Volle Evangelie

is goed nieuws

Deel 4 - Met de autoriteit komt ook de verantwoordelijkheid - 2

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het gezag van de gelovige - 4

Andrew Wommack

Deel 4 – Met de autoriteit komt ook de verantwoordelijkheid - 2

Ik heb eerder gesteld dat het gezag en de autoriteit die ons als gelovigen is gegeven ook een verantwoordelijkheid op ons legt. Dat betekent dat als wij het ons van God gegeven gezag en de autoriteit niet gebruiken, maar aan God vragen wat Hij óns heeft opgedragen te doen, het botweg niet gedaan wordt. Tot nu toe heb ik twee voorbeelden gebruikt. Als eerste heb ik over genezing gesproken: mensen vragen God hen te genezen, of anderen te genezen. De waarheid is dat de Heer heeft gezegd dat Hij binnenin ons opstanding-uit-de-doden-kracht heeft gelegd. Vervolgens heeft Hij ons de opdracht gegeven de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, de doden op te wekken en demonen uit te drijven. Het is dus verkeerd en onjuist als wij God bidden om ons of iemand anders te genezen. In plaats daarvan moeten wij geloven dat God het al gedaan heeft, moeten wij opstaan, onze autoriteit nemen, het gebieden en die dingen laten gebeuren. Het is verkeerd van ons als wij bidden en God vragen te genezen. Dat heeft Hij ons niet gevraagd, Hij heeft ons opgedragen de zieken te genezen, niet om voor ze te bidden. 

Het tweede voorbeeld dat ik gebruikte ging over redding. De meeste mensen bidden en vragen God om hun geliefden te redden, maar dat is niet de manier waarop de Bijbel zegt dat het gaat. In 1 Petrus 1:23 staat dat wij wedergeboren worden, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijke zaad. Het is het Woord van God dat voor eeuwig blijft. Romeinen 10:17 zegt: ‘Geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God.’ Als mensen het Woord van God niet te horen krijgen, zullen ze niet wedergeboren worden. Bidden zal mensen niet tot wedergeboorte brengen. Het Woord, de waarheid, je zult de waarheid kennen en de waarheid die je begrijpt zal je vrijmaken . Daardoor worden mensen wedergeboren en daarom moeten wij de waarheid aan mensen bekendmaken. Daarom ook heb ik onderwezen wat de juiste manier is om voor iemand te bidden.

Nu wil ik verder gaan met iets dat vergelijkbaar is. Het is dezelfde redenering maar met een andere toepassing. Ik zal aangeven wat die toepassing is, zodat niemand dit kan ontgaan. Ik weet dat hier misverstanden over kunnen ontstaan, want ik ben van plan een stel heilige koeien te slachten! Er zijn mensen die hierover met mij van mening verschillen, toch ben ik nog steeds met hen bevriend en ik hou van hen, ik respecteer hen, en ik ben niet van mening dat ze van de duivel zijn omdat ze er anders over denken dan ik. 

Het gaat over het bidden voor een opwekking. Ik ben het ermee eens dat een opwekking nodig is. Je kunt opwekking op verschillende manieren definiëren. Maar wat ik eronder versta is dat mensen echt verliefd op God worden, dat er een frisheid is, vitaliteit, enthousiasme over God. Waar de wonderbaarlijke kracht van God zich manifesteert worden mensen genezen, bevrijd, gered, gedoopt met de Heilige Geest. De kerken stromen vol, mensen keren terug tot God. Als dat is waar je het over hebt als je over opwekking spreekt, heb ik er niets op aan te merken. Ik ben het ermee eens dat wij opwekking nodig hebben. 

Maar waar ik met mensen van mening verschil, is hoe je een opwekking krijgt. Tegenwoordig wordt specifiek onderwezen dat de manier waarop opwekking verkregen wordt, is door er bij God voor te pleiten. Om de hemel te bestoken, de hoorns van het altaar te grijpen en te blijven schudden tot God komt opdagen. Om zo God te dwingen opwekking uit te gieten. En daar ben ik het 100% mee oneens. En nogmaals, dit is exact dezelfde logica die ik gebruikte toen ik het had over het bidden voor iemand die verloren is. 

In plaats van bij God te pleiten en te proberen Hem te overtuigen iemand te redden, wil ik dat je beseft dat God méér overtuigd is om opwekking te sturen dan jij bent. Hij wil dit land opgewekt te zien, dat mensen zich laten leiden door Hem en zich onderwerpen aan Zijn principes. God is veel meer gemotiveerd dan jij.

Ik garandeer je dat je niet in staat zult zijn om God op wat voor manier dan ook op jouw golflengte te krijgen. Maar heel veel van wat ons wordt verteld over opwekking komt neer op het bij God pleiten, het uitstorten van ons hart, het smeken tot God om dit te zenden. Feitelijk krijgen zo de voorbidders de eer die voor een opwekking pleiten, want waren zij er niet geweest, dan was God met Zijn armen over elkaar blijven zitten en had Hij de wereld rustig naar de hel laten gaan. God is niet echt geïnteresseerd, het zijn de voorbidders die zorgden dat God Zich bekeerde. Zij zeggen: ‘Oh God, bekeer U, wendt U terug tot ons.’ Ik begrijp de logica hier wel van en begrijp mij niet verkeerd, ik heb ook in dat kamp gezeten. Ook ik heb bij God gesmeekt en gepleit voor een opwekking, dus ik weet waar ik het over heb. Ik beweer helemaal niet dat de mensen die dit doen slechte mensen zijn, want velen van hen zien de nood en zij verlangen oprecht dat er verandering komt. Maar zonder erover na te denken passen ze zich aan conform het model dat hen is aangereikt. 

Heel vaak pleiten ze bij God dat Hij Zijn Geest uitstort. Zij volgen de redenering dat God ontstemd is, doordat de mensheid zo ver is afgedwaald, dat Hij ons Zijn rug heeft toegekeerd. Dat Hij met de armen over elkaar zit en zegt: ‘Ik laat jullie aan jezelf over, Ik denk niet meer aan jullie.’ Zo zien de voorbidders God en dan zeggen ze: ‘Alstublieft God, heb genade met ons, Oh God alstublieft, reken ons onze zonden niet toe, Oh God heb toch ontferming.’ En zij smeken en bedelen bij God om Zich weer te ontfermen over het menselijk geslacht. 

Maar dat is géén Nieuw-Testamentisch gebed!
1 Timoteüs 2 spreekt over gebed en gaat over het bidden voor koningen en allen die in autoriteit staan. In vers 4 en 5 staat: ‘Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.’ 

Deze tekst stelt onomwonden dat er maar één middelaar is. Als je dat opzoekt in een woordenboek, zul je zien dat een middelaar (of bemiddelaar) per definitie iemand is die tussen twee partijen staat die onenigheid hebben met elkaar en die probeert deze twee tegengestelde partijen met elkaar tot verzoening te brengen. Dat is wat een middelaar is. In het Oude Testament was er inderdaad een kloof tussen God en mensen. Zonde had scheiding gebracht. En in het Oude Testament zag je middelaars opstaan. In Galaten 3 wordt Mozes als zodanig aangehaald, daar staat dat de oudtestamentische wet door God bevolen is via engelen in de hand van een bemiddelaar. 

De Bijbel noemt Mozes een middelaar. Hij stond tussen een woedende God en een zondig volk en zei (Exodus 32 ) ’Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt.’ God werd dus opgeroepen om BEROUW te hebben door één van Zijn eigen schepselen. Dat is misschien moeilijk te begrijpen, maar dit is precies wat er staat. En het verbazingwekkende is (Exodus 32:14 ) dat God Zich bekeerde! God reageerde. Mozes was een middelaar die tussen een woedende God en een zondig volk stond. Mozes stond daar en riep: ‘Bekeer U God, keer U af van uw woedende toorn.’ Weet je dat dit onder het Oude Testament kon werken omdat God boos was en zonde mensen van God gescheiden had en er een oordeel uitgestort werd? Het was voor Mozes passend om dat te doen. 

Máár, onder het nieuwe verbond werd Jezus de middelaar voor ons, o.a. Hebreeën 7 en diverse andere plaatsen. Het vers in Galaten 3 geeft aan dat er één God is en één middelaar, Jezus Christus. Jezus staat voor eeuwig tussen een Heilige God en een onheilig volk. Hij heeft voor onze zonden betaald, Hij heeft al onze zonden weggenomen en alle straf van God gedragen. Niet zomaar tijdelijk tot de volgende keer dat wij weer zondigen, maar Hij betaalde voor de zonde uit het verleden, het heden en in de toekomst. 

Jezus heeft voor eeuwig een woedende God verzoend met een onheilig volk en heeft hen nu in gemeenschap en in harmonie met Hem gebracht. Wie maar wil kan deze goedheid van God ontvangen. Jezus heeft dat voor eeuwig gedaan. Stel dat Mozes vandaag de dag zou gaan staan en roepen: ‘Keer U af, oh God en heb berouw over uw woedende toorn’, zou dat anti-Christus zijn. Het zou opstand zijn tegen wat Jezus heeft gedaan. Het was passend in het Oude Testament, omdat Jezus nog niet was gekomen. Maar nu is Jezus er wèl. En als wij gaan staan en gaan bidden: ‘Oh God, heb berouw, keer U om, stort Uw toorn niet uit over deze stad of dit land of deze mensen. Oh God, heb ontferming over ons.’ Als jij zo gaat proberen de positie van Jezus in te nemen en proberen te bewerken wat Hij al heeft gedaan, dan is dat anti-Christus. 

Ik geloof dat niemand van jullie anti-Christus wil zijn, maar ik geloof dat de manier waarop de kerk in wezen aan het bidden en bij God aan het pleiten is, letterlijk tegen datgene ingaat wat Jezus Christus is komen doen. Ik geloof dat het tekortschieten om dit te begrijpen de oorzaak is dat zoveel mensen voor opwekking bidden op de manier waarop ze dat nu doen. Laat me nogmaals benadrukken dat ik dus niet tegen opwekking ben. Ik ben absoluut vóór opwekking, maar ik geloof niet dat het tot stand komt doordat wij daar bij God om gaan bedelen. 

Ik geloof dat het gerealiseerd gaat worden als wij erkennen dat God méér van mensen houdt dan wij en dat Hij nog veel liever een opwekking onder ons verlangt dan dat wij dat willen. Dus in plaats van God te smeken Zijn geest uit te storten en dan passief gaan zitten wachten op één of andere bliksemflits uit de hemel en mensen naar de kerken laat stromen en dingen gaan gebeuren, moeten wij Hem loven en prijzen dat Hij deze verschijnselen nog véél meer wenst dan wij dat willen. Vervolgens moeten wij ons geloof opnemen en het gebruiken. Wij moeten onze autoriteit vrijzetten en erop uitgaan en het Evangelie verkondigen. 

Als jij erop uitgaat en iemand uit de dood laat opstaan, dan krijg je alle opwekking die je maar aankunt. Dat geloof ik heel zeker. Sommigen van jullie zullen zeggen: ‘Nou, je kunt helemaal niemand uit de dood opwekken, tenzij je al een opwekking hebt.’ Daar ben ik het dan niet mee eens. Ik geloof absoluut niet dat het God is die Zich inhoudt en nog niet de stroom van Zijn Geest heeft losgelaten. Ik geloof stellig dat het Lichaam van Christus het probleem is, dat heeft het kanaal verstopt en God verhinderd om te stromen. Je zult dus aan je eigen kanaal moeten werken. Je zult aan jezelf moeten werken. Je zult moeten zeggen: ‘Oh God, vergeef mij voor mijn ongeloof, vergeef me dat ik niet doe wat het Woord zegt. U heeft gezegd dat wij de zieken moeten genezen, de melaatsen reinigen, de doden opwekken. Ik heb U gevraagd om deze dingen uit te storten zónder mij. Ik heb U gevraagd om soeverein te bewegen. God vergeef mij daarvoor.’ In plaats daarvan moet je uit je stoel komen, het Woord nemen, erop beginnen te mediteren. Dan zul je blinde ogen en dove oren open zien gaan en mensen uit de dood opgewekt zien worden. Dan zul je opwekking hebben! 

Ik verzeker je dat als jij alle zieken ziet genezen zodra je schaduw op hen valt op de manier zoals dat in de Bijbel gebeurde, men gaten in het dak zal maken om de zieken naar binnen te laten. Dan zullen er zoveel menigten om je heen drommen, dat je alle opwekking krijgt die je maar aankunt. En nogmaals, dit is zeker niet de manier van denken van de meeste mensen. Ik ben helemaal vóór opwekking, ik ben een opwekker. Ik zie mensen opgewekt worden. Miljoenen en miljoenen levens zie ik veranderd worden. Maar ik vraag helemaal niet aan God om dat te doen. Wat ik zeg is dit: ‘God, ik weet dat U het wilt doen, Heer, help mij om het kanaal te zijn dat ik moet zijn.’ Ik geef mijzelf over aan God, ik bid en heb gemeenschap met Hem, zodat Hij mij kan vormen tot wat ik moet zijn. Dan ga ik erop uit en spreek het Woord van God. Ik gebied genezing en zie wonderen gebeuren. 

Wij maken opwekking mee en zien mensen opgewekt worden. Niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld. Ik krijg dagelijks e-mails, overal vandaan, zo ook uit India en Afrika. Mensen over de hele wereld zien hun leven veranderen. Niet doordat ik God erom smeek, want God wil het nog veel liever dan ik. Het is niet zo dat God daarboven staat met Zijn armen over elkaar en zegt: ‘Smeek eens wat harder, zorg dat honderdduizend mensen extra gaan meebidden. En als je niet minstens twee keer per week vast, doe Ik het sowieso niet.’

NEE, zo is God helemaal niet. God staat met Zijn armen uitgestrekt en probeert Zijn kracht vrij te zetten. Hij zegt: ‘Is er iemand die Mij wil geloven?’ ‘Is er iemand die wil opstaan en gewoon het Woord gaat uitspreken, het Woord léven en het Woord demonstreren?’ Als je dat gaat doen, krijg je alle opwekking die je maar aankunt. Je zult zien dat mensen hun leven gaan veranderen. De manier waarop veel mensen bidden en God smeken is volkomen nutteloos. Alsof wij geen enkele invloed hebben, alsof wij géén autoriteit hebben, alsof wij geen enkele macht hebben om Gods Koninkrijk zichtbaar te laten worden op aarde. Wij gaan maar rond als een bedelaar: ‘Oh God, alstublieft beweeg, doe iets, Oh God, alstublieft heb genade, oh God, alstublieft, raak ons aan.’ 

Laat ik dat laatste anders formuleren. Het is niet helemaal zonder effect. Het bewerkt wel degelijk een heleboel. Het bewerkt een heleboel negatiefs. Wij worden daardoor bitter en boos - waarom heeft God nog steeds niets gedaan - waarom heeft God Zijn Geest niet uitgestort - waarom heeft God dit laten gebeuren - waarom heeft God deze persoon laten sterven zonder behoud? Maar het is God helemaal niet Die dit laat gebeuren. Hij is het in de verste verte niet die bijvoorbeeld Amerika massaal naar de hel laat gaan en toestaat dat dit land meer en meer goddeloos wordt. Het is niet God die Amerika in principe tot een postchristelijke natie heeft gemaakt. Het is absoluut God niet Die Zijn Geest nog niet heeft uitgestort. 

Het is Zijn volk, dat Hem smeekt om te doen, wat Hij ons opgedragen heeft te doen. Wij hebben Zijn Woord niet opgenomen. Wij hebben niet in autoriteit gefunctioneerd. Wij zijn weggelopen voor onze eigen verantwoordelijkheid en schuiven alles af op God, en vragen Hem Zijn Geest uit te storten. Maar dat is niet het model dat je in het Nieuwe Testament terugziet. Ik daag je uit! Ben jij in staat een gebeurtenis in de Bijbel te vinden, waar Jezus mensen opdracht geeft om te smeken en te pleiten bij God om Zijn Geest uit te storten, om te smeken mensen te genezen zodat er vervolgens een grote beweging van God komt? Zoek eens een voorbeeld waarbij Jezus op die manier Zijn bediening uitoefende? Dat is niet te vinden. 

Zoek een voorbeeld waarin de apostel Paulus of de apostel Petrus zijn mensen vraagt te gaan bidden en voorbede te doen om Artemis van Efeze neer te halen, om tegen dit ‘bolwerk’ op te treden. Die tempel werd beschouwd als één van de wereldwonderen. Er waren daar meer dan duizend priesteressen die seks bedreven met de mannen die kwamen aanbidden. Daar zat die plek bomvol mee. Ze kwamen voor dat soort aanbidding. Tot Paulus daar kwam. In plaats van iets politieks te proberen af te dwingen, in plaats van de kerk bij elkaar te roepen om te bidden en te binden en te pleiten dat God deze aanbidding zou stoppen, in plaats van ‘geestelijke oorlogvoering’ te praktiseren om ‘Artemis van Efeze’ te binden … in plaats daarvan predikte hij het Evangelie. Hij vertelde hen dat die Artemis van Efeze helemaal niets voorstelde. Het standbeeld dat van Zeus naar beneden zou zijn gevallen kwam helemaal niet bij God vandaan. Zeus was helemaal geen God. Er was maar één ware God. Dat was wat hij predikte in Athene, de plaats waar ze al die verschillende standbeelden hadden. Wat Paulus deed was de waarheid prediken. En God gebruikte de waarheid om mensen vrij te maken. Hij organiseerde geen voorbidders en ook geen mensen om ‘geestelijke oorlog’ te voeren. 

De dingen die tegenwoordig door de kerk worden gedaan, om te proberen ons land te veranderen, zijn niet de dingen die door het Woord van God worden aanbevolen. In het Woord van God gingen ze ergens naar toe en predikten ze overal het Woord. Ze wandelden in de kracht van God en demonstreerden dat en als mensen een demonstratie zagen van het Woord van God, getuigde de Heilige Geest dat dit de waarheid was. Mensen hadden berouw en bekeerden zich. De tempel van Artemis van Efeze verviel tot een ruïne, de mensen lieten haar in de steek omdat zij zich van haar tot God bekeerden. 

Dat gebeurde niet omdat er aan enige soort ‘geestelijke oorlogvoering’ werd gedaan. Toen de mensen zich bekeerden tot het christendom verviel de tempel in puin en is Artemis van Efeze geen enkele factor van betekenis meer geweest. Tótdat voorbidders haar zo’n twee jaar geleden weer hebben opgericht en gingen beweren dat zij de macht achter de moslimwereld was. Ik weet dat er nu veel mensen boos op me zijn, ik breng je schuitje aan het schommelen. Nogmaals, ik daag je uit. Laat me in het Woord van God zien waar men erop uitging, mensen naar andere landen stuurde om uitsluitend te gaan bidden en bolwerken neer te halen, onder het verbod om het Evangelie te prediken. Laat ze vooral niet getuigen want anders komt er misschien vervolging, straf. Dat wordt tegenwoordig allemaal gedaan. 

We sturen mensen naar andere landen. Besteden miljoenen dollars om ze alleen maar gebedswandelingen te laten maken, om alleen maar te bidden. Niet het Evangelie prediken, vooral niet getuigen, alleen maar bidden. Maar daar bestaat helemaal geen Schriftuurlijk model voor. Dat is er gewoon niet. Ik heb het Woord vele, vele malen bestudeerd en uitgeplozen, maar heb nooit zoiets kunnen vinden. Er zijn een aantal zaken die je kunt verdraaien en ombuigen tot ze daar op lijken. Maar als je alleen het Woord pakt en leest, geloof ik niet dat je zoiets kunt vinden. Er is gewoon geen Schriftuurlijk model voor. 

Wat je wel kunt doen is een Schriftgedeelte vinden waar ze baden en zeiden: ‘Heer, schenk ons dat wij Uw Woord met alle vrijmoedigheid zullen spreken, dat tekenen en wonderen gedaan worden door de naam van Uw Zoon Jezus Christus.’ Dat kun je vinden in Handelingen 4. Je kunt gebeden vinden als: ‘God help mij om vrijmoedig te zijn.’ Dan vind je een Paulus die zegt, ‘God help mij om het Evangelie te verkondigen met alle vrijmoedigheid. Bid voor me dat ik alle vrijmoedigheid heb Uw geheimen bekend te maken zoals ik zou moeten.’ Dat vind je wel, dat ze dáár in gebed om vragen. 

Je zult gebeden vinden dat ze niet zullen zwichten voor de vervolging en dat soort dingen. Ze baden om gunst en genade van God, maar ze vroegen nergens God om soeverein te bewegen en Zijn geest uit te storten, zonder dat zij getuigen zouden en hun aandeel zouden hebben. Daar bestaat géén Schriftuurlijk voorbeeld van. Maar dat is wel het punt waar de kerk in principe in verzand is. En dat is de reden waarom zij niet het zoutende zout is voor onze generatie, dat we zouden moeten zijn. Omdat we het niet op de goede manier doen. 

God heeft macht aan de kerk gegeven. Met die macht kwam autoriteit en verantwoordelijkheid. Maar wij hebben onze autoriteit niet gebruikt. Wij prediken het Woord niet, spreken niet de waarheid op de manier zoals het zou moeten. Dat is de reden waarom levens van mensen niet veranderen. Heel veel mensen hebben verworpen wat ze wel gehoord hebben. Dat komt omdat het niet het ware Evangelie was, maar slechts religie en veroordeling. Dat is absoluut niet wat God bedoeld heeft. 

Heel veel mensen hebben daarom alles op één hoop gegooid en het verworpen, omdat ze het kwaadaardige daarin herkenden. Ik zeg je dat de kerk het Evangelie moet verkondigen. Het Evangelie is de kracht Gods. Ik zeg je dat er mensen zijn bij wie nu een lichtje opgaat en die beginnen te begrijpen waarom ze al 20 jaar hebben gebeden om de redding van iemand terwijl er niets gebeurd is. En dat is omdat je het Woord niet met ze hebt gedeeld. Je hebt ze nooit de waarheid verteld. Je moet bidden dat er arbeiders op hun weg komen. Het is niet zo dat God hen verloren laat gaan. Wij zijn degenen die dat doen omdat wij het Evangelie niet hebben gepredikt en het Woord niet hebben verkondigd. 

Hoe kunnen zij geloven tenzij ze horen, hoe kunnen ze horen tenzij iemand predikt, hoe kunnen ze prediken tenzij ze gezonden zijn? Geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God. 

De Bijbel vertelt in Handelingen 2:38-39 dat Petrus predikte op de Pinksterdag. De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten wij doen om behouden te worden?’ Lees eens even mee: ‘En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte (En de belofte waar hij hier over spreekt is de uitstorting van de Heilige Geest, waarvan iedereen gelooft dat het onderdeel is van een opwekking), de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zo velen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ 

Hij zegt hier: ‘Dat wat jullie net hebben gezien, de uitstorting van de Heilige Geest, de manifestatie van de komst van de Heilige Geest en het inwonen van de Heilige Geest, de wonderbaarlijke dingen die het veroorzaakt, is niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie kinderen en voor hen die ver weg zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe zal roepen.’ Besef je wat hij zegt? Dit is voor jullie en voor jullie kinderen. Hij keek vooruit door alle generaties heen en zei: dit is ook voor de mensen in deze tijd.

God is nooit gestopt met het uitgieten van Zijn Geest. Deze werd uitgestort en was bedoeld om door te gaan, van generatie op generatie voor álle gelovigen. Op bepaalde manieren hebben mensen deze waarheid wel erkend. Bij het begin van de Pinksteropwekking destijds in Azuza Street, in de vroege dagen van de Pinksterbeweging, begreep men niet helemaal waarom deze manifestatie van de Heilige Geest kwam. Ze begrepen niet helemaal wat ze moesten doen om het te bewerken of dat ze het sowieso bewerkt hadden. 

En daarom werd één van de dominante leerstellingen die gemeengoed werd in de vroege dagen van de Pinksterbeweging, dat ze gewoon moesten bidden en God smeken om Zijn Geest uit te storten en mensen te vullen met de Geest. Vervolgens bleven zij wachten op een beroering of een aanraking en met die ervaring werden ze vervuld met de Heilige Geest.

Vóór ik daar nog wat meer over ga zeggen, wil ik even stellen dat daar enkele goede dingen in zaten. Tegenwoordig, als we bidden en mensen naar voren roepen en vragen, zou je de doop met de Heilige Geest willen ontvangen, zeggen ze: ‘Nou, waarom ook niet.’ Maar ze hebben geen besef waarom ze de Heilige Geest nodig hebben; ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Er is geen verwachting, geen verlangen en daardoor heb ik gezien dat mensen gebed voor de doop met de Heilige Geest ontvingen, weer naar achter liepen en van geen enkele impact op hun leven blijk gaven. Dat is negatief en ik geloof niet dat het op die manier zou moeten. Het énige goede dat voortkwam uit mensen die simpelweg baden, wanhopig waren, riepen en zwoegden, jarenlang smeekten om de Heilige Geest, is dat toen ze het uiteindelijk ontvingen, het voor hen ook belangrijk was! Het had een diepe impact op hun leven. Dus er kan wel iets goeds komen uit de manier waarop mensen nu bidden, smeken en zoeken naar een uitstorting van de Geest. 

Maar ik geloof dat de meeste mensen nu wel erkennen dat je niet hoeft te wachten en af te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus gaf Zijn discipelen in het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen wel die opdracht. In vers 4 en 5 van Handelingen hoofdstuk 1 zegt Hij: ‘En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zei Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.’ Jezus gaf Zijn discipelen opdracht te wachten, om te blijven in de stad Jeruzalem, tot zij met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. Dat geef ik toe. Maar nu is de Heilige Geest al gegeven en hoef je niet langer meer te wachten. Als je deze opdracht om te wachten nog steeds letterlijk zou moeten nemen, zou je bij wijze van spreken ook naar Jeruzalem moeten gaan en dáár wachten. 

Maar dat is niet wat dit wil zeggen. Voor hen betekende dit ‘wachten?? dat het bijna 15 dagen duurde voor de Heilige Geest werd uitgestort. Nu is de Heilige Geest uitgestort en hoef je niet langer te wachten. Je kunt gewoon geloven en ontvangen. Ik heb letterlijk duizenden en nog eens duizenden mensen de doop in de Heilige Geest zien ontvangen, waarbij ze in tongen begonnen te spreken en een levensveranderende ervaring kregen. Het enige wat zij deden was eenvoudig geloven en ontvangen. Je hoeft niet te wachten en te verblijven. 

Ik denk dat de meeste mensen wel instemmen met wat ik zeg. Maar als het gaat om opwekking of de uitstorting van de Heilige Geest, veranderen ze opeens van standpunt. Dan beginnen ze te pleiten: ‘Oh God, we hebben Uw Geest nodig’, en denken dan dat ze een miljoen mensen bij elkaar moeten halen om voor een opwekking te bidden, voor een uitstorting van Gods Geest. Nee, je moet gewoon geloven, gewoon ontvangen. En wanneer jij opgewekt bent, wek jij de kleine invloedscirkel op die jij hebt: je eigen gezin, je vrienden, je werkplek. Vervolgens worden zij weer opgewekt. En zo verspreidt het zich. 

De reden waarom we geen grote opwekking zien is niet omdat we nog geen miljoen mensen aan het bidden hebben, niet genoeg God vragen om Zijn Geest uit te storten, maar omdat er maar zo weinig mensen zijn die in opwekking functioneren. Er zijn zo weinig mensen die geloven, opstaan en hun gezag opnemen en in de kracht van God functioneren. Dat is de reden dat we er niet meer van zien. 

Ik heb ooit eens iemand horen spreken, Duncan Campbell, hij predikte over de opwekking die op de Hybriden heeft plaatsgevonden. Ik weet niet hoe velen van jullie daarmee bekend zijn, maar dat was zo’n honderd jaar geleden. Het was een krachtige uitstorting van de Heilige Geest. Duncan Campbell vertelde dat er twee vrouwen waren die jarenlang om opwekking gebeden hadden. Ook was er een pastor met zeven oudsten die maandenlang baden, ik geloof een jaar of zo, om een uitstorting van de Heilige Geest. Uiteindelijk sloeg de kracht van God toe en begonnen ze alle dingen te beschrijven die er gebeurden. Bij hun uitleg over de totstandkoming ervan, vertelden ze dat het kwam door meer dan 20 jaar aanhoudend smeken en pleiten bij God. Maar jaren nadat ik dat getuigenis had gehoord, hoorde ik over een jongeman die meer dan een jaar lang iedere zaterdagavond God gesmeekt en gebeden had om de uitstorting van de Heilige Geest. Op weer zo’n zaterdagavond was deze jongeman aan het bidden. Rond een uur of twee ’s nachts zei hij: óf het Woord van God is waar of het is dat niet, maar ik geloof het nu wel. We hébben het, ik ga naar huis. De opwekking kwam uiteindelijk, toen ze stopten met bidden en begonnen te geloven, te geloven dat ze het hadden. Dat doet dingen veranderen. 

Als wij van de Heer autoriteit en macht hebben ontvangen, moeten we gebruiken wat God ons gegeven heeft. Doen we dat niet, dan zal het niet gebeuren. Ik zal een voorbeeld geven dat ik vaker heb gebruikt. Stel, ik loop naar iemand toe die bij een samenkomst op de eerste rij zit en geef hem mijn Bijbel. Daar zit hij dan met mijn Bijbel op schoot. Nu de vraag: wat moet ik doen als deze persoon naar mij toe komt met het volgende verzoek: ‘Andrew, mag ik alstublieft jouw Bijbel lenen? Ik moet even een Schriftgedeelte opzoeken, want ik geloof dat God tot me gesproken heeft. Wil je me alstublieft je Bijbel geven?’ Hij kan gaan bedelen, smeken, pleiten en proberen me ertoe te manipuleren door te zeggen: ‘Als jij een echte christen zou zijn, zou jij je Bijbel aan me uitlenen.’ Maar als ik die al aan hem gegeven heb, wat moet ik dan doen? Hoe kan ik reageren op iemand die mij vraagt om iets te doen wat ik al gedaan heb? Ik weet niet wat jij zou doen. Ik zou hem waarschijnlijk alleen maar aankijken en verstomd blijven staan. Waarschijnlijk zou ik helemaal niets zeggen. Van mij krijg je dan alleen maar stilte. Want als je mij iets vraagt wat je al in handen hebt, hoe moet ik dan reageren? Dat lijkt veel op de manier waarop God reageert, op al ons smeken en bidden om bijvoorbeeld de uitstorting van Zijn Geest. 

De waarheid is dat God op de dag van Pinksteren Zijn Geest heeft uitgestort, zoals de al eerder genoemde Schriftgedeelten uit Handelingen 2:38-39 aantonen. Dat heeft Hij nóóit meer ongedaan gemaakt. Hij is nooit zó ontstemd geraakt dat Hij heeft gezegd, o.k. Heilige Geest, kom maar terug, géén opwekking meer, géén manifestatie meer. Het lag zeker niet aan God dat de kerk de donkere middeleeuwen is ingegaan. Het was niet God, Die zou hebben gewild dat gedurende een bepaalde tijd de waarheid ingeperkt en opgesloten was. Het was ook niet zo dat God opeens soeverein uitstapte en Maarten Luther aanraakte, opeens Zijn Geest uitstortte en iets nieuws begon. Hij besloot niet om iets te gaan doen omdat Hij op een gegeven moment de duizend jaar dode kerk op aarde zat was. 

Nee, het was God helemaal niet die dat deed. Maarten Luther zat in die tijd in de katholieke kerk. Hij had een vurig hart voor God en was niet tevreden met de religieuze leer en het onderwijs van zijn dagen. Hij liep letterlijk op de trappen van het Vaticaan zijn rozenkrans te bidden omdat hij dacht dat het aanwezig zijn in het Vaticaan, de heiligste plaats op aarde, het verschil zou uitmaken. Uiteindelijk was hij enorm teleurgesteld en had hij er genoeg van. Toen bracht de Heer de SCHRIFT terug in zijn gedachten, Romeinen 3:27-28 waar staat: ‘Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.’ 

Maarten Luther hoorde het Woord en gelóófde het. Hij handelde ernaar en timmerde zijn stellingen op de deur. Hij stond stoutmoedig op tijdens een proces in Worms en voerde zijn verdediging. Het Woord van God ging rond als een lopend vuurtje en vanuit de katholieke kerk ontstonden allerlei denominaties. De hele wereld werd veranderd. Niet omdat God soeverein besloot: ‘O.k., Ik ben er nu klaar voor om iets te gaan doen in de wereld??, maar omdat iemand eindelijk het Woord begon te begrijpen. Religie beweert dat God willekeurig dingen doet. In de jaren ’40 en ’50 ontstond de ‘genezings’ beweging in het Lichaam van Christus. Toen had je dan ook de genezings-opwekkingen en alles wat daaruit voortkwam. Daarna kreeg je de charismatische beweging en vervolgens de Woord beweging. Men beweert dat God al die dingen doet.

Maar zo werkt God helemaal niet. God stort niet maar hier een beetje genezing uit en daar een beetje vreugde en beleving. Of, als je niet wat harder bidt, gaat Hij niet nog eens iets nieuws doen. 

Nee, God is zó, dat Hij steeds probeert Zijn kracht over te brengen. Weet je waarom de genezings opwekking ontstond? Iémand begon het Woord te bestuderen, zag er iets in, stapte uit en geloofde God daarvoor. Zo’n persoon begon die kracht vrij te zetten op aarde door gebruik te maken van zijn autoriteit. Ik ben niet vertrouwd met alle bewegingen die plaatsvinden in het Lichaam van Christus, maar ik heb bijvoorbeeld de autobiografie van Oral Roberts gelezen. Ergens in de jaren veertig hoorde hij getuigenissen over genezingen en in de traditionele kerk zag hij die dingen niet gebeuren. Oral Roberts werd daar verlangend naar en begon te studeren. Hij raakte er in zijn hart van overtuigd dat genezing nog steeds voor nu is. Maar de kerk leerde dat deze dingen samen met de apostelen waren verdwenen en dat er tegenwoordig geen wonderen meer gebeuren. Dat was toen de overheersende theologische opvatting.

Maar hij raakte ervan overtuigd dat God nog steeds genas en stapte gewoon uit. In zijn biografie vermeldt hij dat hij een ruimte huurde, ik dacht in Oklahoma. In feite zei hij: ‘God als dit werkelijk waar is, heb ik een bewijs nodig’, omdat er maar heel weinig mensen waren die deze dingen geloofden. Hij vroeg God om 3 dingen en zei: ‘Heer, als dit echt van U is, dan zullen er zoveel… mensen op de bijeenkomst komen.’ Dus vóór hij het toneel op ging, stond hij achter de coulissen de mensen te tellen, of het minimum aantal dat hij gesteld had inderdaad gekomen was. Het waren er meer dan het minimum aantal dat hij gesteld had! Vervolgens, in plaats van een lied te doen, dan een dienst, enzovoorts, stapte hij het podium op en haalde eerst een offer op. Want dat was het tweede dat hij had gesteld: ‘Heer, ik ga me niet in de schulden steken. Als dit van U is, zult U genoeg geld binnenbrengen om de uitrusting, de huur van de ruimte en alle bijkomende kosten te kunnen betalen.’ Hij had dus een minimum bedrag. Hij stapte uit, haalde het offer op en telde het. Het was geloof ik tot bijna op de cent het bedrag dat hij nodig had. Dus de tweede voorwaarde was ook vervuld. 

Het derde wat hij zei was: ‘Heer, als dit echt van U is, dan zal ik prediken en uitspreken dat het nog steeds Uw wil is om te genezen en moeten we minstens één duidelijk overtuigend wonder zien.’ Dus predikte hij zijn boodschap, riep mensen naar voren en zag één of enkele duidelijk waarneembare wonderen. En vanaf die tijd was hij ervan overtuigd dat dit van God was. Oral Roberts ging erop uit, bad voor mensen, verkondigde het Woord van God en dééd het Woord van God. En raad eens, er ontstond een opwekking, een genezingsopwekking! Mensen denken dat God soeverein in beweging komt. Nee, God heeft altijd al willen bewegen door wonderen en tekenen en opwekkingen vanaf het moment dat Jezus op aarde heeft rondgewandeld. 

Hij heeft gezegd wat er mogelijk is als je in Hem gelooft, Johannes 14:12: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.’ Je kunt een discussie aangaan wat die grotere werken dan wel zullen zijn, maar wat ga je doen met het gedeelte ‘de werken die Ik doe zal hij ook doen’? Zie je, Gods bedoeling is altijd dat Zijn kerk opereert en functioneert in het bovennatuurlijke. Het is niet God die vanaf 100, zeg 200 na Christus zomaar een periode heeft overgeslagen tot ergens rond 1940 of zo en al die tijd geen wonderen heeft willen doen. Nee, het zijn de mensen die het niet hebben toegepast, mensen die in ongeloof verzeild zijn geraakt en niet in geloof hebben gestaan. Uiteindelijk zijn enkele mensen - ik weet dat Oral Roberts niet de enige was - door die barrière heen gebroken. Zij begonnen het Woord van God te prediken en te proclameren en gebruikten hun autoriteit. Toen kon God bewegen. Waren zij daarvoor ontvankelijk geweest, dan zou er niet alleen een genezingsopwekking zijn ontstaan, maar ook een gerechtigheidopwekking, en ál die andere dingen. De absolute leiding van God is voor ons beschikbaar. 

Het is niet zo dat God gedurende een decennium in genezingen doet en vervolgens op iets anders overgaat, zodat je pech hebt als je na die omschakeling ziek wordt, omdat Hij net begonnen is met een beweging rond huwelijken. En het volgende decennium houdt Hij Zich met emoties bezig en vervolgens gaat Hij weer wat anders doen. Zo zou er telkens een nieuwe golf van God ontstaan. Nee, helemaal niet, het is alleen maar een poging van mensen om hun machteloosheid en krachteloosheid goed te praten. Want Jezus is vandaag precies zoals Hij altijd al was. Hij is Dezelfde, in het verleden, in het heden en tot in eeuwigheid. Hij wil in jouw leven bewegen met wonderen, genezingen en voorspoed. Alles wat God maar is, wil Hij in jouw leven tot stand brengen. Het is niet nodig om te smeken, te pleiten en vervolgens passief achterover te gaan leunen en te wachten om te zien wat God nu wil doen. Dat is wat de Bijbel ongeloof noemt! De Schriftuurlijke weg, de weg van geloof, is geloven dat Hij Dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dat Hij degenen eert, die Hem eren. Je moet geloven dat God IS. Hij is een beloner voor degenen die Hem ijverig zoeken. 

‘Vader, ik zoek U ijverig, ik heb deze dingen allemaal, want U heeft erin voorzien.’ Als jij jezelf kunt opbouwen in je allerheiligst geloof, dan boem, zal de kracht van God vallen en kun jij stromen in alle opwekking die je maar wilt. Jij bent degene die bepaalt hoeveel opwekking je hebt, niet God. Je hoeft niet alleen maar te bidden en dan passief te gaan zitten wachten en zeggen: ‘Nou, ik wacht al 20 jaar op een opwekking en we hebben het nu nog niet, we weten niet waarom God het nog niet gedaan heeft.’ Dat is nét zo fout als iemand die zegt: ‘Ik bid al 20 jaar om de doop met de Heilige Geest, maar God heeft het tot nu toe nog niet gegeven.’ Nee, God heeft allang de doop met de Heilige Geest gegeven, maar jij hebt het nog niet ontvangen. Gods geven is niet het probleem, jouw ontvangen is het probleem. Je moet aan jouw ontvangen gaan sleutelen, niet aan Gods geven. 

Nog een voorbeeld, Genesis 1 waar in vers 27-28 gezegd wordt: ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 
Merk op in vers 28 dat God hen zegende en tegen hen zei: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.’ Dat is iets dat zó eenvoudig is, dat ik het niet eens zou hoeven te zeggen. Ik heb mensen ontmoet die dit niet begrijpen, terwijl het een geweldig voorbeeld is van het principe waar ik hier over spreek, dat God ons macht en autoriteit geeft en dat het onze verantwoordelijkheid is.

Ik wil aangeven dat God ons heeft gezegend en ons het vermogen heeft gegeven om voort te planten. Hij zegende Adam en Eva en zei hen vruchtbaar te zijn. Jullie moeten je vermenigvuldigen en de aarde bevolken. God heeft ons bevolen dat te doen. Als jij een kind wilt krijgen komt er geen ooievaar langs om die te brengen. Zo ook met God, Hij komt het ook niet rechtstreeks brengen. Sorry als ik jouw ideeën ondermijn als jij denkt dat de ooievaar babies brengt. Als je dat denkt moet je het maar bij je ouders of iemand anders navragen, maar zo komen kindertjes dus niet. God gaf ons het vermogen om kinderen te maken. Zeg ik dan dat God daar niet bij betrokken is? Nee, het is en blijft Gods kracht. Hij heeft dingen in beweging gezet en je kunt bidden tot je blauw aanloopt, je zal niet zwanger worden totdat je een relatie aangaat met een man en gemeenschap hebt. Zo heeft God bedoeld dat het zou werken en zo werkt het ook. Stel dat iemand alleen maar zou bidden en bidden om zwanger te worden en een kind te krijgen, maar geen gemeenschap zou hebben met een man, dan zouden wij zo iemand aankijken en denken, hoe dom kun je zijn en nog ademhalen ook. Heeft niemand je ooit voorgelicht? Begrijp je wel hoe dingen gaan? 

En toch is dit precíes wat mensen op andere terreinen doen. Ze vragen God om genezing, maar doen niet wat het Woord zegt. Het Woord zegt: ‘Spreek tot jouw berg.’ Dat staat in Markus 11:23: ‘Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’ Dat is één van de wetten van God. En toch doen mensen niet wat het Woord zegt en vragen zich af waarom God hen nog niet heeft genezen. Dat is net zo dwaas als een vrouw die voortdurend bidt om zwanger te worden terwijl ze geen relatie heeft en zich vervolgens afvraagt: ‘Waarom heeft God mij nog steeds geen kind gegeven.’ Zo gaat dat natuurlijk niet.

Zie je, God gaf ons macht en gezag op dit gebied. Laat ik het nu eens omdraaien en van de andere kant laten zien. Ik ken iemand die op een gegeven moment 12 kinderen had. Ik vroeg hem, hoeveel kinderen denk je nog te krijgen? Zijn theologie was: als God wil dat wij kinderen hebben, dan zullen wij kinderen hebben. Dat is helemaal aan God. Nu geef ik toe dat er bepaalde vormen van anticonceptie zijn waar ik tegen ben, omdat ik denk dat het eigenlijk op abortus neerkomt. Maar al zou er niets anders zijn, een beetje zelfbeheersing zou al voldoende kunnen zijn. Toch? Maar als je geen zelfbeheersing of een andere vorm van controle toepast en denkt: ‘Als het Gods wil is, dan zullen we kinderen hebben en als het niet Zijn wil is, zullen we geen kinderen hebben’ gaat dit volkomen voorbij aan het feit dat God ons heeft gezegend en ons de macht heeft gegeven om voort te planten. 

Laat ik het zó zeggen: Als jij nooit kinderen hebt gehad tenzij het Gods wil was, en alle kinderen bovennatuurlijk door God beschikt zijn (dat God dus wilde dat jij ze zou hebben), dan zouden mensen die prostituee zijn, ongehuwde moeders of mensen met overspelige seks, nooit zwanger kunnen worden. Want ik verzeker je dat het niet Gods wil is dat mensen die niet getrouwd zijn, kinderen krijgen. Als het volkomen van God af zou hangen, als God ons rechtstreeks moest zegenen met ieder individueel kind, dan zouden ongehuwde vrouwen niet zwanger kunnen worden. Prostituees zouden nooit zwanger kunnen worden. Mensen die kinderen zouden opvoeden in een gezin waar ze vanaf hun geboorte aan drugs verslaafd zouden zijn, of besmet met HIV, dat zou niet kunnen gebeuren als God dit rechtstreeks zou controleren. 

Nee, God heeft de macht om voort te planten gegeven aan menselijke wezens en als jij die wetten in beweging zet en meewerkt op de manier waarop God dit universum in elkaar heeft gezet, kun jij een kind ‘maken’. Dat wil niet zeggen dat God er niet bij betrokken is. Het blijft Gods kracht, maar wat ik hier stel is, dat het onder onze controle is gesteld. Als jij die wetten in beweging zet, zal ook een ongehuwde vrouw kinderen kunnen krijgen. 

Nu denk ik dat de meeste mensen zullen erkennen dat er zo’n wet is en dat wij macht en gezag op dit terrein hebben. En om resultaten te hebben, moet je de juiste dingen doen om te kunnen samenwerken met die wetten om kinderen te kunnen verwekken en te krijgen. Behalve zij die 12 of 15 kinderen hebben. Nogmaals, als dat is wat je wilt, zeg ik niet dat het verkeerd is, het is geen zonde of zo. Het wordt anders als iemand denkt dat God de enige is die bepaalt of jij zwanger wordt, dat het volledig aan Hem ligt of er conceptie plaatsvindt of niet, die mensen hebben mogelijk een probleem met wat ik hier zeg. 

De meeste mensen begrijpen dit wel, lachen misschien iemand uit, of vinden het raar als iemand alleen maar bidt tot God met de verwachting dat Hij op een bovennatuurlijke manier een kind uit de hemel laat vallen. Ze weten dat het zo niet gebeurt. Maar dat zeg ik ook van al die andere dingen. Op die manier komt ook genezing niet tot stand. Zo komen ook redding en behoud niet tot stand. Zo komen ook opwekking en uitstorting van de Geest niet tot stand. Het is niet bidden en dan boem, stuurt God een opwekking, zendt God genezing, wordt opeens iemand zomaar wonderbaarlijk gered. Nee, er zijn wetten waar wij mee moeten samenwerken, er zijn dingen die wij moeten doen, als menselijke wezens met het aan ons gegeven gezag. En als wij op deze gebieden niet met God samenwerken, zal het NIET tot stand komen. 

Weet je, dit is zó eenvoudig, dat je iemand nodig hebt die je helpt om het niet te begrijpen. En toch krijgen we daar heel wat hulp bij! Ik heb met zeer veel mensen gesproken die zeggen: ‘Als God werkelijk God is, had Hij deze persoon kunnen genezen in plaats van te laten sterven.’ Maar zo is God helemaal niet. God zegt niet zomaar: ‘Jij gaat erop uit en geneest de zieken. Jij hebt macht en gezag om te genezen.’ Vervolgens gebruiken wij die macht en dat gezag niet, omdat wij zo gedomineerd worden door vleselijk denken en ongeloof. Dan is het niet zo dat God zegt: ‘O.k., als Ik het aan hen moet overlaten wordt de klus nooit geklaard, dus ook al geloven ze niet en doen ze niet wat Ik hen heb opgedragen te doen, nu zal Ik deze persoon tóch maar genezen.’ Dat zou Gods integriteit aantasten. 

God heeft ons gezegd: ‘Jij hebt de macht, jij gaat erop uit, jij geneest de zieken, jij reinigt de melaatsen, jij wekt de doden op.’ En als wij niet doen wat Hij heeft gezegd dat wij moeten doen, dan doet God het ook niet. Smeken en pleiten, hoe intens ook, verandert daar niets aan. De reden dat de dingen gaan zoals ze gaan, is omdat het Lichaam van Christus op de eerste plaats al niet weet wat ze heeft ontvangen en ook niet weet wat onder haar controle en gezag staat. We gebruiken het niet. Wij schuiven iedere verantwoordelijkheid van ons af, we staan in ongeloof. We hebben zoveel leerstellingen die ons ontslaan van onze verantwoordelijkheid. We zeggen: ‘Wat is, dat is, wat zal zijn, zal zijn. Het is aan God. God kiest wie zal genezen. God kiest wie behouden zal worden. God doet alles soeverein.’ En zo schrikken wij terug voor onze verantwoordelijkheid en geven God de schuld. Maar het is niet God die tekortschiet. Wij zijn degenen die tekortschieten in het nemen van onze verantwoordelijkheid. We doen het gewoon niet. 

Laat ik je hier nog een voorbeeld van geven. Deuteronomium 8, in vers 18 staat: ‘Maar gij zult aan de HERE, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft – zoals dit heden het geval is.’ Dit vers stelt dat God ons vermogen, macht of kracht geeft. Iedere keer als God macht geeft, geeft Hij ook gedelegeerd gezag waarmee je die macht kunt vrijzetten en gebruiken. Hier staat dus dat Hij kracht geeft om vermogen (rijkdom) te verwerven. God geeft je dus niet rechtstreeks geld, dat onderwijst de Schrift helemaal niet. 

Nogmaals, het lijkt erop dat iedere keer als ik mijn mond opendoe ik op iemands theologische tenen ga staan. Ik spreek met heel veel mensen en daardoor weet ik dat wat ik zeg niet de manier is waarop de doorsnee persoon denkt. Wellicht val je daarom van de ene schok in de andere. Maar de Schrift zegt NIET dat God ons geld geeft. God geeft ons kracht, een zalving, het vermogen om rijk te worden. Dat is wat God ons geeft. Ten eerste heeft God helemaal geen geld. God gebruikt helemaal geen geld. In de hemel bestaat geen munteenheid. God maakt ook helemaal geen geld. Je kunt wel vragen: ‘Oh God, ik heb dringend honderd euro nodig’, of wat voor munteenheid jij ook maar gebruikt. Maar dat heeft geen zin, God heeft dat gewoon niet in Zijn zakken zitten en Hij gaat ook geen valsemunterij bedrijven, dat is namelijk onwettig. God gaat geen wet overtreden en geld drukken. God gaat geen geld creëren en in jouw binnenzak stoppen. 

De Bijbel zegt in Lukas 6:38 ‘Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.’ God geeft je financiën door mensen. God heeft niet rechtstreeks de beschikking over geld. Hij gaat ook geen valsemunterij bedrijven door het te creëren. Hij zal mensen beïnvloeden en mensen zullen naar jou toekomen en deelhebben aan deze manier van voorziening. Nogmaals, het is verbazingwekkend hoe onwetend mensen van deze waarheid zijn. Ze bidden: ‘Oh God, U bent God en U kunt doen wat U maar wilt, dus stop geld in mijn portemonnee.’ Vervolgens doen ze hun portemonnee open en als daar geen extra briefjes in zitten zeggen ze: ‘God is niet te vertrouwen, het Woord werkt niet, die teksten die zeggen dat “als je bidt, je ontvangt” zijn gewoon niet waar.’ Dan schuiven ze de schuld op God, omdat ze onwetend zijn.

Ik vind het vervelend om het zo bot te moeten stellen, maar ik weet niet hoe ik het anders duidelijk moet maken. Het is zo belachelijk wat sommige mensen geloven, evenals de manier waarop ze God de schuld geven voor de wijze waarop Hij reageert. Erg dom. God zal zeker geen geld creëren en in jouw portemonnee stoppen. Dat is tegen de wet en zulke dingen doet Hij beslist niet. God geeft je wel kracht om rijkdom te verkrijgen. Vervolgens moet jij in overeenstemming daarmee gaan handelen. 

Ik zal hier wat voorbeelden van geven. Het is dus geen onderwijs over financiën. Eén van de dingen die God over financiën heeft gezegd is dat Hij zal zegenen waar jij je hand toe zet. Hij geeft honderdvoudige opbrengst en vermenigvuldigt de dingen die jij doet. Weet je dat als je helemaal niets doet, als jij thuis op de bank blijft zitten, geen baan zoekt en dus niet werkt, dat honderd keer nul nog steeds nul is? Als jij niet bezig bent met werken, zul jij nooit de zegen en voorspoed van God kunnen ervaren. De Bijbel stelt in 2 Tessalonicenzen 3:10 – werkt iemand niet, laat hem ook niet eten. God houdt van werk. Hij houdt ervan als jij iets doet. Het hele bijstandssysteem is géén goddelijk systeem. Ik zeg daarmee niet dat iemand die bijstand ontvangt een goddeloze is. Ik zeg ook niet dat God je dan haat en ik zeg ook niet dat je dan in zonde leeft. Maar ik zeg wel, dat het niet Gods systeem is, niet Gods manier. Het is geen Bijbels systeem. 

Iedereen kan door omstandigheden in een situatie komen dat hij ondersteuning nodig heeft. Er is niets verkeerd aan het accepteren van hulp van andere mensen, of zelfs van de regering wanneer je in een situatie terechtkomt waarbij je tijdelijk hulp nodig hebt. Maar om de 2e, 3e, 4e of zelfs de 5e generatie te zijn die afhankelijk is van bijstand, de regering laten betalen om niets te doen, is een goddeloos systeem. Als jij op Gods manier gaat werken, geeft Hij jou kracht om vermogen te verwerven. Dan moet jij iets gaan doen om die kracht vrij te zetten, waardoor zichtbaar wordt dat deze zalving de inkomsten gaat genereren die je nodig hebt. Maar, en dat is één van de dingen, je moet iets doen, je zult moeten werken, je zult je hand ergens toe moeten zetten. 

Wij hebben eens iemand meegemaakt die CEO was bij een groot bedrijf. Hij was partner van onze bediening en ooit was hij een grote gever. Maar het bedrijf waar hij als CEO werkzaam was moest inkrimpen, en daardoor werd hij ontslagen. Eerst kreeg hij toen een werkeloosheidsuitkering en later bijstand. Voor een bepaalde tijd maakte hij daar dankbaar gebruik van. Hij wilde graag werken en stuurde zijn CV overal heen. Maar voor iedere baan bleek hij te hoog gekwalificeerd. Het was de tijd van recessie en niemand nam hem aan. Hij stond op het punt alles kwijt te raken. Binnen enkele weken zou zijn huis in beslag worden genomen. Op een dag kwam hij bij me en vroeg: ‘Wat moet ik doen?’ Ik zei hem: ‘Zorg dat je een baan krijgt’. Waarop hij zei: ‘Dat probeer ik ook’. Ik zei: ‘Nee, neem gewoon een baantje. Er is niets mis mee om God te geloven voor die baan als manager, maar ga, tot die betaalde baan eraan komt, bij een supermarkt werken, of desnoods bij MacDonalds aan de slag, hamburgers bakken’.

Deze man was hoogst beledigd. ‘Ik ben een directeur (CEO), zoiets kan ik niet doen. Bovendien heb ik veel meer geld nodig. Mijn huis wordt onteigend.’ Hij liep vier tot vijfduizend dollar achter omdat hij al langer dan een jaar niet gewerkt had. Ik zei: ‘Als jij een jaar lang hamburgers had gebakken had je genoeg geld verdiend om dit huis te behouden, terwijl je nog steeds naar die nieuwe baan kon zoeken’. Ik zei: ‘Er is niets verkeerds aan om dat niet te willen blijven doen, maar je moet iets gaan doen. Als jij niets doet, schuif je de verantwoordelijkheid van je af en verhinder je de zegen die God aan je wil geven om te manifesteren. En dan kun je bidden tot je een ons weegt en blijven hopen op het wonder dat je een keer uit de narigheid zult komen, maar de volgende maand zit je wéér in een crisis en de maand daarop ook en de maand daarop òòk. Je zult nooit de bovennatuurlijke goddelijke stroom van financiën gemanifesteerd zien, totdat je erkent dat God jou kracht en autoriteit heeft gegeven om vermogen te verwerven. Jij zult op moeten staan en die autoriteit en die macht gebruiken door iets te doen’.

Voor mij is dit zo helder als glas. Toch zijn er mensen die maar zitten te wachten tot hun schip binnenloopt, maar ze hebben er nooit een schip op uitgestuurd. Amen? Je zit te wachten op een oogst die rijp wordt, maar je hebt nooit zaad gezaaid. 

Je gelooft God voor een grote voorziening, terwijl Hij in Lukas 6:38 zegt ‘Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u ook gemeten worden’. Je gebruikt een klein lepeltje waarmee je God hier of daar een briefje van vijf toewerpt, terwijl de waarheid is, dat alleen al de tiende van jouw salaris 2 tot 500 euro zou moeten zijn, maar je strooit hier eens vijf euro en daar eens vijf euro en je vindt jezelf heel erg gul. Daarbij vraag je je alsmaar af, wanneer komt de beloofde voorspoed eindelijk? Je bent aan het bidden en God aan het geloven voor voorspoed. God zegt dat Hij jou zal teruggeven met dezelfde maat die jij toepast. Als jij een theelepeltje gebruikt, gebruikt ook Hij een theelepeltje om jou terug te geven. Als jij een emmer vol financiën nodig hebt, gaat het heel lang duren als God met dezelfde maat waarmee jij gegeven hebt moet gaan zegenen. 

Dit is dus de manier waarop het Koninkrijk werkt. Ik weet dat de dingen die ik hier zeg redelijk eenvoudig zijn voor hen die dit hebben begrepen. Maar broeders en zusters, de meerderheid van het Lichaam van Christus handelt niet alsof ze de dingen waar ik hierover spreek begrepen heeft. Ze zitten maar te bidden en vragen zich af, waarom God het nog niet gedaan heeft, terwijl ze zelf helemaal niet volgens de regels van God werken. God geeft je helemaal geen geld, Hij geeft jou de kracht om vermogen te verwerven en er zijn dus dingen die jij moet doen om die macht vrij te zetten. Je moet je hand ergens toe zetten. Hamburgers bakken is beter dan bijstand ontvangen of het krijgen van een uitkering. Als iemand zegt: ‘Maar ik hou meer geld over van de bijstand of van de uitkering dan van hamburgers bakken’, is het verschil, dat God bijstand of uitkering niet kan zegenen. Hij kan geen uitkering vermenigvuldigen. Hij kan hamburgers bakken wél vermenigvuldigen. Hij kan jou bevorderen tot manager van de tent. Je kunt iemand ontmoeten die jou promotie geeft; die je een andere, betere baan aanbiedt. Maar als je niets doet, verhinder je de kracht van God om in jouw leven te stromen. 

Het is niet zo dat God in gebreke blijft om onze gebeden te beantwoorden. Wij blijven in gebreke om de ons gegeven autoriteit en macht op de juiste manier te gebruiken. En daar hebben we het de hele tijd over gehad. 

Het laatste waar ik nu over wil spreken gaat over bevrijding; hoe je satan op de vlucht krijgt. In Jakobus 4:7 staat: ‘ Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’ Ook dit is een gebied waarin God ons kracht en autoriteit over de duivel heeft gegeven. Laten we er ook Lukas 9:1 bij nemen, waar staat: ‘Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen.’ Dit Schriftgedeelte zegt dat God ons macht en gezag gaf over alle boze geesten. ALLE boze geesten. Alle, betekent dus: ALLE! Dat betekent dat geen enkele boze geest uitgezonderd is. God gaf ons macht en gezag. Toch ontmoet ik voortdurend mensen die zeggen: ‘De duivel doet me dit en dat aan, ik weet dat de duivel dit tot stand heeft gebracht.’ Maar als jij zeker weet dat jouw probleem de duivel is en jij dit Schriftgedeelte gelooft en je gezag gebruikt, is jouw probleem opgelost. Want jij hebt gezag. 

Als jij weet dat de duivel je probleem is, zul je nooit vrij komen van satans pesterijen door te bidden, door God te vragen de duivel te verwijderen, door te zeggen: ‘Oh God, alstublieft, haal de duivel van mij af, oh God, de duivel laat me dit doen, etc.’ Jakobus 4:7 zegt dit: ‘Onderwerpt uzelf daarom aan God en weersta de duivel en hij zal van jou vlieden.’ Daar staat niet dat hij van God zal vlieden, maar dat hij van jou zal vlieden. Het is wel degelijk Gods kracht, maar die kracht zit in jou. God komt niet Zelf naar beneden om de duivel voor jou te laten vluchten. Nee, jij moet de duivel weerstaan. Het woord weerstaan betekent: actíef ertegen strijden. Weerstaan is een activiteit. Je zult jezelf moeten oppeppen, je moet kwaad worden. 

Onlangs heb ik een aantal onderwijssessies gegeven over ‘Anger management.’ We spraken daar over een Goddelijk soort woede. Het Goddelijk gebruik van woede is boos worden op de duivel. Wees woedend op ziekte, wees kwaad op gebrek, wees boos op armoede. Je moet jezelf oppeppen en niets van zulke dingen tolereren. Zolang jij iets kunt tolereren of verdragen, zul je dat ook. Maar als jij op het punt komt van nu ben ik het zat, zo is het genoeg en je komt woedend in beweging, wordt er een geestelijk proces vrijgezet. Als jij doodziek en zat wordt van doodziek en zat zijn, zet jij je hakken in het zand en ga je de duivel weerstaan. Dan vlucht hij voor je. 

Weet je dat satan in zijn binnenste een lafaard is. Dat is echt zo. Het is een blaaskaak. Hij intimideert, schreeuwt en roept van alles, maar de waarheid is, dat hij een lafaard is. Ik weet niet of jij bekend bent met pestkoppen, maar ik neem aan dat iedereen die op school zit of heeft gezeten wel bekend is met van die bullebakken, van die figuren die steeds proberen misbruik te maken van anderen. Ze proberen te manipuleren en te overheersen. Waar ik opgroeide heb ik al vroeg geleerd dat als je opstaat tegen zo’n pestkop ze je verder met rust laten. Ze zullen ontzag voor je hebben. Je wordt misschien een keer in elkaar geslagen, je verliest misschien een vechtpartij, maar dat gebeurt maar één keer en daarna hebben ze ontzag voor je. Want een pestkop wil in zijn hart helemaal niet vechten. Het enige wat ze willen is intimideren en zo de baas zijn. Als ze er achter komen dat iedere keer als ze iets willen, jij gaat staan en ervoor wilt vechten, zelfs al winnen ze het gevecht, dan haken ze af, want zoveel moeite willen ze er gewoon niet voor doen. 

Zo is satan ook. In werkelijkheid is satan in zijn hart een lafaard. Hij probeert slechts te intimideren en mensen te domineren. Als jij boos wordt en de duivel weerstaat, is hij net als zo’n pestkop. Zodra hij beseft dat wanneer hij iets probeert, jij op je strepen blijft staan en hem in de naam van Jezus laat voelen, zal hij vluchten. Maar je moet weerstaan. Weerstand bieden is niet: ‘Lieve duivel, wilt u mij alstublieft met rust laten?’ Ik ken een concreet voorbeeld van een vrouw die verbonden met de duivel sloot. Zij dronk bijvoorbeeld urine van andere mensen en maakte zo verbonden met de duivel. Het is werkelijk verbazingwekkend hoe de duivel mensen zo gek krijgt om zulke dingen te doen. Zij had haar ziel aan de duivel verkocht. Wij probeerden bevrijding aan haar te bedienen. Wij vertelden haar dat zíj de duivel aan moest spreken en de plek die zij hem gegeven had terug moest nemen. Dat moest zij doen door rechtstreeks tot hem te spreken, hem te verwerpen en af te zweren. Dus nodigden wij haar uit op de koffie. We begonnen te bidden en zeiden tegen haar: ‘Nu moet jij tot de duivel spreken.’ En ze begon: ‘Lieve duivel, …’ 

Wij moesten haar onmiddellijk onderbreken en zeggen: ‘Ho even, dit is geen weerstaan van de duivel.’ Je weerstaat de duivel niet door te zeggen: ‘Lieve duivel, wilt u mij alstublieft met rust laten.’ Je moet hem weerstaan. God gaf jou kracht en gezag, jij moet dat in gang zetten door jezelf op te wekken. Wordt gewelddadig in je hart. Zet je geestelijke hakken in het zand en zeg: ‘Satan, maak dat je weg komt uit mijn leven, scheer je weg!’ Nu zullen er waarschijnlijk mensen zijn die dit horen en zeggen: ‘Ja maar, ik ben nu eenmaal niet zo.’ Nou, ga dan dood, lijd dan maar. Sommige mensen zeggen dan, ‘Ja maar, dat is verschrikkelijk.’ Maar om open en direct met je te zijn, is dit wat God zegt. Als jij je gezag niet opneemt en het afschuift met ‘dit past niet bij mijn persoonlijkheid’, gaat het niet werken. Zorg dat het verandert. Reken ermee af, òf lijd, want zo werkt het nu eenmaal. God gaat de duivel niet voor jou bestraffen. Jij bent het die moet gaan staan en hem weerstaan. Hij vlucht als jij hem weerstaat! Want God heeft jou dat gezag gegeven. 

God smeken en bedelen om het voor jou te doen heeft dus geen zin. Hij gaat niet doen wat Hij jou heeft opgedragen te doen. Zo werkt dat niet. En dat is de reden waarom zoveel mensen de manifestatie niet zien waar zij juist zo naar verlangen. Ze begrijpen niet wat ze hebben, ze begrijpen niet dat zij er autoriteit over hebben gekregen. Zij vragen aan God om te doen wat Hij óns heeft opgedragen te doen. 

Kenneth Hagin had eens een verschijning van de Heer. Terwijl de Heer bezig was hem aanwijzingen te geven, verscheen opeens een kleine duivel die op en neer begon te springen en veel herrie maakte. Kenneth probeerde zijn aandacht te focussen en probeerde ook om dat duiveltje heen te kijken. Maar toch kon hij niet langer verstaan wat de Heer tegen hem zei. Hij vroeg zich af waarom de Heer toestond dat dit alsmaar doorging, zoals zoveel mensen tegenwoordig. Zo van - Heer, waarom staat u deze ziekte toe? - God, waarom ben ik arm? - Vader, waarom werken de dingen niet? Tenslotte raakte Kenneth zo geïrriteerd dat hij zei: ‘In de naam van Jezus, wegwezen jij!’ Direct verdween dit kleine duiveltje, waarna de Heer hem aankeek en zei: ‘Heel goed dat jij dit deed, Ik had het niet kunnen doen.’ 

Dit strijkt heel wat theologie tegen de haren in. Zou er ook maar iets kunnen zijn, wat God niet zou kunnen doen? Je zou kunnen stellen dat Hij het niet wilde doen. Maar dat maakt in principe niet uit, het zou toch niet gebeuren. God breekt Zijn Woord namelijk niet. Hij zei: ‘Jij weerstaat de duivel en die zal van jou vluchten.’ Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die beseffen dat het de duivel is die hun leven probeert te vernietigen. Dan weet je dus dat het de duivel is die je met ziekte probeert te vermoorden. Je weet dat de duivel voorspoed van je rooft. Je weet dat dit niet Gods wil is. En tóch sta je te bidden: ‘Alstublieft, God, los dit op. Alstublieft, doe wat’, terwijl je de jou gegeven autoriteit totaal niet opneemt! 

Als je te maken hebt met een demonische belemmering, zul jij ertegen in het geweer moeten komen. Neem de autoriteit die God je heeft gegeven en gebied de duivel, dan zal hij van je wegvluchten. Onderwerp jezelf aan God. Zie je, er zitten hier twee kanten aan, het is als een medaille. Het is geen kwestie van maar rondrennen en alles binden en bestraffen wat jij maar wilt. Sommigen van jullie kunnen misschien denken: ‘Aha, deze vrouw heb ik dus van de duivel gekregen. Ik wil een andere, dus nu ga ik mijn autoriteit opnemen en een nieuwe vrouw gebieden te komen opdagen, en deze gebieden dat ze weggaat.’ Dat gebeurt natuurlijk niet. God heeft je geen autoriteit en macht gegeven om van je vrouw af te komen en een andere te trouwen. Dat is Zijn wil helemaal niet. Je zult jezelf aan God moeten onderwerpen en de duivel weerstaan, dan zal hij van je wegvluchten (Jakobus 4:7). 

Je kunt niet één kant van de medaille nemen en deze waarheid aanwenden voor het gebruiken van jouw ding om te zorgen dat alles precies gaat zoals jij dat wilt. Het werkt alleen als je aan God onderworpen bent. Als jij aan God onderworpen bent en je zoekt God met je hele hart, dan zul je de dingen waarvan je merkt dat ze van de duivel komen kunnen aanpakken en je gezag gebruiken en die dingen bevelen te veranderen. Ik heb wel eens christenen gehoord die zeiden: ‘Man, ik wens dat jij verderop als wrak eindigt.’ Maar dat zal niet gebeuren, omdat God je niet dát soort gezag heeft gegeven waarmee je mensen kunt vervloeken en dat soort dingen kunt doen, want dan ben je niet onderworpen aan God. Ik geef hier aan dat als je jezelf aan God onderwerpt, dat je dán de duivel kunt weerstaan. Dan kun je hem actief bestrijden en dan zal hij van jou vlieden. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik dit in mijn leven al heb zien gebeuren. 

Ik heb nog wat verhalen over het uitdrijven van demonen, dat is weer wat anders. Het is verbazend hoe we hier voor weglopen. Maar laat me je dit ene verhaal vertellen. Bij velen kan het de nodige vragen oproepen, maar het is een grappig verhaal en als je het helemaal uit kunt zitten zal het een geweldig getuigenis geven.

Toen ik nog in de baptistengemeente zat, rolden we op een gegeven moment het ‘uitdrijven van demonen’ binnen. Wij hadden namelijk iemand in de gemeente die rijp was voor een psychiatrische inrichting, maar we wisten dat het geen psychisch probleem was, maar demonisch. Ook wisten we dat de officiële instanties dat helemaal niet zouden begrijpen. Daarom sloten we haar zeven dagen in een kamer op en waakten om beurten bij haar terwijl we zongen over het bloed van Jezus. Eigenlijk wisten we helemaal niet waar we mee bezig waren, maar we groeven letterlijk de duivel uit deze vrouw. Ik bedoel niet fysiek met onze handen, maar door te zingen over het bloed en al sprekende tegen hem. Wij bleven bij haar totdat we haar bevrijd zagen worden van alle demonen. Zij kwam helemaal bij zinnen en dat werd de aanleiding dat mensen overal vandaan begonnen te komen. 

Zo kwam er op een gegeven moment een man die homoseksueel was. Hij wilde bevrijding ontvangen. Wij wisten eigenlijk helemaal niet wat we aan het doen waren. Wij hadden wel een boekje gelezen. De titel van dat boekje geef ik niet want je moet het in geen geval lezen. Het deugt niet. Maar dat boekje leerde ons allerlei dingen. Dat je bijvoorbeeld niet in je eentje een demon zou kunnen uitdrijven, je moest minstens met z’n tweeën zijn. Daar is geen Bijbels precedent van. Je zou aan de demonen hun naam moeten vragen, je zou de mensen moeten laten overgeven in een emmer. We deden dus een heleboel dwaze dingen, maar we handelden naar beste eer en geweten. En de faam daarover verspreidde zich. 

Maar goed, die homoseksuele man kwam om bevrijding te ontvangen. Wij besteedden twee weken om hem voor te bereiden op zijn bevrijding, wat helemaal niet nodig is. Hier in Colorado Springs is zelfs een groep bij wie je een heel formulier moet invullen, een vragenlijst van 40 pagina’s. Daarna is er een wachtperiode van 45 dagen voorafgaande aan de bevrijding. Dit moet dan een goddelijke werkwijze zijn, maar dat is helemaal niet de manier waarop Jezus het deed. 

Wij moesten die demonen dus vragen naar hun naam. Ik herinner me dat Dave Duell eens aan het spreken was met zo’n demon en de vraag stelde: ‘Wat is je naam’, waarop de demon zei: ‘Leugenaar’, waarop Dave vervolgens weer vroeg: ‘Vertel je me nu de waarheid?’ Verbazend toch wat mensen allemaal doen. Afijn, we waren dus bezig deze kerel voor te bereiden en op een woensdagavond kwam hij naar onze Baptistenkerk. Mijn assistent-pastor was er die avond niet, ik was dus alleen. Een plaatsaanwijzer haalde mij uit de dienst en vertelde me dat deze man me wilde spreken. Ik ging naar achteren om hem te spreken en daar was hij, samen met nog een andere homoseksueel, die óók bevrijd wilde worden. 

Hij zei: ‘Ik ben er klaar voor om vanavond bevrijd te worden’, waarop ik zei: ‘Dat gaat niet, want ik ben maar in mijn eentje.’ Waarop hij zei: ‘Ik ga pas weg als ik van deze demonen af ben’ en ik weer: ‘Sorry, ik ga ze niet uitdrijven.’ Maar hij hield vol en zei: ‘Je moet toch echt wat doen, want ik wil nu van deze demonen af.’ Toen nam ik hem mee naar een ruimte achterin de kerk en daar sprak ik met hem, samen met Jamie. We waren toen nog niet getrouwd, we zaten alleen samen in een Bijbelstudiegroep. Jamie had nog niet eens de doop in de Heilige Geest ontvangen; zij wist niet wat ze deed en ik ook niet. Maar goed, al met al namen we deze mannen mee naar achteren en één van hen zei: ‘Je kunt maar beter het bloed over deze ruimte pleiten, want de demonen gaan eruit komen.’ Ik begon te bidden: ‘Vader, in de naam van Jezus.’ Zodra ik begon te bidden viel één van de mannen plat op de vloer, begon te blaffen als een hond en te kronkelen als een slang. Hij pakte stoelen en begon ze tegen een glazen wand te gooien. Dat gaf een heleboel kabaal. De plaatsaanwijzer hoorde het, ging de dienst binnen, zette haar stil en zei: ‘We moeten gaan bidden, Andy is daar binnen tegen iemand aan het getuigen of zo.’ Ze hadden geen flauw idee wat er allemaal gaande was. Maar het mooiste was, ik wist ook niet wat ik moest doen. En die andere bezeten man was er ook nog. Die zat bovenop een stapel stoelen die tegen de achterwand stond, strak tegen de muur en doodsbang. Jamie stond daar te bidden en deed wat ze dacht dat juist was. 

Ik begon met bidden en zei: ‘Wat is je naam, vertel me je naam, in de naam van Jezus.’ Terwijl ik dit deed, noemde de één na de andere demon zijn naam. Ik had het gevoel dat ik volkomen voor de gek gehouden werd. Ik wist niet eens of de eerste demon er al uitgekomen was voordat de tweede zich bekend maakte. Het was zo mal, zo volkomen belachelijk. Uiteindelijk kwam het Schriftgedeelte in mijn gedachten, waar Jezus hen beval om hun mond te houden en uit te gaan. ‘Dat lijkt me wel wat’, dacht ik en dus zei ik: ‘In de naam van Jezus, beveel ik jullie allemaal je mond te houden, en uit deze man te komen.’ En bóem, binnen de kortste keren lag deze man bewegingloos op de grond, alsof hij dood was. Ik ging naar hem toe en schudde aan hem om te zien of het wel goed met hem ging. Hij rolde zich om en zei:’Ik ben vrij, ik ben bevrijd, ik ben vrij’ en ik vroeg me af: ‘Waarom heb ik al die andere dingen gedaan als het zó eenvoudig is hen te bevelen in de naam van Jezus eruit te gaan.’ 

Jamie en ik rolden hier per ongeluk in, daarom gebruik ik dit voorbeeld. Wij waren gewend om te smeken en te bedelen en God te vragen: ‘Alstublieft, reken hiermee af.’ Door het in praktijk te brengen leerde ik dat God mij gezag over de duivel had gegeven, ik hoefde al die dingen helemaal niet te doen. Ik hoef hun naam helemaal niet te vragen. Het is niet nodig iemand een veertig pagina’s tellend vragenformulier te laten invullen. Ik hoef helemaal geen drie of vier weken te wachten om ze voor te bereiden. Ik heb simpelweg autoriteit over de duivel. En als die persoon bereid is om mee te werken, kan ik er voor gaan en recht toe recht aan gebieden. Die demonen zullen mij moeten gehoorzamen. 

Maar kijk, ik moet niet aan God vragen de duivel uit te drijven, als God dat mij heeft opgedragen. Ik moet míjn gezag opnemen. Ik moet gaan staan en weten dat als ik spreek, het zal werken. Ik moet hier gelóóf in hebben. En laat ik je dit vertellen, als je die paar kleine dingen oppakt die wij hier verteld hebben en je begrijpt dat God je macht én autoriteit heeft gegeven over alle duivels, en om ziekten te genezen, dat zoiets verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dan moet jij in overeenstemming gaan handelen. Je kunt dan niet terug naar God gaan en Hem smeken om te doen wat Hij jou heeft geboden te doen. 

Jij zult jouw autoriteit moeten opnemen en haar gaan gebruiken. Voer simpelweg deze eenvoudige aanpassingen door waar ik over gesproken heb. En nógmaals, begin tot jouw problemen te spreken. Begin het Woord van God te gebieden om te werken. Bid het Woord van God over het verleden van mensen als ze wederomgeboren moeten worden. Als jij in plaats van God te smeken om een opwekking, uitgaat en begint met zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, de doden op te wekken en te doen wat het Woord van God zegt, dan zul je de kracht van God gemanifesteerd zien. 

Bedenk dat het probleem niet bij God ligt. Gebed werkt. Het is gewoon de kwestie dat verkéérd gebed niet werkt. Bidt in overeenstemming met de autoriteit die God je gegeven heeft. Vraag niet God te doen wat Hij jou heeft opgedragen te doen. 

Dit zijn geweldige waarheden en ik zeg je, dat deze waarheden de mogelijkheid bieden om jouw wandel met de Heer revolutionair te veranderen. Het zal een heel groot verschil uitmaken. Onderwijs vertaald van MP3 bestanden. Gedownload van www.awmi.net (of kijk TV)
Oorspronkelijke titel van deze serie: ‘The Believer’s Authority’ 
Vertaling: Jan Vossen 072-75611769; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.