in een wanhopige poging om erachter te komen hoe het allemaal werkte hebben wij het gelezen. 

Enkele van de dingen die ze schreven was, dat als iemand werd bevrijd, ze in een emmer moesten overgeven, er moest een fysieke manifestatie zijn. Je moest spreken met die demonen. Je moest ze hun naam vragen. Je moest uitzoeken wie de sterke man was. Je moest ze naar een bepaalde plaats toesturen, je kon ze niet gewoon eruit gooien, je moest ze ook vertellen waar ze heen moesten gaan. 

Je kon het ook niet alleen doen, er moesten minstens twee mensen bij zijn, want anders zouden de demonen er één kunnen overweldigen. Er moesten minstens twee personen bij zijn. En ze schreven over al die dingen waar niet echt een schriftuurlijke onderbouwing voor is. Het was gewoon het persoonlijke voorbeeld en ervaring van deze man. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat hij uit de duivel is. Ik zeg alleen dat hij wat fouten heeft gemaakt. Ik heb ook de nodige fouten gemaakt. En een gedeelte van die fouten kwamen voort uit de informatie die wij uit dit boek haalden. 

Wij moesten de mensen voorbereiden. We moesten ze drie weken of zo counselen, en ze klaarmaken voor bevrijding. En ik ken mensen die dat nog steeds doen. Ik ken iemand hier uit Colorado Springs, die bevrijding zocht. En ze lieten hem een formulier van vijf pagina’s invullen, en hij moest wachten op een afspraak. En 45 dagen later, moesten ze dan naar die afspraak en worden bevrijd van demonen. Dat is volkomen dwaasheid!

Dat is helemaal niet juist. Jezus heeft nooit iemand een formulier laten invullen, Hij liet ze ook echt niet 45 dagen wachten. Ik veroordeel helemaal niemand, want ikzelf heb die dingen ook gedaan. En wij zagen demonen zo uit mensen verdreven worden. 

De allereerste keer dat ik zoiets meemaakte en heel zeker wist dat dit demonen waren, ging over een vrouw die naar onze baptistengemeente was gekomen. Wij waren geen doorsnee baptisten. Wij waren radicale baptisten. Wij geloofden in de mogelijkheid van bezetenheid, wij geloofden in het spreken in tongen, en al dat soort dingen. Wij waren dus radicale baptisten. In ieder geval, zij kwam dus, werd gered en wederomgeboren, en was echt bekeerd. Maar ze had nogal wat problemen, ze was lesbisch en allerlei soorten problemen, dus ze deed echt haar best om hiermee af te rekenen. 

Ze was echt gered, en worstelde nog met deze problemen, en op een dag ging zij op haar werk gewoon helemaal door het lint. Ze wist haar eigen naam niet meer, ze wist niet meer wie ze was, ze wist niet waar ze vandaan kwam. Ze wist zelfs niet eens meer wat ze in dat gebouw deed. Ze wist werkelijk niets meer. Ze was echt helemaal de draad kwijt. En iemand liep op haar af, noemde haar naam, en zei: ‘Ik zie je wel na het werk om met mij mee naar huis te rijden.’ Doordat die persoon dat zei, wist ze tenminste weer hoe ze heette. Ze ging met die vrouw naar huis. Ze stapte uit en vond sleutels in haar tasje. Ze opende de deur, en zo troffen wij haar aan. Ze wist helemaal niets meer. En wij geloofden dat dit volkomen demonisch was. 

Als wij haar naar een of andere hulpverlenende instantie hadden gebracht, zouden ze haar waarschijnlijk in een psychiatrische inrichting hebben gestopt. Ze zouden haar vol met medicijnen hebben gestopt, en waarschijnlijk zou ze daar nooit meer overheen gekomen zijn. Wij wisten dat de oplossing geestelijk was en niet fysiek, dus wij namen haar mee, sloten haar op in een kamer, wij wisten niet wat we moesten doen, behalve dat het van de duivel was. Dus we begonnen te zingen en te bidden. Het was een kleine vrouw, maar ze was echt gewelddadig. En ik kan me een moment herinneren dat wij haar tegen de grond gedrukt hielden, en met één arm nam ze twee van ons beet en smeet ons over haar hoofd heen tegen de muur. Dat was echt bovennatuurlijke kracht, zoals in de Bijbel met Legioen.

En wij zagen allerlei demonische manifestaties. Nogmaals, we wisten er nauwelijks wat van. We wisten ook niet hoe we het aan moesten pakken, dus we sloten haar op, maakten een rooster om bij haar te blijven en te bidden, en zeven dagen lang zagen we allerlei soorten demonen uit deze vrouw komen, alleen maar door onze volharding en geloof en weigering om op te geven. 

En daardoor vergaarden we een zekere roem. Mensen begonnen van alle kanten te komen en we zagen allerlei mensen bevrijd worden. Maar hierdoor raakten we ook verzeild in een aantal van deze rariteiten. Daardoor gaven we de duivel kracht, en kreeg hij veel meer aanzien en krediet van ons dan hij waard is. En ik herinner me nog een homoseksueel, waar we al weken mee bezig waren geweest om hem voor te bereiden om bevrijding te ontvangen. En we lieten hem wekelijks bij ons langs komen. In ieder geval, op een woensdagavond kwam hij naar onze kerk, dat was die baptistengemeente, en hij wilde dat wij die demonen uit zouden drijven. En de medepastor van de kerk, waar ik mee samenwerkte om demonen uit te drijven was weg, naar een conferentie. 

Ik stond er dus alleen voor. Ze kwamen mij opzoeken, en ik sprak die man. Hij had nog een andere homoseksueel meegenomen die ook bevrijding nodig had. En hij kwam naar me toe: ‘Ik ben er klaar voor om nú bevrijd te worden.’ En ik zei: ‘Dat kan nu niet’ Hij vroeg: ‘Waarom?’ ‘Omdat ik nu in mijn eentje ben, die andere man is er niet.’ En hij zei: ‘Ik ga hier niet weg met al die demonen bij me’. ‘Maar ik ga ze niet uitdrijven.’ En hij zei: ‘Je kunt dan beter iets gaan doen, want ik ga hier niet met ze weg’. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik vroeg Jamie, ze was toen nog niet mijn vrouw, maar we baden samen, en Jamie had nog nooit een demon zien uitdrijven. Ik geloof dat dit zelfs nog was vóór ze de doop met de Heilige Geest ontvangen had. 

Zij ging dus met mij mee. We zaten in een ruimte met ramen aan twee kanten. Tegen een muur stonden stoelen opgestapeld. Tien boven op elkaar en zo. En ik begon met die man te praten: ‘Ik begin er niet aan’. ‘Begin dan maar met te pleiten op het bloed’. Dat is nog zo iets, dat ons was wijsgemaakt dat je ‘het bloed moest pleiten’ om te voorkomen dat die demonen uit iemand gingen en dan in jou kwamen, of in iemand anders. Nogmaals, dat is helemaal onjuist. In ieder geval, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dus ik begon maar te bidden: ‘Vader, ik weet niet wat ik moet doen.’ En terwijl ik dit zei, viel deze man op de grond, begon te blaffen als een hond, en als een slang te kronkelen. En hij begon met stoelen tegen de ramen te smijten, Die andere demonisch bezeten man klom bovenop een stapel stoelen, tien hoog. Jamie was zo snel en hard aan het bidden als ze maar kon, en ik had geen idee wat ik moest doen. Dus ik begon deze demonen naar hun naam te vragen: ‘Wat is jouw naam, in de naam van Jezus, zeg me je naam’ En dan noemde een demon zijn naam. 

Ik ga niet alle details hier verhalen, maar we hadden heel uitgewerkte protocollen om met ze te praten. Er waren allerlei manifestaties, en dat soort dingen. We hebben echt zoveel dingen meegemaakt. In ieder geval, ik had het gevoel dat ik voor schut gezet werd. Omdat al deze demonen zich begonnen bekend te maken. En ik wist gewoon niet zeker of de ene al vertrokken was voor de ander zich bekend maakte, en ik had het gevoel dat ik volkomen in de maling werd genomen. Ik wist niet wat ik moest doen en in wanhoop riep ik: ‘Oh God, help me.’ En de Heer bracht me een schriftvers in herinnering, dat Jezus de boze geesten beval hun mond te houden en eruit te gaan. En ik dacht, dat lijkt me geweldig. Dus ik zei: ‘In de naam van Jezus beveel ik jullie allemaal je mond te houden en uit deze man te gaan.’ 

En knal, ogenblikkelijk stopt hij, hield zijn mond en viel op de grond. Hij zag eruit alsof hij dood was. En ik ging naar hem toe en rolde hem om, en hij lag gewoon God te aanbidden, en zei: ‘Dank U Jezus, ik ben vrij, ze zijn weg.’ En hij was volkomen vrij. Wij dachten van minstens tien demonen. En ik dacht: dit is nog eens eenvoudig. In vergelijking met wat wij gewend waren, met ze te praten, hun naam te vragen en al dat soort dingen. En op dat moment besloot ik: ‘Weet je wat, ik heb de duivel veel te veel ruimte en aandacht gegeven. Ik ben bezig geweest met zijn naam te vragen, en te denken dat ik door al die procedures heen moest.’ Er moesten altijd twee mensen aanwezig zijn, je moest op het bloed pleiten, je moest al die dingen doen. En ik had niets daarvan gedaan. Ik had gewoon gesproken, en boem, ze waren verdwenen. En ik ging het Woord bestuderen en kwam erachter dat dit precies de manier was waarop Jezus het had gedaan. En ik ging heel wat stoutmoediger worden. 

In diezelfde tijd was er zoveel demonisch aan de gang met mensen die demonisch bezeten waren en naar ons toe kwamen, dat onze aandacht op de duivel gericht was. We waren voortdurend bezig met over de duivel te spreken. Ik kwam er op een keer achter. Dagelijks besteedde ik twee tot vier uur aan gebed. En ik ontdekte op een gegeven moment dat ik meer tijd besteedde aan het tegen de duivel te praten, in het ‘zgn. gebed’, dan met God te praten. En dat verontrustte mij. En ik zei: ‘God, ik besteed meer tijd aan het aanspreken van de duivel als ik bid, dan ik aan U besteed.’ En ik wist dat daar iets verkeerds aan was. 

Er zijn heel wat mensen die betrokken zijn bij dit rare soort van geestelijke oorlogvoering. Hun hele gebedsleven bestaat uit het binden van de duivel en het bestraffen van de duivel. Ze noemen het gebed, maar in feite spreken ze tegen de duivel. En daar is iets helemaal verkeerd aan. Ik begon dit te herkennen. In diezelfde tijd was ik in Arlington bezig een christelijk centrum te openen. In Arlington Texas hebben we een gebouw gehuurd, dat een sociëteit was geweest. We hadden het geschilderd en leeggeruimd. En ik was samen met die kerk in dat gebouw bezig met een gebedsnacht. Ik was daar helemaal alleen aan het bidden in dat gebouw. En toen ik dat deed, ervoer ik een aantal demonische manifestaties. Ik bedoel íets in die kamer begon mijn keel dicht te knijpen. Er was niets dat je daar kon zien, maar ik werd fysiek gewurgd, geslagen, ik werd fysiek aangevallen door demonen. 

Man, ik schoot dat gebouw uit. Ik deed de deur achter me op slot, vloog mijn auto in, achteruit de oprit af, en ik stond op het punt met gierende banden te vertrekken. Toen de Heer tot mij sprak en mij vroeg: ‘Waar ga je naar toe?’ Ik zei: ‘Ik ben hier vertrokken. In dat gebouw zitten demonen.’ En Hij zei: ‘Al de wapenrusting die je gebruikt tegen de duivel in Efeziërs 6 is voor de voorkant. Er is geen wapenrusting voor je achterkant.’ En ik snapte wat dat wilde zeggen. Je kunt de duivel niet je rug toekeren. Je moet hem tegemoet treden.

En ik zei: ‘Heer wat bedoelt U, U wilt toch niet dat ik weer dat huis binnen ga?’ En ik hoorde verder niets meer. Weet je, de Heer gaat niet met je in discussie. Hij geeft je een woord en laat jou de keus wat je er mee doet. En het was zo’n 2 à 3 uur in de ochtend, en ik zat daar een poosje in de auto. Tenslotte trok ik weer de oprit op, zette de motor af, maakte de deur open en sloot mijzelf weer in dat huis op. En vanaf een uur of 3 tot zo’n zes uur ’s ochtends bestreed ik de demonen in dat gebouw. En toen ik dat gedaan had, was het allemaal opgeruimd. Het was allemaal weg. 

Ik had die demonische manifestatie meegemaakt. Ik heb andere ervaringen gehad. Ik heb dromen gehad, waarin satan mij aanviel. Dan werd ik wakker en dacht, het is maar een droom. En als ik naar de badkamer ging, zag ik dat ik bloedde vanwege fysieke aanvallen. Ik bedoel, er waren echt allerlei demonische manifestaties. Maar weet je waarom ik die meemaakte? Sommige mensen zeggen dan, dat komt omdat de duivel zo machtig is, en jij hem lastig viel op zijn terrein. Nee, weet je waarom dat kwam? Omdat ik zoveel tijd besteedde aan de duivel, en de duivel bestraffen en me daarop concentreren. Zoveel om over de duivel te leren, dat ik de duivel veel te veel belang had toegekend in mijn leven. Ik was gewoon teveel met hem bezig. En de Heer liet mij zien, dat ik de duivel aan het verheerlijken was en hem meer macht aan het toeschrijven was dan hij verdiende. Ik zag dat in en bekeerde me ervan. 

Ik bestrafte het en vanaf die tijd zei ik: ‘De beste verdediging is een goede aanval.’ En vanaf die tijd ging ik zóveel tijd besteden aan het vrijmoedig voor God te staan, God te prijzen en te aanbidden, dat dit álle ingangen van satan in mijn leven ging vernietigen. En dat is nu meer dan 30 jaar geleden, en vanaf die tijd heb ik nóóit meer een nieuwe demonische manifestatie gehad. Ik heb wel meegemaakt dat demonen manifesteerden in mensen om mij heen, en ik heb heel wat demonen uit mensen uitgedreven. Sommige daarvan staan op tape, je kunt onmenselijke kreten horen, en stemmen die uit mensen komen, maar persoonlijk, heb ik nooit meer fysiek een demon hoeven te bestrijden. Die dingen zijn mij nooit meer gebeurd. 
De enige reden waarom ze gebeurden, was omdat ík de duivel macht verleende om dat te doen. Door mijn angst, door mijn ongepaste nadruk die ik op hem legde. 

En ik wil je vertellen, broeders en zusters, dat dit tegenwoordig steeds weer voorkomt in het lichaam van Christus. We hebben de duivel echt véél te veel aanzien gegeven. Satan speelt een rol. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Maar de enige reden dat hij ook maar íets kan doen tegen wie dan ook, is omdat zíj hem de kracht geven door hun angsten. En een heleboel wat tegenwoordig wordt geleerd als geestelijke oorlogvoering, schrijft aan de duivel méér kracht en meer gezag toe, dan hij in werkelijkheid heeft. Hij heeft echt helemaal nul komma nul kracht. Geen gezag. Zijn enige macht is bedrog. En doordat geestelijke oorlogvoering aan de duivel grote kracht en gezag toeschrijft, doordat men spreekt over machten en overheden, die over gebieden heersen, en demonen die gebonden moeten worden voordat ook maar iets mogelijk is, en dat soort dingen, stellen ze de zaken omgekeerd voor dan hoe het Woord de zaken voorstelt. 

En in feite veroorzaakt dít, dat veel mensen toegeven aan de kracht van de duivel. Laat me nog een schriftgedeelte tonen in Kolossenzen hoofdstuk 2. En dit is echt geweldig. Kolossenzen hoofdstuk 2 vers 13 daar staat: ‘13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.’ 

Mensen, dit is krachtig. Vooral vers 15 waar staat: ‘Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.’ 
Het woord ontwapenen wordt hier op een bepaalde manier gebruikt, zoals wanneer je een vijand overwint, en alles wat hij heeft van hem afneemt. Plunderen. Satan is ontwapend, oftewel, beroofd van alles wat hij kon gebruiken. Overheden en machten zijn geplunderd. Niets is hen overgelaten, ze hebben dus geen enkel gezag meer, geen enkele macht. Satan wás de god van deze wereld en had alle gezag en autoriteit, maar is door Jezus volkomen ontwapend en ervan geplunderd. De duivel heeft geen enkele macht en autoriteit meer. Zijn enig overgebleven wapen is bedrog. En als jij aan hem toegeeft, dan gebruikt hij jóuw kracht, jóuw gezag, om jou te overmeesteren. 

Er staat dus in vers 15 dat hij de overheden en machten heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld. God maakte er een openbare vertoning van. Ik vergelijk dit graag met toen ik op de middelbare school biologieles had. Je moest dan krekels en torretjes vangen, vlinders en andere insecten. Je maakte ze dood en prikte ze dan op een stuk papier. En daaronder moest je hun naam schrijven. En daar hingen ze dan, met een speld door hun lijf geprikt, dat ze op het zachtboard of zoiets hield. En dat is een tentoonstelling. En zo zie ik ook de duivel. Hij zit vastgeprikt op het kruis. Door de spijkers waar Jezus aan hing, hangt hij nu aan het kruis, tentoongesteld. Ontwapend en geplunderd, hij heeft niets meer. Hij is tentoongesteld. En in het laatste deel van het vers staat: dat Hij zo over hen heeft gezegevierd.

Als je het Griekse woord in deze zin zou opzoeken: ‘gezegevierd’ is dat een woord dat letterlijk verwijst naar een triomftocht. Het spreekt hier over het letterlijk tentoonstellen en verwijst naar een gewoonte die de Romeinen hadden. Als de Romeinen tegen een vijand gingen strijden, en die vijand overmeesterden, dan hielden ze een parade, een optocht, als ze terugkwamen. Als ze de vijand niet hadden overmeesterd, dan hielden ze geen optocht. En het probleem daarbij was, dat alle Romeinse burgers, die vreesden voor die vijandige macht, als er geen optocht was, als de vijand niet overmeesterd was, dan was er nog steeds angst in hun leven. Nog steeds zorg en ongerustheid. Komen ze er misschien alsnog aan, komen ze weer terug. Ze hadden misschien wel een veldslag gewonnen, maar als de koning, de generaal van het vijandig leger niet te pakken hadden, kon hij wellicht zijn troepen hergroeperen en weer aanvallen. Er was dan een aanleiding om vragen te stellen en zorgen te maken.

Maar als ze de vijand overwonnen, namen ze die generaal of koning, en dan doodden ze hem, en brachten zijn hoofd of zijn lichaam mee. Maar wat ze nog veel liever deden, was hem levend gevangen te nemen, volkomen naakt uitkleden, zodat hij geen enkel kledingstuk had dat hem er koninklijk of belangrijk deed uitzien. Hij had geen wapenrusting aan, die hem er nog sterk uit deed zien. In plaats daarvan, lieten ze hem volkomen naakt zien. Ze bonden hem vast aan een wagen of een paard, en óf ze lieten hem erachteraan lopen, of sleepten hem door de straten, en ook hakten ze de beide duimen en de beide grote tenen af van die persoon. Zodat hij nooit meer in staat zou zijn een zwaard vast te houden, zodat hij nooit meer in een veldslag zou kunnen blijven staan. En dan paradeerden zij met hem door de straten. En zij lieten zo aan álle Romeinen zien, dat de vijand overwonnen was. En de burgers lachten hem uit, bespuwden hem, sloegen hem en dat soort dingen. En dit nam volledig alle angst en vrees weg voor deze koning of deze generaal. En dát was het doel van die optocht. 

En weet je, dat dit hier in principe gezegd wordt. Jezus deed precies hetzelfde met de duivel. In die schriftgedeelten die ik al heb aangehaald, staat dat Jezus de duivel op élk terrein volkomen verslagen heeft. In Hebreeën 2 staat dat Hij degene die de macht over de dood had volledig heeft vernietigd. en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. (Hebreeën 2:15) 

Hoeveel duidelijker kun je het nog uitleggen? Hij heeft hem die de macht over de dood had volledig uitgeschakeld, dat is de duivel, en hen bevrijd, die door angst voor de dood in slavernij leefden. 
Zie je, satan had niet echt de macht. Het was de ángst voor de dood, het zijn de listigheden van de duivel, het is bedrog waarmee hij tegen mensen opereert. En Hij heeft ons daarvan bevrijd. Waar satan in de schrift als verslagen vijand in optocht is meegevoerd. En hij is tentoongesteld als een nul waarvan het randje uitgegumd is. Hij is helemaal niets. Maar het probleem is dat het lichaam van Christus de optocht heeft gemist. 

Over het algemeen hebben de mensen die bezig zijn met ‘geestelijke oorlogvoering’ het op één punt juist. Já er is een oorlog gaande, en ja, satan bestaat en leeft, ja, satan speelt een rol. Maar waar ze de plank volkomen misslaan is, dat zij zeggen dat hij een rol speelt, omdat hij grote macht heeft en grote autoriteit. Nee, dat heeft hij helemaal niet. Hij heeft een enorm vermogen om te bedriegen en te liegen, en wij moeten weerstand bieden aan de listigheden van de duivel. 

We moeten de waarheid leren kennen, we moeten ons concentreren op God en niet op demonen. Jazeker, er ís een veldslag gaande. Maar ik zeg je, dat de geestelijke oorlogvoering-beweging als geheel, de duivel heeft verheerlijkt, en eer gegeven heeft. Ze hebben de optocht gemist. Ze schrijven aan de duivel méér macht toe dan hem toekomt. 

Enkele voorbeelden in de geestelijke oorlogvoering beweging, van waar ik het over heb. Er is een hele beweging, die beweert dat vóórdat je een bepaald gebied kunt binnengaan en effectief zijn in de prediking van het evangelie, moet je eerst ‘spiritual mapping’ doen. Je moet dan weten wat de achtergrond van dat gebied is, je moet weten welke demonische dingen er in het verleden zijn gebeurd, je moet dat onderzoeken. Je moet er achter komen wat de bolwerken zijn, en dan moet je er voorbidders heen sturen. En die voorbidders besteden maanden, jaren, decennia om te bidden, demonen in dat gebied te bestraffen en te binden, voordat het invloed heeft. 

Ik wil er geen doekjes om winden en zeg het zo duidelijk en open als ik maar kan. In het Woord van God vindt je hiervoor nul komma nul helemaal géén aanwijzing voor. Zoiets kun je helemaal nérgens terugvinden in Gods Woord. Het is helemaal verkeerd. Zeg ik daar nu mee dat er geen demonische machten bestaan? Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Ik geloof dat er echt demonische machten bestaan. En ik geloof ook dat er een hiërarchie van demonen bestaat, dat er geestelijke boosaardigheid bestaat. Dat er demonen zijn die aan bepaalde plaatsen verbonden zijn. En ik geloof dat dergelijke dingen bestaan. 

Maar weet je, Paulus heeft nooit iemand naar een gebied gestuurd, om te bidden en demonen te binden en de plek voor te bereiden zodat het Woord van God verspreid zou kunnen worden. Nee, het is het Woord van God, de wáárheid, die mensen vrijmaakt. Johannes hoofdstuk 8. En het is een foutieve toepassing als wij gaan prediken dat de reden waarom er niet meer mensen wederomgeboren worden en vrijgemaakt worden, is dat wij niet genoeg gebeden hebben en geen geestelijke oorlogvoering hebben gedaan. 

Nee, Jezus heeft nóóit mensen aangesteld om voor Hem uit te gaan naar dorpen en steden en daar te bidden. Hij heeft wél zijn discipelen naar de steden uitgezonden, om aan te kondigen en mensen te laten weten dat Hij zou komen, zodat de menigten bij elkaar zouden komen. 
Hij zond ze uit om wonderen te doen, en mensen bij elkaar te halen. Paulus heeft nooit mensen vooruitgestuurd, Petrus heeft nooit zulke dingen gedaan. 
Er is gewoon helemaal geen schriftuurlijke onderbouwing voor deze praktijken. De complete geestelijke oorlogvoering beweging, de manier waar zij het voorstellen dat voorbidders hier moeten zouden staan en machten binden en zo, is helemaal verkeerd. 

Je zult wel dingen kunnen vinden, zoals in Genesis hoofdstuk 18 of 19 waar Abraham voorbede doet voor de steden Sodom en Gomorra. En je zult mensen tegenkomen die op die manier voorbede doen en God vragen om genade te hebben. Maar dat is iets heel anders dan wat er tegenwoordig gedaan wordt. En zelfs op die manier. Ik heb nu geen tijd om dit allemaal tot in detail te behandelen. Dat wordt allemaal behandeld in mijn tapeserie over geestelijke gezag 

Maar er is een enorm verschil tussen wat er gebeurde onder het oude Testament en wat er gebeurt onder het Nieuwe Testament. Onder het oude verbond had God nog geen verzoening voor onze zonden gemaakt. Jezus was nog niet voor ons naar de hel geweest, Hij was nog niet onze voorbidder geworden, en het was dus gepast om om genade te vragen, omdat genade nog niet volkomen gegeven was. Het werd wel getoond, maar als het ware als ‘op krediet’. Het was nog geen werkelijke overeenkomst. De verzoening was nog niet gedaan. 

Maar aan déze kant van het kruis is er een enorm verschil tussen de manier waarop wij tegenwoordig in relatie met God staan. God heeft nú genade en vergeving uitgestort, zoals staat in 2 Korintiërs 5: dat God de wereld met zich verzoend heeft en de mensen hun zonden niet meer toerekent. En als wij nu gaan denken, dat er nog steeds een boze God is daarboven, die op het punt staat dit land te bestraffen, tenzij wij voorbede doen en smeken en pleiten bij God, om ‘Uw toorn in te houden, en U te bekeren van het kwaad dat U van plan bent te doen’ Dat is nu helemaal verkeerd. Jezus heeft allang de verzoening voor ons tot stand gebracht. Hij is de énige middelaar, die nu een einde heeft gemaakt aan ál dat soort voorbede. 

Er bestaat tegenwoordig wél een soort Goddelijke voorbede. Maar dat bestaat heel eenvoudig uit te zeggen: ‘Vader, ik weet dat U een goede God bent. Ik weet dat U van ons houdt, U zou zelfs Sodom en Gomorra hebben gespaard, als er maar 10 rechtvaardigen waren geweest. Er zijn nu heel wat rechtvaardigen in dit land. Dank U dat U ons niet wilt oordelen’ Al deze doemprofetieën, van als wij niet dit of dat doen, dan gaat God ons vernietigen. Dat is níet van God. 

Begrijp me niet verkeerd. Er bestaan wel degelijk consequenties. Als mensen Godhaters zijn en stoppen met het zoeken van God, worden ze vals en zelfzuchtig, en schiet de criminaliteit omhoog en komen er allerlei problemen. Terroristische aanvallen en dat soort dingen gebeuren. Maar dat is gewoon een kwestie van zaaien en oogsten. Dat is heel wat anders dan het oordeel van God. God zal zijn oordeel gewoon niet over mensen brengen in dit huidige tijdperk. 

Er komt nog een tijd dat Hij dat wél zal doen. En Hij zal volkomen rechtvaardig zijn om dat te doen, maar in dit tijdperk van de gemeente stort Hij genade uit. En de nieuwtestamentische voorbidder hoeft zich niet tot God te wenden om Zijn toorn in te houden, zoals Mozes deed in Exodus 32. Omdat God Zijn toorn al heeft laten varen, omdat Jezus verzoening heeft gedaan voor onze zonden, en niet alleen die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. God heeft nu zijn toorn laten varen en stort genade en vergeving over de mensen uit. En als een nieuwtestamentische voorbidder gaat staan en God gaat oproepen zich te bekeren zoals Mozes deed, dan is dat helemaal fout. 

Voor Mozes was dat helemaal niet verkeerd, omdat dit onder een bedeling plaatsvond, waarin God Zijn toorn uitvoerde. Maar wij leven in het tijdperk en in de periode, waarin geldt dat God in Christus de mensen hun zonden NIET toerekent, maar Zichzelf met hen verzoend heeft. En als een nieuwtestamentische voorbidder God oproept om Zich te bekeren en gaat roepen: ‘Oh God, stort alstublieft Uw kracht uit,’ en al dat soort dingen, dan ontkracht hij daarmee de verzoening en de voorbede van Jezus. 

Je moet gewoon begrijpen dat er een heel verschil is tussen voorbede gedaan onder het oude verbond en de manier waarop het gedaan moet worden onder het nieuwe verbond. En veel wat tegenwoordig wordt onderwezen over geestelijke oorlogvoering, staat helemaal onder de instelling van het oude verbond, het is anti-christ en het is een ontkenning dat Jezus degene heeft vernietigd, die de macht over de dood had, de duivel. Het verheerlijkt de duivel en in feite zijn het mensen die de optocht, de parade gemist hebben. 

Ik geloof dat de manier waarop wij op een persoonlijk niveau de geestelijke oorlog moeten voeren, is als volgt. Je moet de leugens en de bedriegerijen van de duivel weerstaan, en dat doe je in hoofdzaak door de waarheid te kennen. Nogmaals, Johannes hoofdstuk 8 vers 32: ‘en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Het is dus de waarheid, het begrijpen van de waarheid, dat het grootste tegengif is, tegen misleiding. En de kracht, de macht van misleiding ligt daarin, dat jij niet weet wat de waarheid is. 

Op het ogenblik dat jij een juiste standaard, een juiste maatstaf hebt, de waarheid, dan is bedrog en misleiding ogenblikkelijk al zijn kracht kwijt. Weet je, als iemand geterroriseerd wordt door de dreiging dat er iemand komt die hem wil doden, en als je dan op de een of andere manier het lijk kunt laten zien van degene die hen heeft bedreigd, dan is die angst en die intimidatie onmiddellijk verdwenen. Ze kennen de waarheid als ze weten dat het niet werkelijk een probleem meer is. Dat is het grootste tegengif dat we hebben. Dat is het Woord. 

Op een persoonlijk niveau neem ik gewoon het Woord van God. Ik mediteer erover, ik hou van God, ik heb gemeenschap met God, ik heb gemeenschap met Gods mensen. Ik blijf positief in het zoeken van God. En door dit te doen heb ik een enorm, werkelijk enorm wapen tegen de duivel. Lofprijs is een heel machtig wapen tegen de duivel. Het drijft hem letterlijk naar buiten. Hij kan gewoon geen lofprijs verdragen. En op een persoonlijk niveau besteed ik gewoon heel weinig tijd, misschien ééns per maand, of één keer per enkele maanden bestraf en bind ik de duivel ergens voor. 

En de enige reden waarom ik het dan doe, is niet omdat hij enige macht heeft, of omdat hij zo bijzonder tegen mij in actie komt, maar omdat de oorlogvoering in mijn geest, in mijn gedachten dan zo intens is, dat ik het hardop uitspreek. En ik zeg:’Ik bestráf deze gedachten. Satan, je hebt nul komma nul rechten op mij.’ En ik bestraf en zeg deze dingen hardop. Maar meestal hoef ik dat helemaal niet hardop te zeggen. Ik weerleg het gewoon door de Waarheid. Dat kan natuurlijk heel anders liggen als jij in een toestand bent waarin je heel lang door de duivel overheerst bent geweest. Als je demonisch bezeten bent (geweest) en daar uit wilt komen, moet je wellicht de duivel vaker hardop bestraffen, en tegen deze dingen spreken. 

Maar als je eenmaal vrij bent, dan is het vrij gemakkelijk om die vrijheid te behouden door in de waarheid te blijven staan. En iedere keer dat je erkent dat er iets opgedoken is wat jou problemen veroorzaakt, omdat je een leugen gelooft hebt, dan spreek je het uit, bestraft die gedachte en dan is het afgelopen. Zo ligt het op een persoonlijk niveau. 

Als het gaat over het omgaan met andere mensen is het zo dat ik demonen bestraf als ik ze tegenkom. Maar laat me het volgende zeggen. In mijn zes-delige serie ga ik er verder op in, hier niet. Over de verschillende gradaties in demonische gebondenheid, of je bezet, bedrukt, onderdrukt etc. bent. De Bijbel gebruikt in het originele Grieks gewoon in alle gevallen het woord ‘dai’monion’. Dat is bezeten door een demon. Het Grieks maakt geen onderscheid in verschillende gradaties. 

Als ik vroeger iemand zag met demonische problemen, dan dreef ik ze gewoon uit. Maar ik realiseer me tegenwoordig, dat als ik ze uitdrijf op míjn gezag, gebaseerd op míjn geloof, dat die dingen dan weer terugkeren naar die persoon. En op een bepaalde manier bewijs ik ze helemaal geen goede dienst. Want Jezus sprak erover dat als een boze geest uitgedreven is, dat die dan graag terugkomt met zeven andere geesten, nog boosaardiger dan hijzelf. En de laatste toestand van die persoon is dan nog erger dan de eerste toestand. 

Ik ben me daarom gaan realiseren dat de beste manier om iemand te bevrijden, is door ze de waarheid te vertellen. Ik leg ze uit hoe Jezus hen overwinning heeft bezorgd. Ik onderwijs ze vanuit het Woord van God. En als ik dat doe, en iemand luistert naar me, dan zal meestal, gewoon omdat je de waarheid onderwijst, de demon vertrekken, zonder dat je ze hóeft uit te drijven. Ik kan je daar honderden voorbeelden van geven. En dan heb ik het ook over zeer zware demonische bezetenheid, waarin mensen niet meer konden functioneren. En als ze dan naar de waarheid zaten te luisteren, werden ze al bevrijd, vóórdat ik zelfs maar aan toekwam om voor ze te bidden. 

Het gaat om de ingangen die satan heeft tot een persoon, iets in hun denken of wat dan ook. Dan is hij zó diep bij ze ingeworteld, dat zelfs als iemand de waarheid inziet en aanvaardt, hij nog steeds iemand anders nodig heeft om voor hem te bidden en de duivel te bestraffen. Er zijn dus momenten, dat ik demonen uit mensen werp. Vooral als ik bid voor ziekte en depressie en dergelijke dingen. En ik zie dat mensen bevrijd worden. Maar ik wil het niet doen zónder de mensen iets van de waarheid mee te geven, omdat ze zichzelf moeten kunnen beschermen. Het is niet alleen nodig de duivel eruit te krijgen, maar ook om hem eruit te houden. 

En vervolgens op een breder gebied. Als ik niet met mensen individueel te maken heb, maar als ik naar een bepaald gebied ga. Ik stuur daar niet eerst voorbidders naar toe. Nogmaals, ik stel dat daar helemaal geen schriftuurlijke grond voor is. Maar ik voer wel degelijk geestelijke oorlogvoering. Weet je hoe ik dat doe? Ik zorg dat ik op de radio kom, op de televisie, door middel van tapes, boeken, video’s. Ik begin de mensen de waarheid te vertellen, en als ze de waarheid ontvangen, dan opent dat hun hart en maakt hen klaar en meer ontvankelijk voor het evangelie. En vervolgens kom ik daar en ik predik het Woord. 

Nogmaals, in het 19e hoofdstuk van Handelingen is er een voorval, waarin Paulus naar Efeze ging. En daar had hij een heleboel tegenstand. In feite dacht hij er al aan om de stad te verlaten. Maar de Heer zei hem om de stad niet te verlaten, omdat Hij er mensen had. Uiteindelijk is hij twee jaar in Efeze gebleven. Hij sprak er stoutmoedig en ontmoette allerlei soorten geestelijke tegenstand. Maar er is niet één schriftverwijzing waarin hij de gelovigen heeft samengeroepen, om geestelijke oorlogvoering te doen, om demonen te bestraffen en machten boven Efeze te bestraffen of te binden. Speciaal in die tijd was het een centrum voor de verering van Diana van Efeze. Ze hadden daar een tempel, die als één van de wereldwonderen werd beschouwd en Diana werd daar door mensen vanuit heel Azië aanbeden. Dit was het centrum van haar aanbidding. 

Paulus heeft de gelovigen nóóit opdracht gegeven om de Diana van Efeze te bestraffen, of om geestelijke oorlogvoering te doen. Hij heeft de gelovigen nooit bijeengeroepen. Weet je hoe hij het deed? Hij verkondigde de waarheid. Hij weerlegde hun verkeerde denkbeelden, hij vertelde de mensen de waarheid. Door de prediking van het Evangelie, brak hij de macht van Diana van Efeze. En dát is de schriftuurlijke manier. 

Ja, ik geloof dat er een demonische macht wás, die in Efeze heerste. Maar hij riep geen voorbidders en geestelijke strijders bij elkaar om dat te doen. Hij zorgde dat mensen tot wedergeboorte kwamen, vertelde ze de waarheid, en de waarheid is wat dat mensen vrij maakt. En ik geloof dat Diana van Efeze volledig verpletterd werd. 

Laat me hier wat toepassingen daarvan maken. In onze tijd, ik geloof dat het in 1999 was, zijn de leiders van de ‘geestelijke oorlogvoering’, de ‘profetische beweging’ en dat soort dingen naar Efeze gegaan. Zij geloofden dat God hen had geopenbaard dat de belangrijkste demonische macht van deze tijd Diane van Efeze was, en dat zij de demonische macht was die genoemd werd in de Bijbel, die alle moslims gevangen hield, in wat het 10-40 raam werd genoemd. En zij moesten geestelijke oorlog gaan voeren. Ze haalden mensen bij elkaar om te bidden, en ze hebben dacht ik zo’n 20.000 mensen overgehaald om naar Efeze te reizen, naar dit amfitheater, dat een ruïne was uit de dagen van Paulus, en zij deden daar ‘geestelijke oorlogvoering’ en zij vernietigden Diana van Efeze. 

Ze hebben daar helemaal niet het evangelie gepredikt. Ze hebben daar helemaal geen mensen tot de Heer geleid. Wat ze daar deden was mensen bij elkaar halen en daarna hebben ze een gebedsdienst gehouden, en meenden zo afgerekend te hebben met Diana van Efeze. Dat is exact het tegenovergestelde van wat Paulus deed. En ik geloof persoonlijk dat Diana van Efeze tegenwoordig helemaal geen rol speelt. 2000 jaar geleden is zij door Paulus al verslagen. Helemaal niemand aanbidt tegenwoordig Diana van Efeze. En zij beweren natuurlijk, oh, tegenwoordig zijn dat de moslims, of het Islamitische geloof, dat is dezelfde geest. Dat is natuurlijk allemaal heel erg subjectief. Dat is wat zij beweren. Zo vóelden zij dat. Het is gewoon hun indruk. Maar er is geen enkele manier om dat te controleren of vast te stellen of het zo is. 

Ik geloof dat het helemaal niet waar is. Paulus versloeg Diana van Efeze of je het nu Islam wilt noemen of wat dan ook. Hij versloeg al die dingen 2000 jaar geleden, níet door gebed of voorbede, maar door het prediken van de waarheid. En daardoor werden die demonische machten gebroken. Zeg ik nu dat ik geloof dat er geen demonische machten bestaan? Nee, ik geloof wel degelijk dat ze bestaan. Maar ze zijn er omdat mensen ze macht hebben gegeven en zich hebben overgegeven aan hun leugens. En de manier omdat op te lossen is níet door rechtstreeks de demonen aan te spreken en die te binden en te bestraffen. Ze hebben helemaal geen macht om wat dan ook maar te doen, ténzij mensen hen kracht geven door hun leugens te geloven. De manier om die demonische machten te breken is dus met de mensen te spreken, ze uít de leugens te helpen, Úit de demonische misleidingen en dán zijn de demonische machten gebroken. 

Neem als voorbeeld San Francisco, waarvan wordt gezegd dat het één van de hoofdsteden is van de homoseksualiteit. En mensen leiden daaruit af, dat er demonische machten boven San Francisco moeten zijn, homoseksuele en lesbische geesten, die boven die plaats hangen en mensen in gebondenheid houden. Ik geloof wel degelijk dat er homoseksuele en lesbische geesten zijn die daar huizen, en ook dat er een hele concentratie van in San Francisco is. Meer dan in andere plaatsen. Daar ben ik het mee eens. 

Maar hoe reken je daarmee af? De manier waarop sommige mensen daarmee afrekenen is door die geesten te binden en te bestraffen, en ze sturen mensen daarnaar toe alleen om te wandelen en te bidden en dat soort dingen te doen. Maar dat is niet het Bijbelse model. Die demonische machten spelen totaal geen rol, behálve dat mensen zich daaraan hebben toegewijd, en ze zo kracht verlenen. Je kunt die demonische machten helemaal niet binden en bevelen om weg te gaan. Mensen denken dat als je van die demonische machten af bent, dat mensen dán wel gevoelig worden voor het evangelie. 

Nee, zo werkt het helemaal niet. Die demonische machten zijn daar. Het is helemaal niet zo dat er bepaalde demonen waren in San Francisco en dat die alle homoseksuelen naar San Francisco hebben getrokken. Nee, er waren een paar mensen, ik ken niet de hele geschiedenis daarvan. Maar er was iemand in het gebied van San Francisco, die waarschijnlijk homoseksueel was, of daar dicht tegen aan zat, die in het bestuur kwam. Ze hebben wetten aangenomen, ze hebben speciale bijstandsvoordelen, bepaalde wettelijke regelingen gemaakt, die voordelig waren voor homoseksuelen. Ze hebben zo een toevluchtsoord gecreëerd die het voor homoseksuelen aantrekkelijk maakte. 

En daarom zijn homoseksuelen uit het hele land en vanuit de hele wereld naar San Francisco gegaan, en ze hebben hun demonische machten meegenomen. Het was niet zo, dat demonische machten die daar huisden homoseksuelen aantrokken, nee, de homoseksuelen werden door alle voordelen aangetrokken. En zij namen al die demonische machten met zich mee. Als je van die demonische machten af wilt komen, moet je niet naar de hemelse gewesten gaan en rechtstreeks met die machten strijden. 

Wat je moet doen is aan deze mensen de waarheid verkondigen. En als ze de waarheid horen, en gaan begrijpen dat God ze heeft geschapen als Adam en Eva, en niet als Adam en Steve, dan worden ze vrijgemaakt. En als zij de waarheid ontvangen, dan gaan zíj deze duivels weerstaan, en worden die demonische machten gebroken. En het hele geestelijke klimaat boven San Francisco gaat veranderen. En zo kun je verder en verder gaan, en hier toepassingen van maken. 

Ik heb bijvoorbeeld vrienden die geloven dat de Amerikaanse Indianen gruwelijke dingen zijn aangedaan. En dat er onder hen geen opwekking mogelijk is totdat wij om vergeving vragen, totdat wij teruggaan naar de 15e,16e en 17e eeuw en geestelijke oorlog voeren, en afrekenen met deze demonische geesten, waardoor deze dingen gebeurd zijn , enz. Dat staat lijnrecht in tegenspraak met de Bijbel. Sommige mensen kunnen wellicht bepaalde oudtestamentische gedeelten aanhalen en zeggen: ‘Wacht eens even, God zal ongerechtigheid bezoeken tot in de 4e generatie’ en dergelijke dingen. Maar nogmaals, dat gold onder het oude verbond. 

In het boek Ezechiel hoofdstuk 18 staat al geschreven: 1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden? 3 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. 
Maar dit woord is niet meer van toepassing. Wanneer hij profeteert over het nieuwe verbond dan staat er in vers 4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven. En in vers 20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. 
En het zal gewoon niet meer gebeuren dat de kinderen lijden onder de zonden van hun vaderen. Dát is het verbond waaronder wíj nu leven. 

Jazeker, er zijn gruweldaden aangedaan aan de Amerikaanse Indianen. Dat betwijfel ik helemaal niet. Mijn vrouw is Indiaanse. Maar weet je, zij loopt helemaal niet rond met bitterheid en gekwetstheid en boosheid. Maar als ik een Indiaan zou tegenkomen die boos en gekwetst was, en boos op mij, om iets dat mijn over- over- over- over grootvader misschien heeft gedaan tegen zijn volk, dan zou ik zeggen: ‘Het spijt me erg, dat was helemaal verkeerd’ 

Ik ga niet ontkennen dat er verkeerde dingen zijn gebeurd. Maar dat is niet iets waardoor ík gebonden ben. En ík ben ook niet degene die deze man in gebondenheid houd. Dat is alleen maar het feit dat hij de waarheid niet kent, dat hij vergeving heeft ontvangen, en dat hij vrij en onafhankelijk is. Hij is níet het product van iets dat 500 jaar geleden gebeurd is. Nu kan het best zijn dat die dingen van invloed zijn op hem, maar het is zíjn keuze om dood of leven te kiezen. En als hij die waarheid gaat begrijpen, kan hij volledig vrijgemaakt worden. Maar ik ga daar niet die demonen macht zitten geven, en beweren dat er niets kan gebeuren, tenzij we al deze dingen doen en verzoening bewerken. Zó geef je satan macht die hij helemaal niet heeft.

Er zijn zelfs mensen die de oude routes van de kruistochten in Europa uit de jaren 1100 hebben opgespoord, En ze zijn die routes langs gegaan en hebben boetedoening gedaan, zich verontschuldigd en vergeving gevraagd aan mensen, in het geloof dat als zíj verzoening plegen en vergeving gevraagd hebben voor alle mensen die in de jaren 1100 zijn bezeerd, dat Europa niet in de geestelijke duisternis zal blijven. Dat is helemaal verkeerd. 

Weet je wat Europa in geestelijke duisternis houdt? Het feit dat ze het Woord niet ontvangen hebben. Het feit dat het Woord van God in Europa verbannen is, verboden zelfs in de telecommunicatie. Ze zeggen dat niet rechtstreeks, maar zo is het echt. Ik word op televisie uitgezonden, via 3 satellieten, over heel Europa. Maar weet je, ze moeten mijn onderwijs zódanig bewerken, dat er heel wat kracht uit verloren gaat. 

Ik heb eens een keer iets gezegd over het slaan van je kinderen. En dat hebben ze eruit gepiept, alsof ik aan het vloeken was. Ik mag niet zeggen dat Jezus de Waarheid, de weg en het leven is. Ik word gedwongen om te zeggen: ‘De Bijbel zeg dat Jezus de Waarheid, de Weg en het Leven is.’ Ik mag het brengen als een mening, maar ik mag het niet brengen als een feit. 

Door heel Europa heen is de prediking van het Evangelie verboden. In Frankrijk hebben ze wetten aangenomen, waardoor het nu illegaal is om te evangeliseren. En als je mensen de handen op wilt leggen, en voor ze bidt, kun je gearresteerd en in de gevangenis gegooid worden, wegens ongeoorloofde uitoefening van geneeskunde. Ál dat soort dingen zijn gericht tégen het evangelie. En dát is de reden waarom Europa in de toestand blijft, waarin het is. Omdat ze niet openstaan voor het evangelie. Het komt helemaal niet omdat er een demonische machten zijn. 

Nu maken demonische machten hier wel onderdeel van uit. Ze inspireren mensen om zulke maatregelen uit te vaardigen. Maar je kunt dat probleem niet oplossen door alleen geestelijke oorlog te voeren en demonen te binden. Wat je moet doen is het Woord naar die mensen gaan brengen, en ik doe alles wat ik maar kan. We sturen er honderden, duizenden tapes naar toe, we zíjn op TV en op de radio, en we doen alles wat we maar kunnen doen. 

Wij ondersteunen mensen in Europa, die stoutmoedig zijn en het Evangelie prediken. En ik geloof dat dít de benadering zou moeten zijn van de kerk. Ik geloof in feite dat de manier waarop geestelijke oorlogvoering vandaag de dag wordt voorgesteld, waarin het mensen aanmoedigt om níet het evangelie te prediken, níet de waarheid te vertellen, maar alleen maar te bidden, ik geloof dat dit in feite een manoeuvre van de duivel is. 

En sommige mensen zullen hier flink aanstoot aan nemen. ‘Hoe kun je beweren dat het van de duivel is, om te bidden.’ Nou, de duivel inspireerde de Farizeeën en de schriftgeleerden en de huichelaars om trompetten te laten blazen op de hoeken van de straten en al dat soort religieuze dingen te doen. Ja, religie is áltijd al demonisch van aard geweest. Ik heb het nu niet over waarachtig christendom. Maar ik heb het over de religieuze gebruiken. Religie is áltijd al een van satans sterkste bolwerken geweest. 

Als jij denkt dat satan nooit mensen aanmoedigt om gewoon maar te bidden, dan vergis jij je schromelijk. Dan ken je de kerkgeschiedenis niet. Ik geloof dat satan er gewoon dól op is, om mensen religieuze uiterlijkheden te laten verrichten, en al dat soort dingen laat doen, die er indrukwekkend uitzien, maar waar geen enkele kracht van uitgaat. 

De centrale aandacht van christenen zou moeten liggen op het prediken van het Evangelie, de waarheid verkondigen. En toch zijn er hele groepen die mensen met miljoenen over de hele wereld uitzenden, en ze opdragen om het evangelie NIET te prediken. Getuig tegen helemaal níemand, jóuw werk bestaat alleen maar uit wandelen en bidden en geestelijke oorlogvoering te doen. En ze besteden daar héél, héél veel geld aan. Miljoenen dollars worden aan deze dingen besteed. En dat is verkeerd. 

Hun hart zit waarschijnlijk op de goede plek. Hun verlangens zijn goed en oprecht, het kan degene die het doet wellicht ook heel goed doen. Het helpt hén misschien om meer te bidden zodra ze daar zijn geweest en zien hoe de toestand is. Het geeft hen wellicht een grotere last en een groter hart voor die situatie of dat land. Er kan best wel wat goeds uit voortkomen, maar als je datzelfde geld zou gebruiken en besteden aan de prediking van het evangelie, traktaten uitdelen, en het Woord en de Waarheid verkondigen en verspreiden, zou je onéindig meer resultaat zien. 

In feite is het helemaal geen kwestie van óf prediken, óf bidden. Het zou in samenhang moeten worden gedaan. Maar gebed, voorbede is als water voor een zaadje. Als het zaadje in de grond geplant is, moet het water krijgen en mest. Maar je kunt water blijven gieten en mest blijven gieten op kale grond, er komt helemaal niets uit voort. Je zult het zaad moeten planten. Mensen worden wederomgeboren door het onvergankelijke zaad van het Woord van God. 

En als wij doen wat Paulus deed: ‘19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie’ (Efeziërs 6:19). Hij vroeg niet: ‘bidt dat de oren van mensen geopend mogen worden, bídt dat demonische machten gebonden worden, bídt dat Diana van Efeze niet langer een rol zal spelen.’ Hij heeft nooit mensen opgeroepen om dat te doen. 

Als hij mensen vroeg om voor hem te bidden, vroeg hij hen om te vragen dat hij zou spreken met openbaring, met autoriteit, met kracht, dat wonderen zouden geschieden en dat soort dingen. Ja, gebed en voorbede zíjn een belangrijk onderdeel van het evangelie, maar niet op de manier zoals dat tegenwoordig wordt gedaan. Als een vervánging van de prediking van het evangelie. Dat is helemaal verkeerd. Zo gaat het helemaal niet. 

Paulus heeft letterlijk Diana van Efeze vernietigd. Op zo’n grondige wijze, dat je in Handelingen 19 kunt vinden hoe Demitrius en enkele zilversmeden samen kwamen, omdat ze op het punt stonden werkeloos te raken. Mensen kochten niet langer hun kleine afgodsbeelden. En zei zeiden: ‘Niet alleen ons beroept, maar de hele tempel zelf loopt het gevaar om vernietigd te worden’. En zo was het ook. 

Diana van Efeze is 2000 jaar lang niet eens een factor van enige betekenis geweest, tótdat de geestelijke oorlogvoeringbeweging en de voorbidders haar weer opgericht hebben, en machten toegeschreven die ze helemaal niet heeft. Op die manier moet het gewoon niet gedaan worden. 

Nogmaals, ik verwijs je naar de serie over geestelijk gezag. Een serie van zes tapes waarin ik zóveel onderdelen heb aangegeven, waarvoor ik nu geen tijd heb om die allemaal uit te leggen. Ik probeer hier het grote overzicht duidelijk te maken. Niet de individuele onderdelen. En ik heb misschien evenveel vragen opgeroepen als beantwoord. Maar ik zeg je, satan speelt een rol, en God heeft alles al gedaan. God heeft ons alle dingen al gegeven in de geestelijke wereld. Maar wij zijn in een oorlog verwikkeld. Maar hóe wordt die strijd gevoerd? Moeten we dat in de hemelse gewesten doen? Moeten wij doen zoals sommige van deze geestelijke-oorlog-mensen doen, die vliegtuigen huren, zodat ze strijd kunnen voeren tegen geestelijke boosheid op hoge plaatsen? Moeten we naar de top van hoge gebouwen gaan? Moeten we mensen over de hele wereld sturen, zodat ze daar strijd kunnen leveren? 

Weet je, áls die demonische machten werkelijk de kracht zouden zijn, die ze beweren te zijn, dan hoef je heus geen vliegtuig te huren om dichter bij ze te komen. Het is helemaal niet zo dat onze gebeden alleen maar werken binnen een straal van 100 meter. Of dat je mensen moet sturen naar een ander land om dat voor elkaar te krijgen. Zo is het helemaal niet. Je kunt gewoon hier blijven staan en ze binden van de plaats waar je bent. Zó machtig is gebed. 

Maar nee, dat hoef je helemaal niet te doen, dat is niet wat Paulus deed. Weet je wat je moet doen? Je predikt het evangelie. Je vertelt mensen de waarheid, zorgt dat je op radio komt en televisie. Leidt mensen op, stuur ze uit, sticht overal kerken en gemeenten. Je predikt het evangelie, en de nadruk ligt op het Woord van God. Maar bij de meeste mensen die aan geestelijke oorlogvoering doen, ligt de nadruk helemaal niet op het Woord van God. 

Ze verliezen zich in allerlei rariteiten. Ik heb verslagen gehoord van mensen die in openbare bijeenkomsten, letterlijk, vrouwen die boven op mannen gingen liggen, in een barenshouding, en alle bewegingen maken om een bevalling na te doen. En ze beweren dat zij in barensnood zijn, en zo geestelijke oorlogvoering doen. Dat is krankzinnig. Dat is volkomen Goddeloos, God heeft nooit ooit iemand geleid om dat soort dingen te doen. 

Er worden echt hele rare dingen gedaan in de geestelijke oorlogvoering- en voorbiddersbeweging van tegenwoordig. Ben ik dan tegen geestelijke oorlogvoering? Nee. Ben ik tegen voorbede? Nee, ik ben tegen de rariteiten die tegenwoordig zo genoemd worden. En ik zeg je dat het lichaam van Christus deze dingen echt weer moet gaan uitzoeken. 

Satan is een factor, maar alleen omdat hij rondgaat om te zoeken wie hij kan verslinden, wie hij kan bedriegen, en hij is een factor, omdat er zoveel mensen misleid zijn. Omdat er zoveel mensen zijn die hem kracht verlenen en zíjn leerstellingen verkondigen. Als wij de waarheid zouden prediken. Als je de waarheid zou ontdekken dan vertel ik je, dat er van satan helemaal niets overblijft. 

Maar er zijn zóveel dwalingen, niet alleen in de wereld, maar ook in het lichaam van Christus. Totdat we naar huis gaan om met de Heer te zijn, zullen we geestelijke oorlogvoering moeten blijven doen. We zúllen moeten blijven strijden tegen de leugens en de bedriegerijen van de duivel. Je zúlt bezig moeten blijven met het vernieuwen van je denken. Ik geloof niet dat er iemand is van ons die er al helemaal uit is. 

Jazeker, er zijn dingen waar tegen wij strijden, en jazeker, de oorlog is realiteit. Maar niet omdat satan zoveel macht heeft, maar omdat hij zoveel mensen heeft weten te bedriegen. En het tegengif is níet voorbede en binden van demonische machten en miljoenen mensen verzamelen die bidden. Maar in plaats daarvan is het antwoord de mensen de waarheid te verkondigen en de mensen zo vrij te maken. 

Ik heb dit al kort genoemd, ik heb op deze tape geen tijd meer om het verder uit te leggen. Maar voor opwekking geldt hier precies hetzelfde. Ik ben vóór opwekkingen. Ik zou graag de gevolgen van een opwekking willen zien, zowel in de VS als over de hele wereld. We hebben keihard een opwekking nodig. Máár, hoe krijg je die? De voorbidders beweren dat we meer mensen aan het bidden moeten krijgen, een miljoen, 2, 4 ja 5 miljoen mensen aan het bidden krijgen, en gaan vasten en andere dingen doen. 

En zij zien het zo, alsof God degene is die verantwoordelijk is voor het eenvoudig géven van een opwekking. Alsof God degene is die de opwekking niet schenkt omdat Hij niet tevreden is. En dus houden ze zich bezig met zichzelf bekeren, verootmoedigen, belijden en vergeving vragen en al dat soort dingen doen, om te proberen God tevreden te stellen. Maar ik zeg je dat God allang tevreden gesteld is. 

Opwekking, de kracht om de levens van mensen te veranderen, dat mensen God gaan zoeken en gevoelig worden voor God. De kracht die er nodig is om dat te realiseren is al 2000 jaar geleden al vrij gezet door de Heer Jezus Christus en is al die tijd hier op aarde aanwezig. We hebben helemaal geen mensen nodig die bij God gaan smeken en bedelen om een opwekking. We hebben mensen nodig die gewoon gaan geloven wat God al gedaan heeft. 
Mensen die op gaan staan, de doden opwekken, wonderen laten gebeuren, en als ze dát gaan doen, garandeer ik je dat je de gevolgen van opwekking zult zien. Dan zullen we alle opwekking hebben, die je maar aankan. 

Ik ben vóór opwekking. Ik geloof in opwekking, maar ik geloof dat het zal komen als mensen zich overgeven aan God en niet als wij meer druk op God uitoefenen, door voorbede en geestelijke oorlogvoering. 

Ik zeg je dat deze waarheden hier zó tegen de grote theologische stromingen van vandaag de dag ingaan, dat heel veel mensen afwijzen wat ik gezegd heb, alleen maar omdat ik een redelijk eenzame stem ben. Ik ben niet de enige, maar er zijn er maar weinig die dít prediken. 

Maar ik daag je uit, om het Woord van God te nemen. Om te zien op de verzoening van Jezus Christus, om het voorbeeld te volgen van het boek Handelingen. En je kunt daar gewoon niet vinden dat geestelijke oorlogvoering gedaan wordt op de manier zoals het tegenwoordig wordt aanbevolen. Satan speelt een rol, maar hij is niet DE rol die hem wordt toegeschreven door mensen die de triomftocht hebben gemist. 

Ik daag je uit om het Woord van God te nemen en zoek deze triomftocht op en zie hoe satan is geplunderd, uitgekleed, uitgeschud en verslagen. En als je dat eenmaal ziet, zul je nooit meer aan hem toegeven. Je zult hem nooit meer vrezen, je zult nooit meer door hem geïntimideerd kunnen worden zoals je in het verleden bent geweest. En dan zul je vrij genoeg zijn om andere mensen vrij te kunnen zetten. Ik garandeer je dat dit je zal helpen. 

Prijs God. ‘Vader, ik geloof dat U openbaring zult geven en dat de Waarheid van Uw Woord mensen vrij zal maken. Over iedereen die geruïneerd is, die onder de plak heeft gezeten van de duivel spreek ik de Waarheid uit. En de Waarheid zal hen vrijmaken zodat zij op zullen staan en weigeren de duivel toe te staan om hen fysiek, financieel, en emotioneel te beroven. Dat op elk gebied een toorn in hen zal opkomen. Niet op U, maar op de duivel die hen heeft bedrogen en belogen, en dat zij hem zullen weerstaan en dat hij van hen zal vlieden. Vader, ik dank U en ik geloof dat U dat aan het doen bent. Wij begeren eenparig en ontvangen nu wonderbaarlijke bevrijding in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.